អនន្តរិយកម្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

និយមន័យ[កែប្រែ]

អនន្តរិយកម្ម បានដល់គរុកម្ម ២ យ៉ាង គឺ ៖

  1. ឈានសមាបត្តិ ៨ បានដល់[មើលបន្ថែម]: រូបឈាន៤ អរូបឈាន៤ និង
  2. អនន្តរិយកម្ម៥

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]