ឯកគ្គតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឯកគ្គតា (អេ-ក័ក-គៈ-តា) (ន.) ការ​មាន​អារម្មណ៍​តែ​មួយ ពោល​គឺ ការ​មាន​ចិត្ត​តាំងមាំ​នៅ​ក្នុង​អារម្មណ៍​តែ​មួយ បាន​ដល់​សមាធិចិត្ត ។ សូម​មើល​ពាក្យ ឈាន

เอกัคคตา = ความมีอารมณ์เป็นอันเดียว คือ ความมีจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว ได้แก่สมาธิ (พจนานุกรมเขียน เอกัคตา); ดู ฌาน

Ekaggata. Ekaggatā (Pali; Sanskrit ekāgratā, एकाग्रता) is a Pali Buddhist term, defined as tranquillity of mind; onepointedness. ​

Ekaggatā (Pali) (Sanskrit Ekāgratā, एकाग्रता) means "one-pointedness", or the state (-tā) of having one (eka) point (agga or agra).​

ekaggatā : (f.) tranquillity of mind; onepointedness.

Ekaggatā refers to: concentration; capacity to individualise; contemplation, tranquillity of mind.