ឯកសារ:Rectangle2.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Rectangle2.jpg(៥២១ × ៤០២ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ២០គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨៥២១ × ៤០២ (២០គីឡូបៃ)គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
ម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨៥២១ × ៤០២ (២០គីឡូបៃ)គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