​ស្រុកសង្គៈ(ខេត្តសុរិន្ទ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​ស្រុកសង្គៈ(ខេត្តសុរិន្ទ) (អង់គ្លេស$ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តសុរិន្ទ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

​ស្រុកសង្គៈ(ខេត្តសុរិន្ទ)
ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
ឃុំពោន Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune