WNBT

ដោយវិគីភីឌា
WNBC

WNBC4NY.PNG

160px

Website Logo
New York, New York
Branding NBC 4 New York (general)
NBC 4 (secondary)
News 4 New York (newscasts)
Slogan We're 4 New York (general)
Channels Digital: 28 (UHF)
Virtual: 4 (PSIP)
Subchannels (see article)
Affiliations NBC
Owner NBCUniversal
(NBC Telemundo License LLC)
First air date July 1, 1941 (originally experimental as W2XBS 1928–1941)
Call letters' meaning W
National
Broadcasting
Company
Sister station(s) WNJU
SportsNet New York
Former callsigns WNBT (1941–1954)
WRCA-TV (1954–1960)
WNBC-TV (1960–1992)
Former channel number(s) Analog:
1 (VHF, 1941–1946)
4 (VHF, 1946–2009)
Transmitter power 200.2 kW
Height ៣៩៧ ម (១៣០២ ភត)
Facility ID 47535
Transmitter coordinates 40°44′54″N 73°59′10″W / 40.74833°N 73.98611°W / 40.74833; -73.98611
Website NBCNewYork.com

WNBC, virtual channel 4 (digital channel 28), is the flagship station of the NBC television network, located in New York City. WNBC's studios are co-located with NBC corporate headquarters at 30 Rockefeller Plaza in midtown Manhattan. WNBC is the sister station to Linden, New Jersey-based WNJU (flagship of the co-owned Telemundo network), and SportsNet New York, which NBCUniversal acquired a minority stake in as part of its purchase by Comcast. WNBC is the United States' oldest television station in continuous operation.

In the few areas of the eastern United States where viewers cannot receive NBC programs over-the-air, WNBC is available on satellite via C band, and to subscribers of DirecTV, which also provides coverage of the station to Latin America, the Caribbean and JetBlue Airways's LiveTV inflight entertainment system. DirecTV also allows subscribers in the Greater Los Angeles Area to receive the channel for an additional monthly fee.[១] The station is also seen on certain cable providers in markets where there is no local NBC affiliate. As of March 4, 2009, WNBC is once again available on Dish Network as part of All American Direct's distant network package and is broadcast on Delta Air Lines through Dish Network.

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

Experimental operations[កែប្រែ]

The Felix doll of early television.

What is now WNBC traces its history to experimental station W2XBS, founded by the Radio Corporation of America (a co-founder of the National Broadcasting Company), in 1928, just two years after NBC was founded as the first nationwide radio network. Originally a test bed for the experimental RCA Photophone theater television system, W2XBS used the low-definition mechanical television scanning system, and later was used mostly for reception and interference tests. The call letters W2XBS meant W2XB-south, with W2XB being the call letters of the first experimental station, started a few months earlier at General Electric's main factory in Schenectady, New York, which evolved in later years to commercial station WRGB. GE was the parent company of both RCA and NBC, and technical research was done at the Schenectady plant.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The station left the air sometime in 1933 as RCA turned its attention to all-electronic cathode ray tube (CRT) television research at its Camden, New Jersey facility, under the leadership of Dr. Vladimir K. Zworykin. The station originally broadcast on the frequencies of 2.0 to 2.1 megahertz. In 1929, W2XBS upgraded its transmitter and broadcast facilities to handle transmissions of sixty vertical lines at twenty frames per second, on the frequencies of 2.75 to 2.85 megahertz. In 1928, Felix the Cat was one of the first images ever broadcast by television when RCA chose a papier-mâché (later Bakelite) Felix doll for an experimental broadcast on W2XBS. The doll was chosen for its tonal contrast and its ability to withstand the intense lights needed in early television and was placed on a rotating phonograph turntable and televised for about two hours each day. The doll remained on the turntable for nearly a decade as RCA fine-tuned the picture's definition, and converted to electronic television.[២]

Eddie Albert and Grace Brandt apply makeup for the first television broadcast of a play, November 1936.

In 1935, the all-electronic CRT system was authorized as a "field test" project and NBC converted a radio studio in the RCA Building—now the GE Building – in New York City's Rockefeller Center for television use. In mid-1936, small-scale programming began to air to an audience of some 75 receivers in the homes of high-level RCA staff, and a dozen or so sets in a closed circuit viewing room in 52nd-floor offices of the RCA Building. The viewing room often hosted visiting organizations or corporate guests, who saw a live program produced in the studios many floors below.

Viewership of early NBC broadcasts was tightly restricted to those authorized by the company, whose installed set base eventually reached about 200. Technical standards for TV broadcasting were in flux as well. Between the time experimental transmissions began in 1935 and the beginning of commercial TV service in 1941, picture definition increased from 343 to 441 lines, and finally (in 1941) to the 525 line standard used for analog TV from the start of full commercial service until the end of analog broadcasts in mid-2009. The sound signal also was changed from AM to FM, and the spacing of sound and vision carriers was also changed several times. Shortly after NBC began a semi-regular television transmission schedule in 1938, DuMont Laboratories announced TV sets for sale to the public, a move RCA was not yet contemplating because of the ongoing shift in technical parameters. In response, NBC ceased all TV broadcasting for several months.

Firsts for W2XBS[កែប្រែ]

As W2XBS, the station scored numerous "firsts", including the first televised Broadway drama (June 1938), live news event covered by mobile unit (a fire in an abandoned building in November 1938), live telecast of a Presidential speech (Franklin D. Roosevelt opening the 1939 New York World's Fair),[៣] the first live telecasts of college and Major League Baseball (both in 1939), the first telecast of a National Football League game (also in 1939), the first telecast of a National Hockey League game (early 1940), and the first network telecast of a political convention (the 1940 Republican National Convention, held June 24–28 in the Philadelphia Civic Center).[ត្រូវការអំណះអំណាង]

But in the fall of 1940, W2XBS transmissions were put on hold once again, as the TV industry's leaders continued deliberations on technical standards through the National Committee on Television Standards before reaching consensus on several major issues, including 525-line picture definition, FM audio, a 6-megahertz wide channel, asymmetrical-sideband AM video, and 4.5-MHz spacing between the video carrier (nominally 1.25 MHz from the bottom of each channel) and audio carrier (at 5.75 MHz above the lower limit of the channel). Those parameters became standard for TV from the spring of 1941 to June 2009 and the adoption of today's all-digital system, and it was that system that W2XBS used when it resumed test operation in the spring of 1941 in preparation for the start of regular commercial TV.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនទី១[កែប្រែ]

On June 24, 1941; W2XBS received a commercial license under the calls WNBT (NBC Television). It was one of the first two fully licensed commercial television stations in the United States, along with CBS' WCBW (now WCBS-TV). The NBC and CBS stations were licensed and instructed to sign on simultaneously on July 1 so that neither of the major broadcast companies could claim exclusively to be "first." However WCBW did not manage to sign on the air until 2:30 pm, one full hour after WNBT. Thus, WNBC inadvertently holds the distinction as the oldest continuously operating TV station in the United States, and also the only one ready to accept sponsors from its beginning.[៤]

Broadcast time Broadcast programs
1:30 p.m.–1:39 p.m. Test Pattern
1:39 p.m.–1:40 p.m. Clock
1:40 p.m.–1:50 p.m. National anthem, Announcer, Television listings, Opening of NBC Television (WNBT)
5:30 p.m.–6:45 p.m. Live broadcast :
Major League Baseball at Ebbets Field from Brooklyn in New York City between Brooklyn Dodgers versus Philadelphia Phillies
6:44 p.m.–6:45 p.m. Clock ident
6:45 p.m.–7:00 p.m. Newsreel with Lowell Thomas
7:00 p.m.–8:15 p.m. Rerun broadcast :
Major League Baseball at Ebbets Field from Brooklyn in New York City between Brooklyn Dodgers vs. Philadelphia Phillies
8:15 p.m.–8:55 p.m. United Service Organizations Program with Thomas E. Dewey and Winthrop W. Aldrich
8:55 p.m.–9:00 p.m. Announcer, Television listings, Clock ident, National anthem, Sign-off
9:00 p.m.–9:01 p.m. Test Pattern

WNBT originally broadcast on channel 1.[៥] On its first day on the air, WNBT broadcast the world's first television commercial before a baseball game between the Brooklyn Dodgers and Philadelphia Phillies. The ten-second spot for Bulova watches, for which the company paid $9.00, displayed a picture of a clock superimposed on a map of the United States, accompanied by the voice-over "America runs on Bulova time."[៦] The Voice of Firestone, a mainstay on NBC radio since 1928, became the first regularly scheduled TV program not featuring news or sports, when it began on WNBT on November 29, 1943 (though a trial episode of Truth or Consequences aired on WNBT's first week of programming two years earlier; it eventually returned to TV in the 1950s).

During World War II, RCA diverted key technical TV staff to the U.S. Navy, who were interested in developing a television-guided bomb. WNBT's studio and program staff were placed at the disposal of the New York City Police Department and used for Civil Defense training, with only a limited number of weekly programs for general audiences airing during much of the war. Programming began to grow on a small scale during 1944. During that period, WNBT began feeding The Voice of Firestone Televues, a pioneering news and information magazine show, each week to a small network of stations including General Electric-owned WRGB in Schenectady, New York and Philco's WPTZ-TV (now KYW-TV) in Philadelphia. This program is considered to be the NBC television network's first regularly scheduled program in its history.

On May 8, 1945, WNBT broadcast hours of news coverage on the end of World War II in Europe, and remotes from around New York City. This event was pre-promoted by NBC with a direct-mail card sent to television set owners in the New York City area.[៧] At one point, a WNBT camera placed atop the marquee of the Astor Hotel in New York City panned the crowd below celebrating the end of the war in Europe. The vivid coverage was a prelude to television's rapid growth after the war ended. In the spring of 1946, the station changed its frequency from channel 1 to channel 4 after VHF channel 1 was removed from use for television broadcasting. From 1946 to 2009 it occupied the 66–72 mHz band of frequencies which had been designated as "channel 3" in the pre-1946 FCC allocation table but was renumbered Channel 4 in the postwar system. (WABD (now WNYW) had been designated as "Channel 4" before that station moved to the current channel 5 but was only required to retune its video and audio carriers downward by 2 mHz under the new system.) In October 1948, WNBT's operations were integrated with those of sister station WNBC radio (660 AM, frequency now occupied by WFAN).[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The station changed its call letters on October 18, 1954, to WRCA-TV (for NBC's then-parent company, Radio Corporation of America or RCA) and on May 22, 1960, channel 4 became WNBC-TV. NBC had previously used the callsign on its television station in New Britain, Connecticut, from 1957 until it was sold earlier in 1960. That station is now WVIT, and is once again an NBC-owned station. WNBC-TV also earned a place in broadcasting history as the birthplace of The Tonight Show. It began on the station in 1953 as a local late-night program, The Steve Allen Show and NBC executive Sylvester "Pat" Weaver brought it to the network in 1954. Studio 6B, the show's former home under Jack Paar and Johnny Carson, would become the news studio for WNBC after Tonight departed for Los Angeles.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

On June 1, 1992, channel 4 dropped the -TV suffix from its call letters and became simply WNBC, with the new branding slogan 4 New York. The accompanying station image campaign was titled We're 4 New York and featured a musical theme composed by Edd Kalehoff. WNBC was rebranded again as NBC 4 on September 5, 1995, with its newscasts being renamed Newschannel 4. In March 2008, the 4 New York branding was revived.

During the September 11, 2001, attacks, the transmitter facilities of WNBC, as well as eight other local television stations and several radio stations, were destroyed when two hijacked airplanes crashed into and destroyed the World Trade Center in New York City. WNBC broadcast engineer Bill Steckman died in the tragedy, along with six other engineers from other television stations.[ត្រូវការអំណះអំណាង] After resuming over-the-air transmissions, the station broadcast from the Armstrong Tower in Alpine, New Jersey. Since 2005, WNBC is broadcasting its signal from the Empire State Building in New York City. In 2004, WNBC served as the model station for NBC Weather Plus, a twenty-four-hour digital weather channel that airs on its second digital subchannel (4.2) and on several local cable television systems. Other NBC-owned stations launched their own Weather Plus channels in 2005, although Weather Plus was phased out at the end of 2008. The station vacated Studio 6B in November 2008 and moved into its "content center" at Studio 7E. Late Night with Jimmy Fallon now occupies 6B.[ត្រូវការអំណះអំណាង]. On April 23, 2012, they began broadcasting in a new state-of-the-art studio that houses the NBC O&O's newscasts, featuring a wide rooftop view of Manhattan behind anchors Darlene Rodriguez and Michael Gargiulo looking through what appears to be floor-to-ceiling windows. But those "windows" are actually five, adjacent 103-inch Panasonic plasma displays set on end and fed by a roof-top camera. [៨]

ទូរទស្សន៍ឌីជីថល[កែប្រែ]

Channel Video Aspect Programming
4.1 1080i 16:9 Main WNBC programming / NBC
4.2 480i New York Nonstop

WNBC also has a Mobile DTV feed of subchannel 4.2, labelled "WNBC Mobile", broadcasting at 1.83 Mbit/s.[៩][១០]

Analog-to-digital conversion[កែប្រែ]

On June 12, 2009, WNBC discontinued regular analog programming on channel 4.[១១] The station remained on its pre-transition channel 28,[១២] using PSIP to display the station's virtual channel as 4. WNBC was one of two stations in New York City participating in the "Analog Nightlight" program, and did so through 11 a.m. on June 26, 2009,[១៣] when WNBC's analog feed finally signed off with a montage of historic test patterns and NBC logos, culminating with the word "GOODBYE."[១៤]

News operation[កែប្រែ]

ឯកសារ:WNBC New Logo.png
Current News 4 New York's nighttime news openings, as of April 21st, 2012

From the late 1960s through the 1980s, WNBC was involved in a fierce three-way battle with WCBS-TV and WABC-TV for the top spot in the New York television ratings. This continued during a lean period for NBC as a whole. WNBC's hallmark over the years has been strong coverage of breaking stories and a straight news products that also feature light-hearted and/or entertainment elements (i.e. Live at Five and Today in New York).

Many of WNBC's personalities have been at the station for over 20 years. Chuck Scarborough has been the station's main anchor since 1974. From 1980 to 2012, he was teamed with Sue Simmons at 11 pm, and the two were together longer than any anchor team in New York City television history. Senior correspondent Gabe Pressman has been at the station since 1956, except for a seven-year stint (from 1972 to 1979) at WNEW-TV (now WNYW).

WNBC-TV was the first major-market station in the country to have success with a 5 pm newscast, adding that program to its Sixth Hour show at 6 pm in 1974 and renaming all its local newscasts NewsCenter 4. (Three of NBC's other owned-and-operated stations, in Chicago, Washington, D.C., and Los Angeles, also adopted the NewsCenter name.) The moniker remained until October 1980, when they were renamed News 4 New York. Shortly before then the 5 pm time slot was renamed Live at Five, and the hour was reformatted from a straight news program into a mix of news and celebrity interviews. Live at Five eventually became the most-successful local program in New York City, a feat that resulted in landing the show's cast on the cover of New York magazine.

For most of the time from 1980 to 1990, WNBC-TV used various themes written by Jim McAllister. His theme for News 4 New York was based on a synthesized version of the NBC chimes, with a graphics package featuring a lightning bolt striking its logo from 1980 to 1990, a fancy die-cut "4". In 1992, the station began calling itself 4 New York and the campaign song, written by Edd Kalehoff, was quickly adopted as the theme for the newscast. The theme was briefly brought back after the September 11, 2001, attacks. In 1995, after the station rebranded itself as NBC 4 and its newscasts as Newschannel 4, Kalehoff wrote a new theme called "NBC Stations" featuring the NBC chimes, the chime sequence is the musical notes G-E-C. It remained in use for eight years, along with a graphics package using a simple red line for the lower thirds.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The 2003 graphics package was created by Emmy Award-winner Randy Pyburn of Pyburn Films. Pyburn has produced several promotions for the station and the now-defunct Jane's New York specials hosted by former WNBC reporter Jane Hanson. The graphics package was also used on other NBC stations. The music was written by Rampage Music and featured a brassy version of the NBC chimes, and lower thirds featured a shimmering peacock. (It is noted that fellow NBC O&O KNTV currently has used this music theme since 2007, and remains so today). In March 2008, concurrent with the restoration of the 4 New York branding, the newscasts began to be called News 4 New York once more.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Many WNBC personalities have appeared, and have also moved up to the NBC network, including: Marv Albert, Len Berman, Chris Cimino, Darlene Rodriguez, Maurice DuBois, Tony Guida, Jim Hartz, Janice Huff, Matt Lauer, Al Roker, Scarborough and Tom Snyder. In the past, Albert, Berman, DuBois, Guida, Roker, Lauer, Scarborough and Snyder have worked at Channel 4 and at NBC's network at the same time. Huff, Rodriguez and Cimino currently do both. One popular monthly feature is Berman's "Spanning the World", a reel of odd and interesting sports highlights from the past month, including a recorded introduction and closing by legendary NBC staff announcer Don Pardo. This segment airs on Today on a monthly basis.

When Simmons joined the station in early 1980, she was paired with Scarborough on both the 6 pm and 11 pm newscasts. However, for most of the time until 2005, WNBC-TV's weeknight anchor rotation had Simmons and another male anchor (including Jack Cafferty, Guida, Lauer, and briefly Scarborough) at 5 pm; Scarborough and various anchors (John Hambrick, Pat Harper, and Michele Marsh among them) at 6 pm; and Scarborough and Simmons together at 11 pm That changed in 2005 as Live at Five anchor Jim Rosenfield jumped back to WCBS-TV, where he had once been the noon and 5 pm anchor and took on the role as lead anchor for their 5 pm and 11 pm newscasts.

Former reporter Perri Peltz returned to WNBC to co-anchor Live at Five with Simmons, making New York City one of the few large markets with two female anchors on an evening newscast. The move harkened back to three decades earlier, when the station paired Pia Lindström with Melba Tolliver on its 5 pm news hour, creating one of the first all-female anchor teams on a major-market American television station.[១៥] It was short-lived as Simmons and Peltz were both displaced from Live at Five because of changes in the station's early evening news line-up that went into effect on March 12, 2007: David Ushery and Lynda Baquero became co-anchors of a truncated, thirty-minute-long Live at Five broadcast, followed by Peltz with a thirty-minute, soft-news program, News 4 You. Simmons was moved to co-anchor at 6 pm with Scarborough. On September 13, 2006, WNBC became the first New York City television station to broadcast its newscasts in high definition. In early May 2007, WNBC brought back its popular campaign song "We're 4 New York", composed by Kalehoff, after nearly six years off air (after the September 11, 2001, attacks).

In early Autumn 2007, this brought additional changes to WNBC's early-evening lineup. On September 10, the station moved the newsmagazine series Extra to 5 pm, and cancelled Live at Five. News 4 You remained at 5:30 pm, but was replaced on October 15, 2007 with a traditional newscast, anchored by Simmons and Michael Gargiulo. The 6 pm newscast is now anchored by Ushery and Baquero, and New York Nightly News, a new half-hour newscast with Scarborough as sole anchor, debuted at 7 pm.

Unfortunately, these changes did not result to an increase in WNBC's ratings in the November 2007 sweeps period. The most shocking of WNBC's ratings decrease is their 11 pm newscast as it fell to third place, behind WCBS and WABC.[១៦] WNBC altered their 5 p.m.-6:00 pm hour on January 2, 2008, swapping the half-hour news at 5:30 with Extra. On March 9, 2009, with the launch of New York Nonstop on digital subchannel 4.2, New York Nightly News was moved to the subchannel and expanded to one hour, while Extra was moved back to 7 pm and the 5 p.m.-6 p.m. hour returned to a full hour of news. Still, WNBC's ratings have struggled: In the March 2009 sweeps period, its newscasts were a distant third in all time slots except weekday mornings.

On May 7, 2008, NBC Universal announced plans for a major restructuring of WNBC's news department. The centerpiece of the restructuring is the creation of a twenty-four-hour all-news channel, which operates on WNBC's second digital subchannel (4.2). Channel 4's current news operations were revamped and melded into the all-news channel, which serve as a "content center" for the station's various local distribution platforms. The digital news channel was launched on March 9, 2009. In the fall of 2008, WNBC started beta-testing a new website which is apparently poised to be one of the major platforms for their content center. On November 17, 2008, WNBC moved its news studio from Studio 6B to 7E and rolled out a new set design, graphics package and theme song written by veteran TV composer Frank Gari. This move comes after months of planning of the new content newsroom with its twenty-four-hour-news digital sub-channel.[១៧]

On June 16, 2009, WNBC announced that its 5 pm newscast would be replaced in September by a one-hour daily lifestyle and entertainment show by LX.TV entitled LX New York. After this change, WNBC will, with only three hours per day of local news, have the shortest airtime devoted to local news of any station owned and operated by a "big 3" network. On July 30, 2009, WNBC introduced a new look to its websites. In the fall of 2009, WNBC began sharing its news helicopter with Fox owned-and-operated WNYW (channel 5). The SkyFox HD helicopter operated by WNYW on-air is now called "Chopper 4", when used by WNBC. In the summer of 2010, The Debrief with David Ushery began to air on Sunday at noon on WNBC after launching on New York Nonstop; it now airs Sunday mornings at 5:30am.

LX New York was renamed to New York Live on May 26, 2011 after a kick off party for all viewers the evening before; the show still has the same anchors and reporters. The program was set to move to 3 pm on September 12, 2011; at that time, WNBC would return to airing a 5 pm newscast.[១៨] However, due to Hurricane Irene, the newscast's start date was moved up to Monday, August 29, 2011, with New York Live moving to 3 pm[១៩] On November 18, 2011, WNBC launched a noon newscast that replaced The Rundown with Russell and Llamas as the anchors.[២០] June of this year will mark the 20th anniversary of "4 New York" (campaign song/station branding). The branding was launched in 1992.

In December of 2011, WNBC struck a news partnership with nonprofit news-reporting organization ProPublica. The organization, which won a Pulitzer Prize in 2010, has already had partnerships with several media outlets including USA Today, Reader's Digest, HuffPost, and Buisnessweek. However, ProPublica's reports shall reach all NBC O&O stations, not just WNBC. This is part of larger efforts for NBCUniversal's television stations to partner with nonprofit news organizations following its acquisition by Comcast. [២១]

WNBC relocated from Studio 7E to Studio 3C on April 21, 2012. The studio was used by NBC Nightly News, which now originates from Studio 3B. Channel 4 also updated its graphics and switched to the "L.A. Groove" theme that has been in use by sister station KNBC.[២២] The station also plans to return to using its own helicopter when its contract with WNYW expires by summertime.[២៣] On March 7, 2012, WNBC announced that Simmons' contract had not been renewed and she left the station on June 15, 2012.[២៤]


Newscast titles[កែប្រែ]

 • The Sunoco Newscast with Lowell Thomas (1940–1941; simulcast with the NBC Blue radio network)
 • The News of World War II (1941–1944)
 • The Camel News Caravan (1944–1951)
 • The News with John McCaffrey (1951–1956)
 • The Shell Oil News (1956–1960)
 • Gabe Pressman and the New York Area News (1960–1963)
 • The (Gabe) Pressman-(Bill) Ryan Report (1963–1966)
 • The Sixth Hour News (1966–1974, 6 p.m. newscast)
 • The Eleventh Hour News (1966–1974, 11 p.m. newscast)
 • NewsCenter 4 (1974–1980)[២៥]
 • News 4 New York (1980–1995; since 2008)[២៦]
 • NewsChannel 4 (1995–2008; used with NewsChannel 4 HD branding from 2006–2008)[២៧]

