អាជីវកៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នាម (បាលី) (--វក់) បព្វជិត​ពួក​មួយ​, អ្នក​ប្រកាន់​លទ្ធិផ្សេង​ពី​ពុទ្ធសាសនា, រាប់​ចូល​ក្នុង​ពួក​និគ្រន្ថតិរ្ថិយ; បើ​អ្នក​បួស​ភេទ​ស្រី​ហៅ​ អាជីវកា (ក្នុង​ពុទ្ធកាល​មាន​តែ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា) ។ អាជីវកៈ ជា​ការសរសេរ​តាម​លំនាំ​ភាសា​ខ្មែរ ប៉ុន្តែ​គួរតែសរសេរ អាជីវក វិញ ។