សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ

ដោយវិគីភីឌា

តើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការទាក់ទងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជាមួយគោលនយោបាយចាប់តាំងពីសម័យមុន​មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ?