Liu Xiaobo

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា Wrong language។
Liu Xiaobo
刘晓波
175px
Liu Xiaobo
ឈ្មោះកំណើត 刘晓波
កើត (1955-12-28)28 ធ្នូ 1955
Changchun, Jilin, China
ស្លាប់ 13 កក្កដា 2017(2017-07-13) (បានអាយុ 61)
Shenyang, Liaoning, China
សញ្ជាតិ Chinese
ការអប់រំ
អាជីព Writer, political commentator, human rights activist
ពន្ធភាព Tao Li (ex-wife)
Liu Xia[១] (m. 1996 – 2017) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: Liu Xia[១] to Liu Xiaobo" Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp (linkback://km.wikipedia.org/wiki/Liu_Xiaobo)
កូន 1 (with Li)
រង្វាន់ ទំព័រគំរូ:Awd
Liu Xiaobo
Liu Xiaobo (Chinese characters).svg
"Liu Xiaobo" in Simplified (top) and Traditional (bottom) Chinese characters
Traditional Chinese 劉曉波
Simplified Chinese 刘晓波

Liu Xiaobo (ទំព័រគំរូ:刘晓波, 28 December 1955 – 13 July 2017) was a Chinese literary critic, poet, human rights activist and Nobel Peace Prize laureate who called for political reforms and was involved in campaigns to end Communist single-party rule in China.[២] He was sometimes referred to as China's Nelson Mandela.[ប្រភព?] He was incarcerated as a political prisoner in Jinzhou, Liaoning.[៣][៤][៥] On 26 June 2017, he was granted medical parole after being diagnosed with terminal liver cancer and he died in hospital on 13 July 2017.[៦]

Liu rose to fame in literary circles with his literary critiques and he eventually became a visiting scholar at several overseas universities. He returned to China to support the 1989 Tiananmen Square protests and was imprisoned for the first time from 1989 to 1991, again from 1995 to 1996 yet again from 1996 to 1999 for his involvement in the democracy and human rights movement. He served as the President of the Independent Chinese PEN Center, from 2003 to 2007. He was also the president of Minzhu Zhongguo (Democratic China) magazine since the mid-1990s. On 8 December 2008, Liu was detained due to his participation with the Charter 08 manifesto. He was formally arrested on 23 June 2009 on suspicion of "inciting subversion of state power".[៧][៨] He was tried on the same charges on 23 December 2009,[៩] and sentenced to eleven years' imprisonment and two years' deprivation of political rights on 25 December 2009.[១០]

During his fourth prison term, Liu was awarded the 2010 Nobel Peace Prize for "his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China".[១១][១២][១៣][១៤]

Liu was the first Chinese citizen to be awarded a Nobel Prize of any kind while residing in China.[១៥] He was the third person to have been awarded the Nobel Peace Prize while in prison or detention, after Germany's Carl von Ossietzky (1935) and Burma's Aung San Suu Kyi (1991),[១៦]. He was the second person to have been denied the right to have a representative collect the Nobel Prize for him as well as the second to die in custody, with the first being Ossietzky, who died in Westend hospital in Berlin-Charlottenburg after being detained in a Nazi concentration camp.[១៧] Berit Reiss-Andersen, chairman of the Norwegian Nobel Committee, blamed the Chinese communist regime for his death and said that "Liu Xiaobo had contributed to the fraternity of peoples through his non-violent resistance against the oppressive actions of the Communist regime in China."[១៨]

Early life and work[កែប្រែ]

Liu was born on 28 December 1955 in Changchun, Jilin,[១៩] to a family of intellectuals. Liu's father, Liu Ling (刘伶), was born in 1931 in Huaide County, Jilin Province. A professor of Chinese at Northeast Normal University, he died of liver disease in September 2011.[២០][២១] Liu's mother, Zhang Suqin (张素勤), worked in the Northeast Normal University Nursery School.[២០][២១] Liu Xiaobo was the third-born in a family of five boys.

 • His eldest brother Liu Xiaoguang (刘晓光), Dalian import and export clothing company manager, retired.[២២] He was estranged from Liu Xiaobo after the 1989 Tiananmen protests.
 • His second brother, Liu Xiaohui (刘晓晖), is a historian who graduated from the Department of History of Northeast Normal University, and who became deputy director of the Museum of Jilin Province.[២៣]
 • His fourth brother Liu Xiaoxuan (刘晓暄), born in 1957, is professor of Energy and Materials, Guangdong University of Technology,[២៤][២៥] engaged in optical functional polymer materials and light curing application technology research.[២៦] In 1995, he was admitted as a PhD student at Tsinghua University, but Liu Xiaobo's political activities meant he was not allowed to take the examinations.[២៤]
 • His youngest brother, Liu Xiaodong (刘晓东), died of heart disease early in the 1990s[២១]

In 1969, during the Down to the Countryside Movement, Liu's father took him to Horqin Right Front Banner, Inner Mongolia. His father was a professor who remained loyal to the Communist Party.[២៧] After finishing middle school in 1974, he was sent to the countryside to work on a farm in Jilin.[២៨]

In 1977, Liu was admitted to the Department of Chinese Literature at Jilin University, where he founded a poetry group known as "The Innocent Hearts" (Chi Zi Xin) with six schoolmates.[២៩][៣០] In 1982, he graduated with a BA in literature before being admitted to the Department of Chinese Literature at Beijing Normal University as a research student, where he received an MA in literature in 1984 and started teaching as a lecturer thereafter.[៣១] That year, he married Tao Li, with whom he had a son named Liu Tao in 1985.[២៨]

In 1986, Liu started his doctoral study program and published his literary critiques in various magazines. He became well known as a "dark horse" for his radical opinions and sharp comments on the official doctrines and establishments. Opinions such as these shocked both literary and ideological circles, and his influence on Chinese intellectuals was dubbed the "Liu Xiaobo Shock" or the "Liu Xiaobo Phenomenon".[៣២][៣៣] In 1987, his first book, Criticism of the Choice: Dialogues with Li Zehou, was published and became a non-fiction bestseller.[៣២] It comprehensively criticized the Chinese tradition of Confucianism and posed a frank challenge to Li Zehou, a rising ideological star who had a strong influence on young intellectuals in China at the time.[៣២]

In June 1988, Liu received a PhD in literature. His doctoral thesis, Aesthetic and Human Freedom, passed the examination unanimously and was published as his second book.[៣៤] That same year he became a lecturer at the same department. He soon became a visiting scholar at several universities, including Columbia University, the University of Oslo, and the University of Hawaii. During the 1989 Tiananmen Square protests, Liu was in the United States but he decided to return to China to join the movement.[៣៥] He was later named one of the "four junzis of Tiananmen Square" for persuading students to leave the square and thus saving hundreds of lives.[៣៦] That year also saw the publication of his third book, The Fog of Metaphysics, a comprehensive review of Western philosophies.[៣៧] Soon, all of his works were banned in China.[៣៨]

Thoughts and political views[កែប្រែ]

Evolving from his aesthetic notion of "individual subjectivity" as opposed to Li Zehou's theory of aesthetic subjectivity which combined Marxist materialism and Kantian idealism, he upheld the notion of "aesthetic freedom" which was based on the individualistic conception of freedom and aesthetics. He also strongly criticized Chinese intellectuals' "traditional attitude of searching for rationalism and harmony as a slave mentality" just as it was criticized by radical left-wing literary critic Lu Xun during the New Culture Movement. He also echoed the New Cultural Movement's call for wholesale westernization and the rejection of Chinese traditional culture. In a 1988 interview with Hong Kong's Liberation Monthly (now known as Open Magazine), he said "modernization means wholesale westernization, choosing a human life is choosing a Western way of life. The difference between the Western and the Chinese governing system is humane vs in-humane, there's no middle ground ... Westernization is not a choice of a nation, but a choice for the human race."[៣៩]

In that same interview, Liu was asked what it would take for China to realize a true historical transformation. He replied:

[It would take] 300 years of colonialism. In 100 years of colonialism, Hong Kong has changed to what we see today. With China being so big, of course it would require 300 years as a colony for it to be able to transform into how Hong Kong is today. I have my doubts as to whether 300 years would be enough.[៣៩][៤០]

In an article in The New York Review of Books, Simon Leys wrote that Liu Xiaobo's perception of the West and its relationship to a modernizing China evolved during his travels in the United States and Europe in the 1980s.[៤១]

During a visit to the Metropolitan Museum in New York City, he experienced a sort of epiphany that crystallized the turmoil of his latest self-questioning: he realized the shallowness of his own learning in the light of the fabulous riches of the diverse civilizations of the past, and simultaneously perceived the inadequacy of contemporary Western answers to mankind’s modern predicament. His own dream that Westernization could be used to reform China suddenly appeared to him as pathetic as the attitude of 'a paraplegic laughing at a quadriplegic', he confessed at the time:

My tendency to idealize Western civilization arises from my nationalistic desire to use the West in order to reform China. But this has led me to overlook the flaws of Western culture ... I have been obsequious toward Western civilization, exaggerating its merits, and at the same time exaggerating my own merits. I have viewed the West as if it were not only the salvation of China but also the natural and ultimate destination of all humanity. Moreover I have used this delusional idealism to assign myself the role of savior ... I now realize that Western civilization, while it can be useful in reforming China in its present stage, cannot save humanity in an overall sense. If we stand back from Western civilization for a moment, we can see that it possesses all the flaws of humanity in general ... If I, as a person who has lived under China's autocratic system for more than thirty years, want to reflect on the fate of humanity or how to be an authentic person, I have no choice but to carry out two critiques simultaneously.

I must:

 1. Use Western civilization as a tool to critique China.
 2. Use my own creativity to critique the West.[៤២]

In his letter to his friend Liao Yiwu in 2000, he expressed his thoughts on the prospects of the democracy movement in China:

Compared to others under the Communist black curtain, we cannot call ourselves real men. Through the great tragedies of all these years, we still don't have a righteous giant like [Václav] Havel. In order for everyone to have the right to be selfish, there has to be a righteous giant who will sacrifice selflessly. In order to obtain "passive freedoms" (freedom from the arbitrary oppression by those in power), there has to be a will for active resistance. In history, nothing is fated. The appearance of a martyr will to completely change a nation's soul and raise the spiritual quality of the people. But Gandhi was by chance, Havel was by chance; two thousand years ago, a peasant's boy born in the manger was even more by chance. Human progress relies on the chance birth of these individuals. One cannot count on the collective conscience of the masses but only on the great individual conscience to consolidate the weak masses. In particular, our nation needs this righteous giant; the appeal of a role model is infinite; a symbol can rouse an abundance of moral resources. For example, Fang Lizhi's ability to walk out of the U.S. Embassy, or Zhao Ziyang's ability to actively resist after stepping down, or so-and-so refusing to go abroad. A very important reason for the silence and amnesia after June Fourth is that we did not have a righteous giant who stepped forward.[៤៣]

In 2002, he reflected on his Mao-style radical aesthetic and his political views in his earlier life in the 1980s:[៤៤]

I realize my entire youth and early writings had all been nurtured in hatred, violence and arrogance, or lies, cynicism and sarcasm. I knew at that time that Mao-style thinking and Cultural Revolution-style language had become ingrained in me, and my goal had been to transform myself [...]. It may take me a lifetime to get rid of the poison.[៤៤]

He was also a strong critic of Chinese nationalism, believing that the "abnormal nationalism" which had existed in China over the last century had turned from a defensive style which contained "mixed feelings of inferiority, envy, complaint, and blame into an aggressive form of "patriotism" that was filled with "blind self-confidence, empty boasts, and pent-up hatred".[៤៥] The "ultra-nationalism", being deployed by the Chinese Communist Party since the Tiananmen protests, has also become "a euphemism for worship of violence in service of autocratic goals."[៤៦]

Liu admitted in 2006 in another interview with Open Magazine (formerly known as Liberation Monthly) that his 1988 response of "300 years of colonialism" was extemporaneous, although he did not intend to take it back, because it represented "an extreme expression of his longheld belief".[៤០] The quote was nonetheless used against him. He has commented, "Even today [in 2006], radical patriotic 'angry youth' still frequently use these words to paint me with 'treason'."[៤០]

In 2009 during his trial for "inciting subversion of state power" due to his participation in drafting the Charter 08 manifesto which demanded freedom of expression, human rights and democratic elections, he wrote an essay known as "I Have No Enemies", stating that "the mentality of enmity can poison a nation's spirit, instigate brutal life and death struggles, destroy a society's tolerance and humanity, and block a nation's progress towards freedom and democracy", and he declared that he had no enemies, and no hatred.[៤៧]

In international affairs, he supported U.S. President George W. Bush's 2001 invasion of Afghanistan, his 2003 invasion of Iraq and his re-election.[៤៨][៤៩][៥០][៥១]

In his 2004 article titled "Victory to the Anglo-American Freedom Alliance", he praised the U.S.-led post-Cold War conflicts as "best examples of how war should be conducted in a modern civilization." He wrote "regardless of the savagery of the terrorists, and regardless of the instability of Iraq's situation, and, what's more, regardless of how patriotic youth might despise proponents of the United States such as myself, my support for the invasion of Iraq will not waver. Just as, from the beginning, I believed that the military intervention of Britain and the United States would be victorious, I am still full of belief in the final victory of the Freedom Alliance and the democratic future of Iraq, and even if the armed forces of Britain and the United States should encounter some obstacles such as those that they are currently facing, this belief of mine will not change." He predicted "a free, democratic and peaceful Iraq will emerge."[៥២]

He commented on Islamism that, "a culture and (religious) system that produced this kind of threat (Islamic fundamentalism), must be extremely intolerant and blood-thirsty." He also criticized the Iraq prison abuse scandals.[៥៣] During the 2004 US presidential election, Liu again praised Bush for his war effort against Iraq and condemned Democratic Party candidate John Kerry for not sufficiently supporting the wars in which the U.S. was then involved.

On Israel, he said "without America's protection, the long persecuted Jews who faced extermination during World War II, probably would again be drowned by the Islamic world's hatred." He had defended U.S. policies in the Israeli–Palestinian conflict, which he thought was the fault of the "provocateur" Palestinians.[៥៤][៥១]

Human rights activities[កែប្រែ]

On 27 April 1989, Liu returned to Beijing and immediately became an active supporter of the popular movement. When the army seemed ready to violently eject the students who persistently occupied Tiananmen Square in order to challenge the government and the army that was enforcing its declaration of martial law, he initiated a four-man three-day hunger strike on 2 June. Later referred to as the "Tiananmen Four Gentlemen Hunger Strike", the action earned the trust of the students. He requested that both the government and the students abandon the ideology of class struggle and adopt a new political culture of dialogue and compromise. Although it was too late to prevent the massacre which started on the night of 3 June from occurring beyond the square, he and his colleagues successfully negotiated with the student leaders and the army commander so the several thousand students who remained in the square would all be allowed to peacefully withdraw from it, thus preventing a possibly much larger scale of bloodshed.[៥៥]

On 5 June, Liu was arrested and detained in Qincheng Prison for his alleged role in the movement, and three months later he was expelled from Beijing Normal University. The government's media issued numerous publications which labeled him a "mad dog" and a "black hand" because he had allegedly incited and manipulated the student movement to overthrow the government and socialism. His publications were banned, including his fourth book, Going Naked Toward God, which was then in press. In Taiwan however, his first and third books, Criticism of the Choice: Dialogues with Leading Thinker Li Zehou (1989), and the two-volume Mysteries of Thought and Dreams of Mankind (1990) were republished with some additions.[៥៦]

In January 1991, 19 months after his arrest, Liu Xiaobo was convicted of "counter-revolutionary propaganda and incitement"[១០] but he was exempted from criminal punishment due to his "major meritorious action" for preventing what could have been a bloody confrontation in Tiananmen Square. After his release, he was divorced and his ex-wife and son eventually emigrated to the US. He resumed his writing, mostly on human rights and political issues but he was not allowed to publish them in Mainland China. In 1992, in Taiwan, he published his first book after his imprisonment, The Monologues of a Doomsday's Survivor, a controversial memoir which contains his confessions and his political criticism of the popular movement in 1989.

In January 1993, Liu was invited to visit Australia and the USA for the interviews in the documentary film The Gate of Heavenly Peace. Although many of his friends suggested that he take refuge abroad, Liu returned to China in May 1993 and continued his freelance writing.[៥៧]

On 18 May 1995, the police took Liu into custody for launching a petition campaign on the eve of the sixth anniversary of the Tiananmen massacre, calling on the government to reassess the event and initiate political reform. He was held under residential surveillance in the suburbs of Beijing for nine months. He was released in February 1996 but was arrested again on 8 October for writing an October Tenth Declaration, co-authored by him and another prominent dissident, Wang Xizhe, mainly on the Taiwan issue, that advocated a peaceful reunification in order to oppose the Chinese Communist Party's forceful threats against the island. He was ordered to serve three years of re-education through labor[១០][៥៨] "for disturbing public order" for that statement.[៥៩]

In 1996, while he was still imprisoned in the labor camp, Liu married Liu Xia.[៦០] Because she was the only person from the outside allowed to visit him in prison, she was called his "most important link to the outside world."[៦១]

After his release on 7 October 1999, Liu Xiaobo resumed his freelance writing. However, it was reported[៦២] that the government built a sentry station next to his home and his phone calls and internet connections were tapped.

In 2000, while in Taiwan, Liu published the book A Nation That Lies to Conscience, a 400-page political criticism. Also published, in Hong Kong, was a Selection of Poems, a 450-page collection of the poems as correspondences between him and his wife during his imprisonment; it was co-authored by Liu and his wife. The last of three books which he published during the year was published in Mainland China, titled The Beauty Offers Me Drug: Literary Dialogues between Wang Shuo and Lao Xia, a 250-page collection of literary critiques co-authored by a popular young writer and himself under his unknown penname of "Lao Xiao". The same year, Liu participated in founding the Independent Chinese PEN Centre and he was elected to its board of directors and was also elected as its president in November 2003, and he was re-elected two years later. In 2007, he did not seek re-election as president but held his position as a board member until he was detained by the police in December 2008.[៦៣]

In 2003, when Liu started writing a Human Rights Report on China at his home, his computer, letters and documents were all confiscated by the government. He once said, "at Liu Xia's [Liu's wife] birthday, her best friend brought two bottles of wine to [my home] but was blocked by the police from coming in. I ordered a [birthday] cake and the police also rejected the man who delivered the cake to us. I quarreled with them and the police said, "it is for the sake of your security. It has happened many bomb attacks in these days."[៦២] Those measures were loosened until 2007, prior to the 2008 Beijing Olympic Games.[៦២]

In January 2005, following the death of former Chinese Premier Zhao Ziyang, who had shown sympathy towards the student demonstrations in 1989, Liu was immediately put under house arrest for two weeks before he learned about the death of Zhao.[៦៤] The same year, he published two more books in the US, The Future of Free China Exists in Civil Society, and Single-Blade Poisonous Sword: Criticism of Chinese Nationalism.

Liu's writing is considered subversive by the Chinese Communist Party, and his name is censored.[៦៥] He called for multi-party elections and free markets, advocated the values of freedom, supported separation of powers and urged the governments to be accountable for its wrongdoings.[៦៦] When not in prison, he was the subject of government monitoring and he was also put under house arrest during times that the government considered politically sensitive.[៦២]

Liu's human rights work received international recognition. In 2004, Reporters Without Borders awarded him the Fondation de France Prize as a defender of press freedom.[៦៧]

Prison terms for Liu Xiaobo[៦៨]
Date Prison term Reason Result
January 1991 June 1989 – January 1991 Inciting counterrevolution Imprisoned in Qincheng Prison awaiting trial, and discharged when he signed a "letter of repentance".
1995 May 1995 – January 1996 Being involved in the democracy and human rights movement and publicly voicing the need to redress the government's wrongdoing with regard to its suppression of the student protest of 1989 Released after being jailed for six months.
1996 3 years of re-education through labor Disturbing the social order Jailed in a labor education camp for three years. In 1996, he married Liu Xia.
8 December 2008 11 years Suspicion of the subversion of state authority Sentenced to 11 years in prison and deprived of all political rights for two years. Imprisoned in Jinzhou Prison in Liaoning until he was transported to Shenyang's First Hospital of China Medical University where he died.[៦៩]

Charter 08[កែប្រែ]

Conception and diffusion of Charter 08[កែប្រែ]

Political protest in Hong Kong against the detention of Liu Xiaobo

Liu Xiaobo actively participated in the writing of Charter 08 and signed it along with more than three hundred Chinese citizens. The Charter is a manifesto that was released on 10 December 2008 in order to coincide with the 60th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. It was written in the style of the Czechoslovak Charter 77, and calls for more freedom of expression, human rights, more democratic elections, the privatization of state enterprises and land and economic liberalism.[៧០] As of September 2010, the Charter has collected over 10,000 signatures.[៧១][៧២]

2008–2017 arrest, trial, and imprisonment[កែប្រែ]

Arrest[កែប្រែ]

Two days before the official release of Charter 08, late on the evening of 8 December 2008, Liu was taken into custody by the police,[៧៣] as was Zhang Zuhua, another scholar and Charter 08 signatory. According to Zhang, the two were detained on suspicion of collecting signatures for the Charter.[៧១] While Liu was detained in solitary confinement,[៧៤] he was forbidden to meet with either his lawyer or his family, but he was allowed to eat lunch with his wife, Liu Xia, and two policemen on New Year's Day 2009.[៧៥] On 23 June 2009, the Beijing procuratorate approved Liu's arrest on charges of "suspicion of inciting subversion of state power," a crime under Article 105 of China's Criminal Law.[៧៦] In a Xinhua news release announcing Liu's arrest, the Beijing Public Security Bureau alleged that Liu had incited the subversion of state power and the overthrow of the socialist system through methods such as spreading rumors and slander, citing almost verbatim Article 105; the Beijing PSB also noted that Liu had "fully confessed."[៨]

Trial[កែប្រែ]

On 1 December 2009, Beijing police transferred Liu's case to the procuratorate for investigation and processing;[៩] on 10 December, the procuratorate formally indicted Liu on charges of "inciting subversion of state power" and sent his lawyers, Shang Baojun and Ding Xikui, the indictment document.[៩] He was tried at Beijing No. 1 Intermediate Court on 23 December 2009. His wife was not permitted to observe the hearing, although his brother-in-law was present.[៩][៧៧][៧៨] Diplomats from more than a dozen countries – including the U.S., Britain, Canada, Sweden, Australia and New Zealand – were denied access to the court in order to watch the trial and they all stood outside the court for its duration.[៧៩] Among them were Gregory May, political officer at the U.S. Embassy, and Nicholas Weeks, first secretary of the Swedish Embassy.[៨០]

Liu wrote a statement, entitled "I have no enemies", intending for it to be read at his trial. He was never given the right to speak. The essay was later read in the 2010 Nobel Peace Prize ceremony, which Liu was unable to attend due to his imprisonment.[៨១] On 25 December 2009, Liu was sentenced to eleven years' imprisonment and two years' deprivation of political rights by the Beijing No. 2 Intermediate Court on charges of "inciting subversion of state power." According to Liu's family and counsel, he planned to appeal the judgment.[១០] In the verdict, Charter 08 was named as part of the evidence supporting his conviction.[១០] John Pomfret of The Washington Post said Christmas Day was chosen to dump the news because the Chinese government believed Westerners were less likely to take notice on a holiday.[៨២]

China's political reform ... should be gradual, peaceful, orderly and controllable and should be interactive, from above to below and from below to above. This way causes the least cost and leads to the most effective result. I know the basic principles of political change, that orderly and controllable social change is better than one which is chaotic and out of control. The order of a bad government is better than the chaos of anarchy. So I oppose systems of government that are dictatorships or monopolies. This is not 'inciting subversion of state power'. Opposition is not equivalent to subversion.

—Liu Xiaobo, 9 February 2010[៨៣]

Liu argued that his verdict violated China's constitution, and the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. He argued that charges against him of 'spreading rumours, slandering and in other ways inciting the subversion of the government and overturning the socialist system' were contrived, as he did not fabricate or create false information, nor did he besmirch the good name and character of others by merely expressing a point of view, a value judgment.[៨៣]

Criminal law professor Gao Mingxuan pointed out that publishing provocative speech on the Internet and gathering signatures to advocate overthrow of government is no longer freedom of speech, it's an act prohibited by criminal law.[៨៤] The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China pointed out that there are similar laws in many countries to prevent activities to advocate overthow of government, such as Code of Laws of the United States of America, or Treason Act 1351 of England.[៨៥]

Polish mural in Warsaw, reading "Solidarity with Liu Xiaobo"

Liu's detention was condemned worldwide by organisations and other countries. On 11 December 2008, the U.S. Department of State called for Liu's release,[៨៦] which was followed on 22 December 2008 by a similar request from a consortium of scholars, writers, lawyers and human rights advocates.[៨៧] Additionally, on 21 January 2009, 300 international writers, including Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ha Jin and Jung Chang, called for Liu's release in a statement put out through PEN.[៧៥] In March 2009, the One World Film Festival awarded Liu Xiaobo the Homo Homini Award, organized by the People in Need foundation, for promoting freedom of speech, democratic principles and human rights.[៨៨]

In December 2009, the European Union and United States issued formal appeals calling for the unconditional release of Liu Xiaobo.[៨៩][៩០] China's government, responding to the international calls prior to the verdict, stated that other nations should "respect China's judicial sovereignty and not do things that will interfere in China's internal affairs."[៩១]

Responding to the verdict, United Nations Human Rights Commissioner Navanethem Pillay expressed concern about the deterioration of political rights in China.[៩២] German Chancellor Angela Merkel strongly criticized the verdict, stating "despite the great progress in other areas in the expression of views, I regret that the Chinese government still massively restricts press freedom."[៩៣] Canada and Switzerland also condemned the verdict.[៩៤][៩៥] The Republic of China President Ma Ying-jeou called on Beijing to "tolerate dissent".[៩៦] On 6 January 2010, former Czech president Václav Havel joined with other communist-era dissidents at the Chinese Embassy in Prague to present a petition calling for Liu's release.[៩៧] On 22 January 2010, European Association for Chinese Studies sent an open letter to Hu Jintao on behalf of over 800 scholars from 36 countries calling for Liu's release.[៩៨]

On 18 January 2010, Liu was nominated for the 2010 Nobel Peace Prize by Václav Havel, the 14th Dalai Lama, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Mike Moore, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu and Grigory Yavlinsky.[៩៩] China's Foreign Ministry spokesperson Ma Zhaoxu stated that awarding the Nobel Peace Prize to Liu would be "totally wrong".[១០០] Geir Lundestad, a secretary of the Nobel Committee, stated the award would not be influenced by Beijing's opposition.[១០០] On 25 September 2010, The New York Times reported that a petition in support of the Nobel nomination was being circulated in China.[១០១]

On 14 September 2010, the Mayor of Reykjavík, Jón Gnarr, met on an unrelated matter with CPC Politburo member Liu Qi and demanded China set the dissident Liu Xiaobo free. Also that September Václav Havel, Dana Němcová and Václav Malý, leaders of Czechoslovakia's Velvet Revolution, published an open letter in the International Herald Tribune calling for the award to be given to Liu, while a petition began to circulate soon afterwards.[១០១][១០២]

On 6 October 2010, the non-governmental organization Freedom Now, which serves as an international counsel to Liu Xiaobo as retained by his family, publicly released a letter from 30 members of the U.S. Congress to President Barack Obama, urging him to directly raise both Liu's case and that of fellow imprisoned dissident Gao Zhisheng to Chinese President Hu Jintao at the G-20 Summit in November 2010.[១០៣] The Republic of China's President Ma Ying-jiu congratulated Liu on winning the Nobel Prize and requested that the Chinese authorities improve their impression in the eyes of the world by respecting human rights, but did not call for his release from prison.[១០៤]

On 15 October 2010, the China News Service indicated that in 2008 Liu had received a financial endowment from the National Endowment for Democracy,[១០៥] which is "a Washington-based nonprofit funded largely by the US Congress".[១០៦]

In 2011, the WorldWideReading was dedicated to Liu Xiaobo; on 20 March, there were readings in more than 60 towns and cities on all continents and they were broadcast via radio stations. So far, the "Freedom for Liu Xiaobo" appeal has been supported by more than 700 writers from around the world, amongst them the Nobel Prize laureates John M. Coetzee, Nadine Gordimer, Herta Müller and Elfriede Jelinek, as well as Breyten Breytenbach, Eliot Weinberger, Salman Rushdie, Vikram Seth, Mario Vargas Llosa, Wolf Biermann and Dave Eggers.

On 20 March 2011, the international literature festival called for a worldwide reading for Liu Xiaobo. More than 700 authors from all continents signed the appeal and over 150 institutions took part in the event. [១០៧]

On 19 November 2013, his wife, Liu Xia, who was placed under house arrest shortly after Liu Xiaobo was awarded the Nobel Peace Prize, filed an appeal for Liu Xiaobo's retrial. This move has been called "extraordinary" because the action could refocus the world's attention on China's human rights record.[១០៨] According to her attorney, Mo Shaoping, Liu Xia visited her husband in Jinzhou Prison in Liaoning and gained his approval before filing this motion.[១០៨]

Nobel Peace Prize[កែប្រែ]

On 8 October 2010, the Nobel Committee awarded Liu the Nobel Peace Prize "for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China",[១០៩] saying that Liu had long been front-runner as the recipient of the prize.[១១០] Liu Xia expressed her gratitude to the Nobel Committee, Liu's proposers, and those who have been supporting him since 1989, including the Tiananmen Mothers—family members or representatives of those who were killed, or had disappeared, in the military crackdown of the protests of 4 June 1989. She said, "The prize should belong to all who signed Charter 08 and were jailed due to their support".[១១១]

Liu Xia informed the laureate of his award during a visit to Jinzhou Prison on 9 October 2010, one day after the official announcement.[១១២] She reported that Liu wept and dedicated the award to those who suffered as a result of the Tiananmen Square protests of 1989,[១១៣] saying: "The award is first and foremost for the Tiananmen martyrs"[១១៤][១១៥] After Ms. Liu returned home, she was put under house arrest and was watched by armed guards.[១១៣][១១៤][១១៥] She expressed the desire to attend the prize-giving in Norway in December, but was sceptical of her chances of being allowed to do so.[១១៦] Liu Xia wrote an open letter to 143 prominent figures, encouraging them to attend the award ceremony in Oslo.[១១៧]

China reacted negatively to the award, immediately censoring news about the announcement of the award in China, though later that day limited news of the award became available.[ត្រូវការបញ្ជាក់] Foreign news broadcasters including CNN and the BBC were immediately blocked,[១១៨] while heavy censorship was applied to personal communications.[១១៩][១២០] The Chinese Foreign Ministry denounced the award to Liu Xiaobo, saying that it "runs completely counter to the principle of the award and it is also a desecration of the Peace Prize".[១២១][១២២][១២៣][១២៤] The Norwegian ambassador to the People's Republic of China was summoned by the Foreign Ministry on 8 October 2010 and presented with an official complaint about the granting of the Nobel Peace Prize to Liu.[១២៥] The Chinese government has called Liu Xiaobo a criminal and stated that he does not deserve the prize. Chinese dissident Wei Jingsheng, in his response to news of the award, criticized Liu by calling him "the accomplice of the Communist regime."[១២៦]

Global Times, part of the Chinese government-owned People's Daily, published a statement saying that Liu Xiaobo and his case had properly undergone "strict legal procedure", blaming Western regimes for sensationalizing the Liu Xiaobo story "in defiance of China's judicial sovereignty".[១២៧] The Chinese paper also rejected the view that Liu Xiaobo should be described as "China's Mandela", by stating: "Mandela was a Nobel Peace Prize laureate for leading African people to anti-apartheid victory through struggles ... however, awarding a Chinese prisoner who confronted authorities and was rejected by mainstream Chinese society derides China's judicial system ... [which] makes sure a society of 1.3 billion people runs smoothly."[១២៧]

Following the announcement of the Nobel Peace Prize, celebrations in China were either stopped or curtailed,[១២៨] and prominent intellectuals and other dissidents were detained, harassed or put under surveillance;[១២៩] Liu's wife, Liu Xia, was placed under house arrest[១៣០] and she was forbidden to talk to reporters even though no official charges were filed against her.[១៣១] Sixty-five countries with missions in Norway were all invited to the Nobel Prize ceremony, but fifteen of them declined the invitation, in some cases due to heavy lobbying by China. Besides China, these countries included Russia, Kazakhstan, Tunisia, Saudi Arabia, Pakistan, Iraq, Iran, Vietnam, Venezuela, Egypt, Sudan, Cuba, and Morocco.[១៣២][១៣៣]

China also imposed travel restrictions on known dissidents ahead of the ceremony. A Chinese group announced that its answer to the Nobel Peace Prize, the Confucius Peace Prize, would be awarded to former Taiwanese Vice-President Lien Chan for the bridge of peace which he has been building between Taiwan and Mainland China.[១៣៤] Lien Chan himself denied any knowledge of the $15,000 prize.[១៣៥][១៣៦]

Medical parole and health[កែប្រែ]

On 26 June 2017, it was reported that Liu had been granted medical parole after being diagnosed with terminal liver cancer in late May 2017.[១៣៧] The Shenyang Justice Ministry released a statement on 5 July saying that the First Hospital of China Medical University, where Liu was being treated, has invited cancer experts from the United States, Germany and other nations to join its team of doctors. However, the statement did not mention which foreign doctors had been invited or whether or not any of them had responded.[១៣៨] A statement one day later from the hospital said that Liu was admitted on 7 June.[១៣៩] On 8 July, the hospital said that Joseph M. Herman[១៤០] of University of Texas MD Anderson Cancer Center and Markus Büchler[១៤១] of Heidelberg University had joined domestic experts for group consultation.[១៤២] The foreign doctors said that Liu had indicated that he wanted to be sent abroad for treatment. Acknowledging the risk that is involved when a patient is moved, they deemed that Liu was fit to travel abroad in order to receive the care which they were willing to provide him.[១៤៣] However, the hospital said that the foreign doctors had confirmed that even they had no better treatment methods and also that the domestic doctors had done a very good job.[១៤៤] On 10 July, the hospital said that Liu was in critical condition, and that he was suffering from an increasingly bloated stomach, an inflamed abdominal wall, falling blood pressure, faltering kidneys, growing cancer lesions, and that they were actively rescuing him,[១៤៥][១៤៦] and were starting to use continuous renal replacement therapy (CRRT). On 12 July, the hospital said that Liu was suffering from liver failure (Child–Pugh class C), kidney failure, respiratory failure, septic shock, blood clot, etc. and that they had communicated the necessity for tracheal intubation, but his family had rejected the procedure.[១៤៧] The New York Times reported that Liu's family could not be independently reached for confirmation of his condition.[១៤៨]

Death and funeral[កែប្រែ]

Liu Xiaobo died on 13 July 2017 in Shenyang's First Hospital of China Medical University.[១៤៩][៤៨]

Censorship[កែប្រែ]

Since his death, the fate of Liu Xiaobo has been compared by the media of the world to that of Carl von Ossietzky, Nobel Laureate in 1935 who also died as a prisoner of an authoritarian regime.[១៥០][១៥១] Whilst Liu's death was widely reported in the Western media, it was mentioned only in the most perfunctory manner in the press inside mainland China. Censors deleted images or emojis of candles, or a simple "RIP"; searches on Sina Weibo regarding Liu's health returned the message: "According to relevant laws and policies, results for 'Liu Xiaobo' cannot be displayed".[១៥២][១៥៣] The Citizen Lab documented censorship of the death of Liu Xiaobo on WeChat and Weibo."[១៥៤] They noted on 16 July censorship on WeChat of images related to Liu after his death, and found that even images were being blocked in one-to-one chat the first time as well as in group chat and WeChat Moments. Based on analyses of search term blocking on Weibo, the lab confirmed that a blanket ban on searches for Liu Xiaobo's name was still being applied. They said: "In fact, just his given name of Xiaobo is enough to trigger censorship in English and both Simplified and Traditional Chinese..."[១៥៤]

On the early morning of 15 July 2017, a brief funeral service was held for Liu which Liu's body was cremated following a short mourning service.[១៥៥] Liu's mourning ceremony and funeral were heavily stage-managed as friends and supporters had been warned that public funeral or memorial would not be tolerated.[១៥៦][១៥៧][១៥៣][១៥៨] All the questions international journalists have been asking about Liu failed to appear in official transcripts of news briefings by the Chinese foreign ministry.[១៥៣] [១៥៩][១៦០] Germany, UK, France, the United States, Taiwan and the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein, called for the People's Republic of China to allow Liu Xiaobo's wife Liu Xia to travel and leave the country if she wishes.[១៦១]

Funeral[កែប្រែ]

The ceremony was organised in a heavy-handed fashion in which Chinese government attempted to defend their treatment of Liu and his wife, although it was clear they and their family members were under perpetual surveillance. Although the funeral was attended by a brother of Ms. Liu and two of Mr. Liu's brothers, as well as their wives, none of Liu's friends could be identified from official photographs of the mourners.[១៦២][១៥២][១៦៣] A government spokesman said: “Liu Xia is free now, [but was] grief-stricken and doesn't need to be disturbed"[១៥៥][១៥៧][១៦៣] However, she has been out of sight since the video of Liu's sea burial.[១៦៤] The government claims that Liu had been cremated and his ashes scattered into the sea at the family's own request. His eldest brother, Liu Xiaoguang appeared at the same press briefing, thanked the Chinese Communist party and also the government "because everything they have done for our family shows a high level of humanity and personal care to us".[១៥៥] According to Liu Xiaobo's biographer Yu Jie, Liu had ex-communicated his eldest brother after 4 June incident, calling him a "petty bureaucrat of the Communist Party". Yu further criticised Xiaoguang for usurping Liu Xia's position of next of kin and his "shamelessness", for attempting to grab a share of Liu's Nobel Prize money.[១៥៧][១៥២][១៦៥][២២] The government of China has been accused by Liu's supporters of trying to erase any shrine or traces to Liu Xiaobo with a sea burial of his remains.[១៦៦][១៦៧][១៥៧] Chinese human rights activists Hu Jia stated to the South China Morning Post that the hasty actions were "humiliating to a Nobel winner".[១៥៧]

In Hong Kong, which still enjoys a diminishing range of freedoms that are non-existent in mainland China, activists organised the only large-scale commemoration for Liu on Chinese soil.[១៥៨][១៦៨][១៦៩] A vigil outside the Beijing Liaison Office started on 10 July and continued until his death. Some newspapers in the city splashed Liu's portrait on their front pages to announce his death, while other pro-Communist journals relegated coverage to the inner pages.[១៧០] In the Legislative Council legislators of the Pro-democracy camp made seven attempts to table a debate on Liu, but president of the council, Andrew Leung, who is from the governing faction, rejected the attempts on the grounds that the matter did not have "urgent public importance according to 16.2 of the Rules of Procedure, [and that] the wording of their petitions lacked neutrality".[១៧១][១៧២]

Reactions[កែប្រែ]

Sino-area[កែប្រែ]

China: Chinese Ministry of Foreign Affairs' spokesman Geng Shuang chastised foreign officials' "improper comments on Liu Xiaobo's death of illness" and said that China had lodged "stern representations" with their countries.[១៥១] Geng also said on 14 July that "Conferring the prize to such a person goes against the purposes of this award. It's a blasphemy of the peace prize", according to the Voice of America.[១៧៣] But an almost identical report from Voice of America Chinese also wrote that Geng's statement could not be found from the regular press briefing's Q&A transcript posted on the ministry's website.[១៧៤]

Taiwan: President of the Republic of China Tsai Ing-wen pleaded with the Communist government to "show confidence in engaging in political reform so that the Chinese can enjoy the God-given rights of freedom and democracy ... The Chinese Dream is not supposed to be about military might. It should be about taking ideas like those from Liu Xiaobo into consideration. Only through democracy, in which every Chinese person has freedom and respect, can China truly become a proud and important county."[១៥១] In his tribute on Facebook, former ROC President and leader of the Kuomintang Ma Ying-jeou said out that the Chinese dream should develop proportionally on freedom and human rights. Mayor of Taipei Ko Wen-je expressed condolences.[១៧៥][១៧៦]

Tibet: The 14th Dalai Lama, who himself is the 1989 Nobel Peace Prize winner, the Speaker of the Tibetan Parliament-in-Exile, Khenpo Sonam Tenphel,[១៧៧] and Prime Minister of the Tibetan Government-in-Exile, Lobsang Sangay[១៧៨] mourned the death of Liu.[១៧៩] The Dalai Lama issued the following short statement on 14 July 2017, "I am deeply saddened to learn that fellow Nobel Laureate Liu Xiaobo has passed away while undergoing a lengthy prison sentence. I offer my prayers and condolences to his wife, Liu Xia and to other members of his family. Although he is no longer living, the rest of us can best pay honor to Liu Xiaobo by carrying forward the principles he has long embodied, which would lead to a more harmonious, stable and prosperous China. It is my belief that Nobel Laureate Liu Xiaobo's unceasing efforts in the cause of freedom will bear fruit before long."[១៨០]

International[កែប្រែ]

States[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Country data France: President Emmanuel Macron, who hosted a press conference for visiting US President Trump, later paid tribute to Dr Liu in a tweet, praising him as "a freedom fighter".[១៨១] French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian expressed condolences as well.[១៨២]

ទំព័រគំរូ:Country data Germany: Chancellor Angela Merkel described Liu Xiaobo as a "courageous fighter for civil rights and freedom of expression".[១៨៣] Foreign Minister Sigmar Gabriel said that "China now has the responsibility to quickly, transparently and plausibly answer the question of whether the cancer could not have been identified much earlier."[១៦១]

ទំព័រគំរូ:Country data Japan: Both the Minister of Foreign affairs Fumio Kishida[១៨៤][១៨៥] and Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga[១៨៦] expressed condolences.

ទំព័រគំរូ:Country data Norway: Prime Minister of Norway Erna Solberg said that "It is with deep grief that I received the news of Liu Xiaobo's passing. Liu Xiaobo was for decades a central voice for human rights and China's further development."[១៨៧] Thorbjørn Jagland, a member and former chairman of the Norwegian Nobel Committee, and a former Prime Minister of Norway, compared Liu Xiaobo to Carl von Ossietzky, noting that he became the second Nobel Prize laureate who was prevented from receiving the prize because he died in prison.[១៨៨] An official statement by the Norwegian Nobel Committee blamed the Chinese communist regime for Liu Xiaobo's death and condemned the erosion of human rights as a universal value; on behalf of the committee, chairwoman Reiss-Andersen said that "Liu Xiaobo had contributed to the fraternity of peoples through his non-violent resistance against the oppressive actions of the Communist regime in China" and that "the Chinese Government bears a heavy responsibility for his premature death". Reiss-Andersen said Liu Xiaobo will remain "a powerful symbol for all who fight for freedom, democracy and a better world".[១៨] She also lamented the "sad and disturbing fact that the representatives of the free world, who themselves hold democracy and human rights in high regard, are less willing to stand up for those rights for the benefit of others."[១៥១]

ទំព័រគំរូ:Flagu/core: Foreign Secretary Boris Johnson called Liu a "lifelong campaigner for democracy, human rights and peace", and said that his death was a huge loss. He further stated that "Liu Xiaobo should have been allowed to choose his own medical treatment overseas" and called for the Chinese authorities "to lift all restrictions" on Liu's widow.[១៨៩]

ទំព័រគំរូ:Country data United States: Although President Donald Trump did not offer or get asked over Dr. Liu's death at a press conference with French President Emmanuel Macron, his press secretary did issue a condolence statement.[១៩០][១៩១] Secretary of State Rex Tillerson said that "Mr Liu dedicated his life to the betterment of his country and humankind, and to the pursuit of justice and liberty," and urged Beijing to free Liu's widow.[១៩២][១៩៣] U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley[១៩៤][១៩៥] and U.S. Ambassador to China Terry Branstad[១៩៦][១៩៧] both expressed condolences.

The Congressional-Executive Commission on China, whose commissioners come from both the House of Representatives and Senate, issued a bipartisan statement.[១៩៨] The United States House Foreign Affairs Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights and International Organizations held a hearing on Liu and his death (entitled "The Tragic Case of Liu Xiaobo").[១៩៩][២០០] Nancy Pelosi, the House Minority Leader, was saddened by the news of Liu's passing.[២០១] Back on 18 May, both Republican Senator Ted Cruz and Representative Mark Meadows had re-introduced bills to resume their push to rename the address of Embassy of China in Washington, D.C. as "1 Liu Xiaobo Plaza."[២០២][២០៣] Bob Fu, a Chinese American human rights activist and pastor, told The Texas Tribune that he is "definitely more optimistic" about Cruz's bill getting enacted with President Trump in office.[២០៤]

Former President George W. Bush and First Lady Laura Bush also expressed condolences.[២០៥]

Organizations[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Country data European Union: President of the European Commission Jean-Claude Juncker and President of the European Council Donald Tusk said in a joint statement that they had learned of Liu's death "with deep sadness" and that "We appeal to the Chinese authorities to allow his wife, Ms Liu Xia and his family to bury Liu Xiaobo at a place and in a manner of their choosing, and to allow them to grieve in peace".[២០៦]

ទំព័រគំរូ:Country data United Nations: UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein said, "The human rights movement in China and across the world has lost a principled champion who devoted his life to defending and promoting human rights, peacefully and consistently, and who was jailed for standing up for his beliefs. Liu Xiaobo was the true embodiment of the democratic, non-violent ideals he so ardently advocated."[១៩២]

Major works[កែប្រែ]

