អនុគមន៍គុយ-តែតតា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Q-theta function)
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា អនុគមន៍គុយ-តែតតា (Q-theta function) គឺជាប្រភេទនៃស៊េរីគុយ(q-series) ។ វាត្រូវបានផ្តល់ដោយ

ដែល វាគោរពតាមសញ្ញាណ