ពាក្យស្លោកនៃស្ថានីយ៍[កែប្រែ]

 • This Fall, Channel 4 Has It All (1972–1973)
 • Come And See Channel 4 '73 (1973–1974)
 • We're Part of Your Life (1974)
 • We're 4 (1975–1981)
 • All The Best On Channel 4 (1976–1977)
 • Channel 4 See Us (1978–1979)
 • Channel 4, Proud As A Peacock (1979–1980)
 • TV NY-4, Proud As A Peacock (1980–1981)
 • Channel 4, Our Pride Is Showing (1981–1982)
 • We're Channel 4, Just Watch Us Now (1982–1983)
 • Channel 4 There, Be There (1983–1984; general slogan)
 • News 4 New York, Be There (1983–1984; news slogan)
 • Channel 4, Let's All Be There (1984–1986)
 • Come Home To Channel 4 (1986–1987)
 • Come On Home To Channel 4 (1987–1988)
 • Come Home To The Best, Only On Channel 4 (1988–1990)
 • Channel 4's The Number 1 Place To Be (1990–1992)
 • It's A Whole New WNBC (1992–1993)
 • We're 4 New York (1992–1995; since 2007/2008)
 • The Stars Are Back On WNBC (1993–1994)
 • It's WNBC (1994–1995)
 • The Tri-State NewsChannel (1995–2003; similar to Dallas/Fort Worth's KXAS-TV NBC 5's 1992-2003 slogan "The Texas News Channel")
 • 4 New York (since 2007)
 • We Are New York (2010–Present)

News personnel[២៨][កែប្រែ]

Anchors

Weather reporters

 • Chris Cimino (AMS Seal of Approval) – meteorologist; weekday mornings Today in New York (4:30 to 7 a.m.) and weekdays at noon
 • Domenica Davis (AMS Seal of Approval) – meteorologist; weekends at 6 pm and 11 pm
 • Janice Huff (AMS Seal of Approval) – chief meteorologist; weeknights at 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. and 11 p.m.
 • Raphael Miranda (NWA Seal of Approval) – meteorologist; weekend mornings Today in New York

Sports reporters

Traffic

 • Lauren Scala – traffic reporter; weekday mornings Today in New York (4:30 to 7 a.m.); also Interactive Trivia Game host on Weekend Today in New York (Saturdays)

Chopper 4 WNBC currently has an agreement with Fox O&O WNYW to use their "SkyFox HD" helicopter, so the SkyFox talent are used. WNBC has told WNYW that once their agreement ends in 2012, they will not renew the deal.

Reporters

I-Team

New York Live

Notable alumni[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/j' not found.

