កណ្ដុរស្រែ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Rats
របាយកាល: Early Pleistocene – Recent
Rattus norvegicus 1.jpg
The common brown rat (Rattus norvegicus)
ចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
រជ្ជៈ​: Animalia
សាខា: Chordata
ថ្នាក់​: Mammalia
លំដាប់​: Rodentia
កំពូលអំបូរ: Muroidea
អំបូរ: Muridae
អំបូររង: Murinae
ពួក: Rattus
Fischer de Waldheim, 1803
Species

64 species

Synonyms

Stenomys Thomas, 1910

Rats are various medium-sized, long-tailed rodents of the superfamily Muroidea. "True rats" are members of the genus Rattus, the most important of which to humans are the black rat, Rattus rattus, and the brown rat, Rattus norvegicus. Many members of other rodent genera and families are also referred to as rats, and share many characteristics with true rats.