ឯកសារ:LouisLePrinceFirstFilmEver RoundhayGardenScene.png

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

LouisLePrinceFirstFilmEver_RoundhayGardenScene.png(៤១១ × ៣៣៥ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១៧១គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/png)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ការ​ពិពណ៌នា
English: A screenshot of en:Roundhay Garden Scene by the French en:Louis Le Prince. The world's first film, shot on 14 October 1888 at Oakwood Grange in Roundhay, Leeds, West Yorkshire, England. The home of Joseph and Sarah Whitley, the in-laws of Louis Le Prince. Note that Sarah (shown second from right) died on 24 October 1888, only 10 days after being filmed in the movie.
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព
អ្នក​និពន្ធ

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).

Original upload log

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2006-09-12 09:51 Cliché Online 411×335×8 (174653 bytes) A screenshot of ''[[Roundhay Garden Scene]]'' by the French [[Louis Le Prince]]. The world 's first film, shot in 1888 in Roundhay, England.

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៦:៣៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៦:៣៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១៤១១ × ៣៣៥ (១៧១គីឡូបៃ)84userReverted to version as of 02:11, 20 December 2007 - upload this under a new name, Commons:Avoid overwriting existing files
ម៉ោង១៣:១០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៣:១០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១៣៨៤ × ២៨៨ (១២០គីឡូបៃ)Sreejithk2000Better version done by Klow at en.wikipedia
ម៉ោង០២:១១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០២:១១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧៤១១ × ៣៣៥ (១៧១គីឡូបៃ)Grook Da Oger{{Information |Description={{en|A screenshot of ''en:Roundhay Garden Scene'' by the French en:Louis Le Prince. The world's first film, shot on 14 October 1888 at ''Oakwood Grange'' in Roundhay, Leeds, West Yorkshire, England. The home of Joseph

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