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Pierce, Tony. (2007-06-14) LA DirecTV Customers Can Now Get NY's WNBC, Experience NBC's Amazing Shows 3 Hours Early. Laist.com. Retrieved on 2012-06-04.
 2. Photo of Felix doll on W2XBS. Earlytelevision.org. Retrieved on 2012-06-04.
 3. "Freeman Gosden and Charles Correll (Amos 'n' Andy): 1939 World's Fair Broadcast on W2XBS"។ Midcoasthttp://replay.waybackmachine.org/20040816235716/http://www.midcoast.com/~lizmcl/aapics25.html។ បានយកមក March 5, 2011 
 4. "Television Programs in 1941"។ TV Obscurities។ November 19, 2008http://www.tvobscurities.com/articles/tv_programs_1941.php។ បានយកមក July 30, 2010 
 5. NBC History – About Us News Story – WNBC | New York. Wnbc.com. Retrieved on 2012-06-04.
 6. A U. S. Television Chronology, 1875–1970. Jeff560.tripod.com. Retrieved on 2012-06-04.
 7. V-E Day. TVhistory.tv. Retrieved on 2012-06-04.
 8. "WNBC studio is a room with a HD view"។ TVNewsCheckhttp://www.tvnewscheck.com/article/2012/04/26/59017/wnbc-studio-is-a-room-with-an-hd-view?utm_source=Listrak&utm_medium=Email&utm_term=WNBC+Studio+Is+A+Room+With+An+HD+View&utm_campaign=WNBC+Studio+Is+A+Room+With+An+HD+View។ បានយកមក April 28, 2012 
 9. "RabbitEars.Info"។ RabbitEars.Infohttp://www.rabbitears.info/market.php?request=atscmph។ បានយកមក 2012-03-04 
 10. "Mobile DTV Station Guide | www.omvcsignalmap.com"។ Mdtvsignalmap.comhttp://www.mdtvsignalmap.com/។ បានយកមក 2012-03-04 
 11. Attachment I. DTV Tentative Channel Designations for the First and Second Rounds. FCC.gov. (PDF) . Retrieved on 2012-06-04.
 12. CDBS Print. Fjallfoss.fcc.gov. Retrieved on 2012-06-04.
 13. UPDATED List of Participants in the Analog Nightlight Program. FCC.gov. (PDF) . June 12, 2009. Retrieved on 2012-06-04.
 14. WNBC(TV) analog nightlight shutdown – the final 2 minutes on YouTube
 15. Marlane, Judith (1999)។ Women in Television News Revisited: Into the Twenty-first Century។ University of Texas Press។ ទំ. 219។ ល.ស.ប.អ. 0-292-75228-8 
 16. Huff, Richard (October 9, 2007)។ ""News 4 You" no longer on WNBC"Daily Newshttp://www.nydailynews.com/entertainment/tv/2007/10/09/2007-10-09_news_4_you_no_longer_for_wnbc.html។ បានយកមក May 8, 2008 
 17. Alex Weprin. TCA: Jimmy Fallon's Late Night to Launch Online. Broadcastingcable.com (2008-07-20). Retrieved on 2012-06-04.
 18. Huff, Richard (June 17, 2011)។ "Local news Ch. 4 to reclaim 5 pm slot, making moves to 'position NBC 4 as the market leader'"New York Daily Newshttp://www.nydailynews.com/entertainment/tv/2011/06/17/2011-06-17_this_just_back_in_local_news_ch_4_to_reclaim_5_pm_slot.html។ បានយកមក June 18, 2011 
 19. Shiba Russell. twitter.com
 20. Barmash, Jerry. (2011-11-18) WNBC/Channel 4 Brings Noon Newscast Back to Viewers. Mediabistro.com. Retrieved on 2012-06-04.
 21. "NBCUniversal's Non-profit News Partnerships: January 2012 Report"Comcast/ NBCUniversalhttp://media.nbcbayarea.com/documents/Jan+2012+Non-Profit+News+Partner+Status+Report_01-30-2012.pdf។ បានយកមក 13 May 2012 
 22. "NBC New York debuts new studio, graphics, music"NewscastStudio។ April 22, 2012http://www.newscaststudio.com/blog/2012/04/22/nbc-new-york-debuts-new-studio-graphics-music/។ បានយកមក April 29, 2012 
 23. Huff, Richard (December 8, 2011)។ "WNBC/Ch. 4 slowly rebuilding news presence after era of downsizing"New York Daily Newshttp://www.nydailynews.com/entertainment/television/wnbc-ch-4-slowly-rebuilding-news-presence-era-downsizing-article-1.988721។ បានយកមក December 10, 2011 
 24. Huff, Richard (March 7, 2012)។ "New York TV news mainstay Sue Simmons to say farewell to WNBC audiences in June"។ New York Daily Newshttp://www.nydailynews.com/entertainment/television/york-tv-news-mainstay-sue-simmons-farewell-wnbc-audiences-june-article-1.1034703?localLinksEnabled=false។ បានយកមក March 7, 2012 
 25. WNBC News Center 4 Open 1980 on YouTube
 26. WNBC 6 pm News Open 2010 on YouTube
 27. WNBC News Open on YouTube
 28. About Us, NBCNewYork.com.
 29. WNBC taps Shiba Russell and Tom Llamas to anchor news at 5 p.m., New York Daily News, August 17, 2011.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:New York City TV ទំព័រគំរូ:NBC New York ទំព័រគំរូ:NBC Universal ទំព័រគំរូ:Major U.S. TV O-O Stations