​អាបត្តិ​

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(បា.) (--បាត់) ទោស​ដែល​ភិក្ខុ​ត្រូវ​ព្រោះ​កន្លង ​ឬ ​ល្មើស​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ (ព. វិ. ពុ.) : ភិក្ខុ​ត្រូវ​អាបត្តិ ។ ភិក្ខុ​សម្តែង​អាបត្តិ ភិក្ខុ​ប្រកាស​ទោស​ដែល​ខ្លួន​ត្រូវ​ព្រោះ​ល្មើស​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ (ចំពោះ​មុខ​សង្ឃ ​ឬ ​គណៈ ​ឬ​ក៏ ​ភិក្ខុ​ផង​គ្នា...) ។