ហង់រី កាវិនឌីស

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Henry Cavendish)
Jump to navigation Jump to search

Henry Cavendish (ជាភាសាខ្មែរ ហង់រី កាវិនឌីស, ហិនរី កាវិនឌីស, ហេនរី កាវិនឌីស) (ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ១៧៣១ - ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៨១០) ជាគីមីវិទូ និងរូបវិទូ ជនជាតិ អង់គ្លេស។ លោកបានរកឃើញធាតុគីមី អ៊ីដ្រូសែន នៅឆ្នាំ ១៧៦៦។ លោកកើតនៅ​ ទីក្រុង នីស(Nice) ប្រទេស បារាំង។