អាជីវចលនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នាមអាជីវចល[កែប្រែ]

នាមអជីវចលគឺនាមសំរាប់សំគាល់ឈ្មោះអើ្វមួយដែលគា្មនជីវិតគា្មនវិញ្ញណដូចជានាមសំគាល់ឈ្មោះវត្ថុ ទីកន្លែង​សា្ថនភាពសកម្មភាពនិងគំនិតអ្វីមួយ។ ឧទាហរណ៏ៈ តុ ទូ កៅអី កា្តខៀន អគារ​ កែវ កាបូប ភាពត្រជាត់ កំដៅ ទុក្ខវេនា ភាពក្រីក្រ សនិ្តភាព...។មាននាមមួយចំនូនទៀតជានាមជីវចលដែរ ដូចជា យក្ស បិសាច ខោ្មច ព្រាយ អសុរកាយ ទេវតា អ្នកតា អទិទេ​ព ព្រោះយើងចាត់ទុកនាមទាំនោះសុទ្ធតែមានវិញ្ញណ ប៉ុនែ្តគា្មនរូប។