សមីការហ៊ីល

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Hill's equation)
Jump to navigation Jump to search

សមីការហ៊ីល (Hill's equation) ឬ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលហ៊ីលជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ដែលមានទំរង់

ដែល ជាចំនួនថេរ