អនុគមន៍ប៉ោង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា, អនុគមន៍ដែលមានតំលៃពិត ត្រូវបានអោយនិយមន័យនៅលើចន្លោះ(ឬនៅក្នុងចន្លោះសំនុំរងនៃលំហវ៉ិចទ័រ)ត្រូវបានហៅថាអនុគមន៍ប៉ោងប្រសិនបើមានពីរចំនុច និង ស្ថិតក្នុងដែនកំនត់ និងចំពោះ ផ្ទៀងផ្ទាត់ៈ

អនុគមន៍ f ជាអនុគមន៍ប៉ោងដាច់ខាតប្រសិនបើ

ចំពោះគ្រប់ និងចំពោះ