២៤បច្ច៍យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភិក្ខុឃឹម សាលីម


២៤បច្ច័យ ឬបច្ច័យ២៤ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្តែងក្នុងគម្ពីរមហាបដ្ឋាន [អភិធម្មបិដក] ប្រែថាគ្រឿងអាស្រ័យនៃធម៌ទាំងឡាយមានដូចតទៅ៖ ហេតុប្បច្ច័យ១ អារម្មណប្បច្ច័យ១ អធិបតិប្បច្ច័យ១ អនន្តរប្បច្ច័យ១ សមនន្តរប្បច្ច័យ១ សហជាតប្បច្ច័យ១ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ១ និស្សយប្បច្ច័យ១ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ១ បុរេជាតប្បច្ច័យ១ បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ១ អាសេវនប្បច្ច័យ១ កម្មប្បច្ច័យ១ វិបាកប្បច្ច័យ១ អាហារប្បច្ច័យ១ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ១ ឈានប្បច្ច័យ១ មគ្គប្បច្ច័យ១ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ១ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ១ អត្ថិប្បច្ច័យ១ នត្ថិប្បច្ច័យ១ វិគតប្បច្ច័យ១ អវិគតប្បច្ច័យ១។


ហេតុប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អារម្មណប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អធិបតិប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អនន្តរប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

សមនន្តរប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

សហជាតប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

និស្សយប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

បុរេជាតប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អាសេវនប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

កម្មប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

វិបាកប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អាហារប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

ឈានប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

មគ្គប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

សម្បយុត្តប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អត្ថិប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

នត្ថិប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

វិគតប្បច្ច័យ[កែប្រែ]

អវិគតប្បច្ច័យ[កែប្រែ]