 • Criticism of the Choice: Dialogues with LI Zehou។ Shanghai People's Publishing House។ 1987។ [២០៧]
 • Criticism of the Choice: Dialogues with Leading Thinker LI Zehou។ Shanghai People's Publishing House។ 1989។ [២០៨]
 • Aesthetics and Human Freedom។ Beijing Normal University Press។ 1988។ [២០៩]
 • Going Naked Toward God។ Time Literature and Art Publishing House។ 1989។ [២១០]
 • The Fog of Metaphysics។ Shanghai People's Publishing House។ 1989។ [២១១]
 • Mysteries of Thought and Dreams of Mankind, 2 volumes។ Strom & Stress Publishing Company។ 1989–1990។ [២១២]
 • Contemporary Politics and Intellectuals of China។ Tangshan Publishing Company, Taiwan។ 1990។ [២១៣]
 • Criticism on Contemporary Chinese Intellectuals (Japanese Translation)។ Tokuma Bookstore, Tokyo។ 1992។ [២១៤]
 • The Monologues of a Doomsday's Survivor។ China Times Publishing Company, Taiwan។ 1993។ [២១៥]
 • Selected Poems of Liu Xiaobo and Liu Xia។ Xiafei'er International Press, Hong Kong។ 2000។ [២១៦]
 • Under pen name Lao Xia and co-authored with Wang Shuo (2000)។ A Belle Gave me Knockout Drug។ Changjiang Literary Press។ [២១៧]
 • A Nation That Lies to Conscience។ Jie-jou Publishing Company, Taiwan។ 2002។ [២១៨]
 • Civil Awakening—The Dawn of a Free ChinaLaogai Research Foundation។ 2005។ [២១៩]
 • A Single Blade and Toxic Sword: Critique on Comtempory Chinese Nationalism។ Broad Press Inc, Sunnyvale។ 2006។ [២២០]
 • Falling of A Great Power: Memorandum to China។ Yunchen Culture។ October 2009។ [២២១]
 • From TianAnMen Incident to Charter 08 (in Japanese ): Memorandum to China។ Fujiwara Bookstore, Tokyo។ December 2009។ [២២២]
 • No Enemies, No Hatred។ The Belknap Press of Harvard University Press។ 2012។ 
 • June Fourth Elegies: Poems translated from the Chinese by Jeffrey Yang With a Foreword by His Holiness the Dalai Lama Bilingual Edition។ Graywolf Press។ 2012។ [២២៣]

Awards and honors[កែប្រែ]

 • Excellent Award (2004) for an article Corrupted News is not News, published on Open Magazine, January 2004 issue
 • Grand Prize (2005) for an article Paradise of the Powerful, Hell of the Vulnerable on Open Magazine, September 2004 issue
 • Excellent Award (2006) for The Causes and Ending of Shanwei Bloodshed on Open Magazine, January 2006

