កណ្ដុរស្រែ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Rats
Temporal range: Early Pleistocene – Recent
Rattus norvegicus 1.jpg
The common brown rat (Rattus norvegicus)
Scientific classification
រជ្ជៈ:
Phylum:
Class:
លំដាប់:
Superfamily:
អំបូរ:
Subfamily:
Genus:
Rattus

Species

64 species

សមនាម

Stenomys Thomas, 1910

Rats are various medium-sized, long-tailed rodents of the superfamily Muroidea. "True rats" are members of the genus Rattus, the most important of which to humans are the black rat, Rattus rattus, and the brown rat, Rattus norvegicus. Many members of other rodent genera and families are also referred to as rats, and share many characteristics with true rats.