ស្រុកតាំងគោក

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកតាំងគោក ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ធំ។ ស្រុកតាំងគោក មាន ៨ ឃុំ÷

ស្រុកតាំងគោក
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង ចំនួនភូមិ
០៦០៩០១ ឃុំសូយោង Souyoung Commune
០៦០៩០២ ឃុំច្រនាង Chraneang Commune
០៦០៩០៣ ឃុំជ្រលង Chrolong Commune ១៣
០៦០៩០៤ ឃុំអណ្តូងពោធិ៍ Andong Pou Commune ២២
០៦០៩០៥ ឃុំពង្រ Pongro Commune ១១
០៦០៩០៦ ឃុំស្រឡៅ Sralau Commune ១៥
០៦០៩០៧ ឃុំស្វាយភ្លើង Svay Phleung Commune
០៦០៩០៨ ឃុំទ្រៀល Triel Commune