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. Global Affairs Canada (13 July 2017)។ "Statement by Minister of Foreign Affairs following death of Liu Xiaobo"។ Press releasehttps://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/07/statement_by_ministerofforeignaffairsfollowingdeathofliuxiaobo.html 
 2. Biography of Liu Xiaobo។ Encyclopædia Britannica។ 2010http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1656918/Liu-Xiaobo 
 3. Frances Romero, Top 10 Political Prisoners, Time, 15 November 2010.
 4. Mark McDonald, An inside look at China's most famous political prisoner, The New York Times, 23 July 2012.
 5. Congressional-Executive Commission on China, Political Prisoner Database:Liu Xiaobo Archived 16 October 2012 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន..
 6. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 7. Benjamin Kang Lim, China's top dissident arrested for subversion, Reuters, 24 June 2009.
 8. ៨,០ ៨,១ "刘晓波因涉嫌煽动颠覆国家政权罪被依法逮捕" (Liu Xiaobo Formally Arrested on 'Suspicion of Inciting Subversion of State Power' Charges), China Review News, 24 June 2009.
 9. ៩,០ ៩,១ ៩,២ ៩,៣ Canghai [沧海], "刘晓波案闪电移送法院 律师两次前往未能会见[តំណភ្ជាប់ខូច]" [Liu Xiaobo's Case Quickly Escalated to the Court; Lawyers Twice Try to Meet with Liu to No Avail], Canyu [参与], 11 December 2009.[តំណភ្ជាប់ខូច]ទំព័រគំរូ:Cbignore
 10. ១០,០ ១០,១ ១០,២ ១០,៣ ១០,៤ Beijing No. 1 Intermediate Court, Criminal Verdict no. (2009) yi zhong xing chu zi 3901, unofficial English translation in Human Rights in China, "International Community Speaks Out on Liu Xiaobo Verdict Archived 4 December 2012 at Archive.is," 30 December 2009.
 11. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 12. ១២,០ ១២,១ The Nobel Peace Prize 2010 – Prize Announcement, Nobel Prize, 8 October 2010, http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2010/announcement.html 
 13. ១៣,០ ១៣,១ "劉曉波獲諾貝爾和平獎 (Liu Xiaobo won the Nobel Peace Prize)", RTHK, 8 October 2010, បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[១] នៅថ្ងៃ 11 October 2010, https://web.archive.org/web/20101011093444/http://www.rthk.org.hk/rthk/news/expressnews/20101008/news_20101008_55_703618.htm 
 14. McKinnon, Mark. "Liu Xiaobo could win the Nobel Peace Prize, and he’d be the last to know". The Globe and Mail. 7 October 2010. 'Ms. Liu said her husband had been told by his lawyer during a recent visit that he had been nominated for the Nobel Peace Prize, but he would be shocked if he won, she said. "I think he would definitely find it hard to believe. He never thought of being nominated, he never mentioned any awards. For so many years, he has been calling for people to back the Tiananmen Mothers (a support group formed by parents of students killed in the 1989 demonstrations).."'
 15. Lovell, Julia (9 October 2010)។ "Beijing values the Nobels. That's why this hurts"The Independent (UK)https://www.independent.co.uk/opinion/commentators/julia-lovell-beijing-values-the-nobels-thats-why-this-hurts-2101812.html។ បានយកមក 9 October 2010 
 16. Wachter, Paul (18 November 2010). "Liu Xiaobo wasn't the First Nobel Laureate Barred From Accepting His Prize" Archived 21 December 2010 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.. AOL News
 17. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 18. ១៨,០ ១៨,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 19. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 20. ២០,០ ២០,១ "【劉曉波逝世】一門五兄弟 父同因肝病去世" (ជាzh-tw)។ Ming Pao។ 13 July 2017https://news.mingpao.com/ins/instantnews/web_tc/article/20170713/s00004/1499874447378។ បានយកមក 17 July 2017 
 21. ២១,០ ២១,១ ២១,២ Yu Jie (2012) (ជាzh)។ 我無罪: 劉曉波傳។ 時報文化។ ល.ស.ប.អ. 9789571356280ម.ប.គ.ល. 820002390 
 22. ២២,០ ២២,១ "劉曉波好友 怒批劉曉光無恥" (ជាzh)http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201707150296-1.aspx។ បានយកមក 17 July 2017 
 23. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 24. ២៤,០ ២៤,១ "刘晓暄呼吁中国政府释放其兄刘晓波" (ជាzh)។ Deutsche Welle។ 15 November 2010http://www.dw.com/zh/%25E5%2588%2598%25E6%2599%2593%25E6%259A%2584%25E5%2591%25BC%25E5%2590%2581%25E4%25B8%25AD%25E5%259B%25BD%25E6%2594%25BF%25E5%25BA%259C%25E9%2587%258A%25E6%2594%25BE%25E5%2585%25B6%25E5%2585%2584%25E5%2588%2598%25E6%2599%2593%25E6%25B3%25A2/a-6229879?&zhongwen=simp។ បានយកមក 17 July 2017 
 25. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 26. 侯晓敏 (25 July 2016)។ "刘晓暄:高分子光化学的传承与创新" (ជាzh)។ 科技日报: p. 7http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2016-07/25/content_344998.htm។ បានយកមក 17 July 2017 
 27. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 28. ២៨,០ ២៨,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 29. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 30. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 31. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 32. ៣២,០ ៣២,១ ៣២,២ 貝嶺 (17 June 2010)។ (ជាChinese)United Daily News (Taiwan)។ http://mag.udn.com/mag/world/storypage.jsp?f_MAIN_ID=409&f_SUB_ID=4595&f_ART_ID=255134។ 
 33. Xiaobing, Li (2016)។ Modern ChinaABC-CLIO។ ទំ. 106។ ល.ស.ប.អ. 978-1-61069-625-8 
 34. 余世存 (2 June 2008)។ 北京当代汉语研究所2008年公告។ Chinese Pen។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[២] នៅថ្ងៃ 18 July 2011https://web.archive.org/web/20110718134903/http://www.chinesepen.org/Article/hyxz/200806/Article_20080603033147.shtml 
 35. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 36. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 37. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 38. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 39. ៣៩,០ ៣៩,១ Liu Xiaobo, "文壇「黑馬」劉曉波" (Liu Xiaobo, the "Dark Horse" of Literature), Open Magazine, 27 November 1988.
 40. ៤០,០ ៤០,១ ៤០,២ Liu Xiaobo, "我與《開放》結緣十九年" (My 19 Years of Ties with "Open Magazine"), Open Magazine, 19 December 2006.
 41. name=nybooks20120205>Leys, Simon (9 February 2012). "He Told the Truth About China’s Tyranny". The New York Review of Books.
 42. Leys, Simon (9 February 2012). "He Told the Truth About China’s Tyranny". The New York Review of Books.
 43. Letter from Liu Xiaobo to Liao Yiwu។ Human Rights in Chinahttp://www.hrichina.org/en/content/3215 
 44. ៤៤,០ ៤៤,១ Caraus, Tamara; Parvu, Camil Alexandru។ Cosmopolitanism and the Legacies of Dissent។ ទំ. 69–70។ 
 45. Liu, Xiabo (2012)។ No Enemies, No Hatred។ Harvard University Press។ ទំ. 75។ 
 46. Liu, Xiabo (2012)។ No Enemies, No Hatred។ Harvard University Press។ ទំ. 83។ 
 47. McKey, Robert (8 October 2010). Jailed Chinese Dissident's 'Final Statement', The New York Times.
 48. ៤៨,០ ៤៨,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 49. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 50. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 51. ៥១,០ ៥១,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 52. Liu Xiaobo, "刘晓波:美英自由联盟必胜" (Liu Xiaobo: Victory to the Anglo-American Freedom Alliance), Boxun, 11 April 2004.
 53. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 54. Sautman, Barry; Yan, Hairong (15 December 2010). "Do supporters of Nobel winner Liu Xiaobo really know what he stands for?". The Guardian. Retrieved 3 November 2011.
 55. Geremie R. Barmé, "Confession, Redemption and Death: Liu Xiaobo and the Protest Movement of 1989", in George Hicks (ed.), The Broken Mirror: China After Tiananmen, London: Longmans, 1990, pp. 52–99
 56. K. Mok, Intellectuals and the State in Post-Mao China, p. 167, 1998
 57. Jean-Philippe Béja, Fu Hualing, Eva Pils, Liu Xiaobo, Charter 08 and the Challenges of Political Reform in China, p. 25 (2012)
 58. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 59. Wang Ming, "A Citizen's Declaration on Freedom of Speech," China Rights Forum (spring 1997).
 60. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 61. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 62. ៦២,០ ៦២,១ ៦២,២ ៦២,៣ 警車守門外多年被軟禁, 9 October 2010, Apple Daily (Hong Kong).
 63. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 64. 赵紫阳亡灵:不准悼念和禁忌松动 Archived 13 October 2010 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., Translation: Revenant of Zhao Ziyang, Author: Liu Xiaobo, Independent Chinese Pen Center
 65. Baculinao, Eric and Gu, Bo (8 October 2010)In China, citizens find ways to learn of Nobel prize[តំណភ្ជាប់ខូច], NBC News.
 66. Link, Perry។ "Charter 08 Translated from the Chinese by Perry Link The following text of Charter 08, signed by hundreds of Chinese intellectuals and translated and introduced by Perry Link, Professor of Chinese Literature at the University of California, Riverside"The New York Review of Bookshttp://www.nybooks.com/articles/22210 
 67. Reporters Without Borders, "Fondation de France Prize: Liu Xiaobo Receives Prize for Defence of Press Freedom," 21 December 2004.
 68. 和平獎得主劉曉波小傳, Ming Pao, 8 October 2010, Hong Kong.
 69. Ramzy, Austin (8 October 2010)។ "Chinese Dissident Liu Xiaobo Wins Nobel Peace Prize"Timehttp://www.time.com/time/world/article/0,8599,2024405,00.html 
 70. Link, Perry។ "Charter 08 Translated from Chinese by Perry Link The following text of Charter 08, signed by hundreds of Chinese intellectuals and translated and introduced by Perry Link, Professor of Chinese Literature at the University of California, Riverside"The New York Review of Bookshttp://www.nybooks.com/articles/22210 
 71. ៧១,០ ៧១,១ "China Detains Dissidents ahead of Human Rights Day," Reuters, 9 December 2008; "Report: Chinese Police Detain Political Critic," Associated Press, 9 December 2008.
 72. "零八宪章签署者已过8600名,第十四批签名人正式名单" (Signatures to Charter 08 exceeds 8600, 14th list of signers attached), Boxun, 4 May 2009.
 73. "著名学者张祖桦、刘晓波'失踪,'" Boxun, 9 December 2008.
 74. Macartney, Jane (8 December 2009)។ "Chinese dissident Liu Xiaobo begins second year of detention without charge"The Times (London)http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6948012.ece 
 75. ៧៥,០ ៧៥,១ "Writers Call for China Dissident's Release," Reuters, 9 December 2008.
 76. 中华人民共和国刑法 (Criminal Law of the People's Republic of China)
 77. Human Rights Watch, "China: Liu Xiaobo's Trial a Travesty of Justice," 21 December 2009.
 78. Michael Anti, "Liu Xiaobo's brother-in-law says the trial ends without result. Waiting for lawyer coming out," 23 December 2009.
 79. Chinese angered by 'interference' in dissident trial BBC.
 80. Cara Anna, "Diplomats Kept Away from China Dissident's Trial," The Associated Press, 23 December 2009. Archived 28 December 2009 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 81. Liu Xiaobo – Appell Archived 12 December 2010 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 82. Pomfret, John (8 October 2010). China's Liu Xiaobo wins Nobel Peace Prize, The Washington Post; pub:AARP. Archived 11 February 2011 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 83. ៨៣,០ ៨៣,១ Liu Xiaobo (9 February 2010) Guilty of 'crime of speaking', South China Morning Post.
 84. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 85. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 86. Sean McCormack, Sean McCormack (11 December 2008)។ "Harassment of Chinese Signatories to Charter 08 Press Statement Sean McCormack (spokesman)"។ U.S. Department of State។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៣] នៅថ្ងៃ 14 December 2008https://web.archive.org/web/20081214174715/http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/dec/113124.htm។ បានយកមក 10 December 2008 
 87. "Letter from the Consortium for the Release of Liu Xiaobo to China's President Hu Jintao," Human Rights Watch. 22 December 2008.
 88. "One World Homo Homini award goes to Chinese dissident"។ Aktualne.cz។ 12 March 2009http://aktualne.centrum.cz/czechnews/clanek.phtml?id=631742។ បានយកមក 3 December 2009 
 89. Grajewski, Marcin (14 December 2009), U.S., EU urge China to release prominent dissident, https://www.reuters.com/article/idUSTRE5BD4T220091214 
 90. "Chinese dissident Liu Xiaobo jailed for subversion"BBC World News។ 25 December 2009http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8430409.stm។ បានយកមក 25 December 2009 
 91. "Foreign Ministry Spokesperson Jiang Yu's Regular Press Conference on 24 December 2009"។ Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China។ 25 December 2009http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t648102.htm 
 92. "Imprisonment of Chinese dissident deeply concerns UN human rights chief"។ United Nations News Service។ 25 December 2009https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33348&Cr=China&Cr1= 
 93. Illmer, Andreas, រៀ. (25 December 2009), Rights groups, West blast China over sentence for leading dissident, Deutsche Welle, http://www.dw.de/dw/article/0,,5055977,00.html 
 94. "Canada 'deplores' sentencing of Chinese dissident"Agence France-Presse។ 26 December 2009https://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iCqREmgQ_6P4REsdQY-srHP_PrJA 
 95. "Switzerland joins protests against China"Swissinfo។ 26 December 2009http://www.swissinfo.ch/eng/news/international/index/Switzerland_joins_protests_against_China.html?cid=7973728 
 96. "Ma asks Beijing to tolerate dissidents"Taiwan NewsCentral News Agency។ 27 December 2009http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=1141993&lang=eng_news&cate_img=logo_taiwan&cate_rss=TAIWAN_eng 
 97. Anderlini, Jamil (15 January 2010)។ "The Chinese dissident's 'unknown visitors'"Financial Timeshttp://www.ft.com/cms/s/0/c590cdd0-016a-11df-8c54-00144feabdc0.html 
 98. "OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA"European Association for Chinese Studies។ 22 January 2010http://www.eu-china.net/web/cms/upload/pdf/nachrichten/2010_01_22_OpenLetter_eng.pdf 
