​ស្រុក​ពុតធ្លេ(ខេត្តពលលាវ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​ស្រុក​ពុតធ្លេ(ខេត្តពលលាវ) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តពលលាវ Flag of KKF.svg កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

​ស្រុក​ពុតធ្លេ(ខេត្តពលលាវ)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]