ឯកសារ:Cpplogo.PNG

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Cpplogo.PNG(២៩៦ × ៣៣៦ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១៧០គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/png)

Copyrighted

This is a logo of an organization, item, or event, and is protected by copyright and/or trademark. It is believed that the use of low-resolution images on the, hosted on servers in the United States by the non-profit Wikimedia Foundation, of logos for certain uses involving identification and critical commentary may qualify as fair use under United States copyright law. Any other uses of this image, on Wikipedia or elsewhere, may be copyright infringement. Certain commercial use of this image may also be trademark infringement.

This tag is meaningless without an accompanying fair use rationale which must be unique to the usage of THIS image in each article in which it is used. You must also give the source and copyright information for all fair-use images uploaded.

Use of the logo here does not imply endorsement of the organization by Wikipedia or the Wikimedia|Wikimedia Foundation, nor does it imply endorsement of Wikipedia or the Wikimedia Foundation by the organization.

Non-free media use rationale - WARNING: Cambodian People's Party does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
Description

This image is a logo of the organisation that is the subject of this article.

Source

Either the web page of the organisation concerned.

Article

Cambodian People's Party

Portion used

The whole logo is shown but will have been converted to PNG format if that was not its original format.

Low resolution?

This image is a low-resolution image of the logo.

Purpose of use

This image enhances the article in which it is displayed, as it provides an immediate relevance to the reader more capably than the textual description alone. It is being used as the primary means of visual identification of the subject or topic

Replaceable?

There is no alternative.

Other information

This logo was created and is used outside the jurisdiction of the US and may not necessarily be copyrighted under the domestic law of the country concerned. This image does not limit the copyright holder's ability to profit from the original source (if it is copyrighted), nor will it dilute the importance or recognition of the logo in connection with its organisation.

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៨:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៨:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤២៩៦ × ៣៣៦ (១៧០គីឡូបៃ)វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)Copied from enwp
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទិន្នន័យ​មេតា