ឯកសារ:AMH-6146-NA Bird's eye view of Eauweck, Cambodia.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(២៤០០ × ១៧៨៥ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៥៩១គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

អ្នក​និពន្ធ
creator QS:P170,Q2232496
Nederlands: Johannes Vingboons (landmeter / kaartenmaker)
English: Johannes Vingboons (land surveyor / mapmaker)
ចំណងជើង
Nederlands: Vogelvlucht van Eauweck, Cambodja
English: Bird's eye view of Eauweck, Cambodia
ការ​ពិពណ៌នា
'Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht in vogelvlucht op ,,Eauweck hooftstadt van Cambodia'.

Komt geheel overeen met de afbeelding bij Valentijn III, 2e stuk, blz.36.

De stad Eauweck, op de afbeelding in het midden gelegen, wordt omgeven door heuvels, bossen en een rivier.

Linksonder is het opschrift Eauweck. Hooft Stadt van Cambodia, de E is wellicht een verkeerde transcriptie geweest, men bedoelde de stad Lawec.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 693 C 6 dl XII, to. p. 290.
'English: Title in the Leupe catalogue (NA): Gezicht in vogelvlucht op ,,Eauweck hooftstadt van Cambodia'.

This corresponds exactly with the illustration rendered in Valentijn III, 2nd part, page 36.

The city of Eauweck, shown in the centre of this illustration, is surrounded by hills, forests and a river.

Bottom left the inscription reads Eauweck. Hooft Stadt van Cambodia, the E has possibly been transcribed wrongly and it may be the city of Lawec was meant.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 693 C 6 part XII, op. p. 290.
កាលបរិច្ឆេទ circa ១៦៦៥
date QS:P571,+1665-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902
មធ្យម
Nederlands: aquarel/waterverf op papier
English: watercolour on paper
វិមាត្រ Height: ៦១.០ cm; Width: ៤៥.០ cm
dimensions QS:P2048,61U174728;P2049,45U174728
institution QS:P195,Q1857081
អត្តលេខ
NL-HaNA_4.VELH_619.45 (old number: VELH0619.45)
ចំណារក្នុងរូប Eauweck. Hooft Stadt van Cambodia
កំនត់ចំណាំ
English: Subjects: building, estate / plantation, menagerie / stable, flora, tower, house, bird's-eye view / elevation, elevation / bird's-eye view
Nederlands: Onderwerpen: gebouw, landerij / plantage, menagerie / stal, flora, toren, huis / woonhuis, vogelvlucht / opstand, opstand / vogelvlucht
English: Post: this image is related to a VOC trading post called Khum Peam Lvek
ប្រភព/ជាងថតរូប
Logo Nationaal Archief 2018.svg
ATLAS OF MUTUAL HERITAGE
This is an image from the Atlas of Mutual Heritage and the Nationaal Archief, the Dutch National Archives.

The metadata of this file is public domain under a Creative Commons Public Domain Dedication (CC-ZERO). This permission has been archived as ticket #2014051410008887


English | Suomi | Français | Português | +/−

Source at the Atlas of Mutual Heritage - Source at the Nationaal Archief
ការ​អនុញ្ញាត
(ប្រើឯកសារនេះឡើងវិញ)
This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.
Object location១១° ៥៣′ ០០″ N, ១០៤° ៤៦′ ០០″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.រូបភាព​នេះ​និង​រូបភាព​ផ្សេងទៀត​នៅ​ឯទីតាំង​របស់វា​លើ: OpenStreetMap - Google Earthinfo

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៩:០៧ ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៩:០៧ ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤២៤០០ × ១៧៨៥ (៥៩១គីឡូបៃ)HuskyBot== {{int:filedesc}} == {{Artwork |title = {{nl|1=Vogelvlucht van Eauweck, Cambodja}} {{en|1=Bird's eye view of Eauweck, Cambodia}} |description = {{nl|1=Titel catalogus Leupe (NA): ''Gezicht in vogelvlucht op ,...

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖

  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង en.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង fr.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង it.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង no.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង oc.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង pt.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង sh.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង www.wikidata.org