អរហត្ត​ផល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឈ្មោះ​លោកុត្តរ​ផល​ទី ៤ ឬ​លោកុត្តរ​ធម៌​ថ្នាក់​ទី​៨ ចតររ