 99. "A Chinese Champion of Peace and Freedom"Project Syndicate។ 18 January 2010http://www.project-syndicate.org/commentary/havel38/English 
 100. ១០០,០ ១០០,១ "China opposes Nobel for jailed dissident, lawmakers back Liu Xiabo"។ phayul.com។ 6 February 2010http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=26569&article=China+opposes+Nobel+for+jailed+dissident%2C+lawmakers+back+Liu+Xiabo 
 101. ១០១,០ ១០១,១ "Petition Urges Nobel for Jailed Chinese Writer" article by Andrew Jacobs in The New York Times 25 September 2010. Retrieved 25 September 2010.
 102. "A Nobel Prize for a Chinese Dissident". The New York Times. 20 September 2010.
 103. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 104. "Taiwan's Ma congratulates Nobel laureate Liu". Associated Press. 9 October 2010.[តំណភ្ជាប់ខូច]ទំព័រគំរូ:Cbignore
 105. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 106. Luhn, Alec (28 July 2015)។ "National Endowment for Democracy is first 'undesirable' NGO banned in Russia"The Guardianល.ត.ម.អ. 0261-3077https://www.theguardian.com/world/2015/jul/28/national-endowment-for-democracy-banned-russia 
 107. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 108. ១០៨,០ ១០៨,១ "Wife of jailed Chinese Nobel Laureate appeals for his retrial"។ Reuters។ 19 November 2013https://www.reuters.com/article/2013/11/19/us-china-dissident-idUSBRE9AI0JD20131119?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=71&google_editors_picks=true 
 109. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 110. "Nobel Peace Prize awarded to China dissident Liu Xiaobo"។ BBC News។ 8 October 2010http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11499098។ បានយកមក 8 October 2010 
 111. Huang, Cary (9 October 2010). "Liu Xiaobo wins Nobel Peace Prize". South China Morning Post.
 112. Schiller, Bill (8 October 2010). "China tries to block news of dissident's Nobel prize". Toronto Star. Retrieved 8 October 2010.
 113. ១១៣,០ ១១៣,១ "Wife visits jailed Chinese Nobel winner Liu Xiaobo". BBC News. 10 October 2010. Retrieved 10 October 2010.
 114. ១១៤,០ ១១៤,១ "劉曉波:這個獎」是給天安門亡靈的「 [Liu Xiaobo: The award is for the Tiananmen martyrs]" (ចិន). BBC News. 10 October 2010. Retrieved 6 September 2011.
 115. ១១៥,០ ១១៥,១ Staff reporters (11 October 2010). "Tearful Liu dedicates prize to martyrs". South China Morning Post.
 116. Chong, Dennis (13 October 2010). "Let me pick up Nobel Peace Prize, pleads Liu's wife". The Standard.
 117. Criscione, Valeria (27 October 2010). "Was China behind cyber attack on Nobel Peace Prize website?". The Christian Science Monitor. Retrieved 10 November 2010.
 118. "China censors Nobel award"Bangkok Post។ 8 October 2010http://www.bangkokpost.com/breakingnews/200417/china-censors-nobel-award 
 119. Eric Baculinao and Bo Gu, "In China, citizens find ways to learn of Nobel prize" Archived 2 December 2011 at WebCite, NBC News, 8 October 2010.
 120. Victor Mair, "Liu Xiaobo", Language Log, 10 October 2010.
 121. "China Angered By Selection of Dissident Liu Xiaobo for Nobel Peace Prize"។ ABC News។ 8 October 2010http://abcnews.go.com/International/china-angry-nobel-peace-prize-dissident/story?id=11830948។ បានយកមក 8 October 2010 
 122. Vehaskari, Aira Katariina (8 October 2010)។ "Chinese dissident Liu Xiaobo wins Nobel Peace Prize"។ Agence France-Pressehttps://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h-cczpx_Ln7Qt5OTGwpm8kMlyKOg?docId=CNG.e4bfcb376f8ac09d47b6d71b8feac4c4.5e1។ បានយកមក 8 October 2010 
 123. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 124. "Awarding Liu Xiaobo Nobel peace prize may harm China-Norway relations, says FM spokesman"Xinhua News Agency។ 8 October 2010http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/08/c_13547668.htm 
 125. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 126. Wei Jingsheng (15 October 2010)។ "What Today's Nobel Peace Prize Offers?"។ chinaaffairs.orghttp://www.chinaaffairs.org/gb/detail.asp?id=109630។ បានយកមក 21 December 2010 
 127. ១២៧,០ ១២៧,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 128. Jacobs, Andrew (9 October 2010)។ "China, Angered by Peace Prize, Blocks Celebration"The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2010/10/10/world/asia/10china.html?_r=1&partner=rss&emc=rss។ បានយកមក 9 October 2010 
 129. Bei Feng (11 October 2010). "Viewing the Liu Xiaobo response through Twitter", China Media Project of the University of Hong Kong.
 130. "Chinese Nobel prize winner's wife detained"CNN។ 11 October 2010http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/10/china.nobel.wife/index.html។ បានយកមក 11 October 2010 
 131. "Chinese Nobel Winner's Wife Detained"Slashdot។ 10 October 2010http://yro.slashdot.org/story/10/10/10/1648237/Chinese-Nobel-Winners-Wife-Detained។ បានយកមក 11 October 2010 
 132. "Embassies represented at the Nobel Peace Prize Ceremony on December 10"។ The Norwegian Nobel Institute។ 7 December 2010។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៤] នៅថ្ងៃ 12 December 2010https://web.archive.org/web/20101212230038/http://nobelpeaceprize.org/en_GB/embassies-2010/។ បានយកមក 14 December 2010 
 133. "Chinese Nobel boycott gains support"។ Al Jazeera។ 7 December 2010។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៥] នៅថ្ងៃ 10 December 2010https://web.archive.org/web/20101210163202/http://english.aljazeera.net/news/europe/2010/12/201012717240690770.html។ បានយកមក 11 December 2010 
 134. Blanchard, Ben (8 December 2010)។ "China to award own peace prize ahead of Nobel award"។ Reutershttps://www.reuters.com/article/idUSTRE6B712620101208។ បានយកមក 11 December 2010 
 135. "China to award own peace prize ahead of Nobel award"Focus Taiwan។ 8 December 2010http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aALL&ID=201012080013។ បានយកមក 11 December 2010 
 136. "Chinese group to award rival 'peace prize'"Focus Taiwan។ 8 December 2010https://news.yahoo.com/s/afp/20101208/od_afp/nobelpeacechinarightsaward_20101208085426។ បានយកមក 11 December 2010 [តំណភ្ជាប់ខូច]ទំព័រគំរូ:Cbignore
 137. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 138. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 139. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 140. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 141. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 142. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 143. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 144. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 145. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 146. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 147. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 148. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 149. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 150. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 151. ១៥១,០ ១៥១,១ ១៥១,២ ១៥១,៣ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 152. ១៥២,០ ១៥២,១ ១៥២,២ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 153. ១៥៣,០ ១៥៣,១ ១៥៣,២ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 154. ១៥៤,០ ១៥៤,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 155. ១៥៥,០ ១៥៥,១ ១៥៥,២ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 156. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 157. ១៥៧,០ ១៥៧,១ ១៥៧,២ ១៥៧,៣ ១៥៧,៤ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 158. ១៥៨,០ ១៥៨,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 159. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 160. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 161. ១៦១,០ ១៦១,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 162. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 163. ១៦៣,០ ១៦៣,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 164. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 165. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 166. http://www.latimes.com/world/la-fg-china-liu-burial-20170715-story.html
 167. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 168. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 169. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 170. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 171. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 172. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 173. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 174. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 175. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 176. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 177. "Speaker of Tibetan Parliament Offers Condolences on the demise of Nobel Laureate Liu Xiaobo"Central Tibetan Administration។ 13 July 2017http://tibet.net/2017/07/speaker-of-tibetan-parliament-offers-condolences-on-the-demise-of-nobel-laureate-liu-xiaobo/ 
 178. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 179. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 180. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 181. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 182. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 183. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 184. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 185. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 186. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 187. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 188. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 189. "Foreign Secretary statement on Liu Xiaobo"។ Press release។ 13 July 2017https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-statement-on-liu-xiaobo 
 190. White House Office of the Press Secretary (13 July 2017)។ "Statement from the Press Secretary on the Death of Liu Xiaobo"។ Press releasehttps://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/13/statement-press-secretary-death-liu-xiaobo 
 191. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 192. ១៩២,០ ១៩២,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 193. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 194. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 195. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 196. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 197. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 198. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 199. The Tragic Case of Liu Xiaobo, Hearing of the United States House Foreign Affairs Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights and International Organizations (14 July 2017).
 200. The Latest: US Congress holds hearing on Liu Xiaobo’s life, Associated Press (14 July 2017).
 201. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 202. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 203. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 204. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 205. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 206. Europa (web portal)។ "Joint statement by the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, and the President of the European Council, Donald Tusk on the passing away of Liu Xiaobo"។ Press releasehttp://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2032_en.htm 
 207. Original title:《选择的批判——与李泽厚对话》, published by 上海人民出版社
 208. Original title:《选择的批判—与思想领袖李泽厚对话》, published by 台湾风云时代出版公司
 209. Original title: 《审美与人的自由》, published by 北京師范大學出版社
 210. Original title: 《赤身裸体,走向上帝》, 时代文艺出版社
 211. Original title:《形而上学的迷雾》, by 上海人民出版社
 212. Original title:《思想之谜与人类之梦》(二卷), by 台湾风云时代出版公司
 213. Original title:《中国当代政治与中国知识份子》, published by 台北唐山出版社
 214. Original title:現代中国知識人批判, published by 日本德间书店
 215. Original title:《末日幸存者的独白》, published by 台湾中国时报出版社
 216. 《刘晓波刘霞诗选》, published by 香港夏菲尔国际出版公司
 217. Original title:《美人赠我蒙汗药》, by 长江文艺出版社
 218. Original title: 《向良心说谎的民族》, published by 台湾捷幼出版社
 219. Original title:《未来的自由中国在民间》, published by 劳改基金会
 220. Original title:《单刃毒剑——中国当代民族主义批判》, published by 美国博大出版社
 221. Original title:《大国沈沦—写给中国的备忘录》, published by 台北允晨文化出版社
 222. Original title:《天安門事件から「08憲章」》, published by 日本藤原书店
 223. Original title:《念念六四》, published by Graywolf Press
 224. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 225. One World Homo Homini award goes to Chinese dissident,12 March 2009 .
 226. "Liu Xiaobo"។ Deutsche Welle។ 29 April 2009http://www.dw.de/dw/article/0,,4214763,00.html។ បានយកមក 29 April 2009 
 227. Liu Xiaobo DW, 7 October 2010.
 228. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 229. http://motta.gidd.eu.org Archived 22 February 2014 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. Giuseppe Motta Medal Website

Cite error: <ref> tag with name "AutoLH-8" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "rfa0203201615" defined in <references> is not used in prior text.

External links[កែប្រែ]

Wikiquote-logo.svg

ទំព័រគំរូ:Wikinews

Liu's verdict and articles cited as evidence of Liu's guilt in the verdict
Other items written by Liu Xiaobo
Other items related to Liu Xiaobo
Awards and achievements
មុនដោយ
Barack Obama
Nobel Peace Prize Laureate
2010
តដោយ
Ellen Johnson Sirleaf
Leymah Gbowee
Tawakel Karman

ទំព័រគំរូ:2010 Nobel Prize winners ទំព័រគំរូ:Nobel Peace Prize Laureates 2001–2025 ទំព័រគំរូ:Nobel laureates of the People's Republic of China ទំព័រគំរូ:Ethnic Chinese Nobel laureates ទំព័រគំរូ:Footer Homo Homini Award laureates ទំព័រគំរូ:1989 Tiananmen protests

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/h' not found.