អ៊ឹង សុមេត្រី

ដោយវិគីភីឌា

Mr. Oeng Sometri[កែប្រែ]

  • ជំនាញ: ជួសជុលកុំព្យូទ័រ (SoftWare installation), Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop, Illustration, Corel​ Draw, ...
  • បទពិសោធន៍: គ្រូភាសាអង់គ្លេស, ថៃ, និងកុំព្យូទ័រ

In English Translation[កែប្រែ]

  • Skill: Computer Maintenance, Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop, Illustration, Corel​ Draw, ...
  • Experiences: Teacher of English, Thai, and Computer.