ស្រុកតាំងគោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកតាំងគោក ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ធំ។ ស្រុកតាំងគោក មាន ៨ ឃុំ÷

លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំសូយោង Souyoung
ឃុំច្រនាង Chraneang
ឃុំជ្រលង Chrolong
ឃុំអណ្តូងពោធិ៍ Andong Pou
ឃុំពង្រ Pongro
ឃុំស្រឡៅ Sralau
ឃុំស្វាយភ្លើង Svay Phleung
ឃុំទ្រៀល Triel