ស៊េរីត្រីកោណមាត្រ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Trigonometric series)
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា ស៊េរីត្រីកោណមាត្រ​ជាស៊េរីដែលមានរាង

វាត្រូវបានគេហៅថា​ស៊េរីហ្វួរា (Fourier series) នៅពេលដែលតួ និង មានរាង

ដែល ជាអនុគមន៍មានអាំងតេក្រាល។

វាមិនមានគ្រប់ករណី ដែលស៊េរីត្រីកោណជាស៊េរីហ្វួរាទេ។