ចៅហ្វាទឡ្ហៈប៉ុក

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ចៅហ្វ៊ាប៉ុក)
Jump to navigation Jump to search

ចៅហ្វាទឡ្ហៈប៉ុក រឺ ចៅហ្វ៊ាប៉ុក (​បាត់​បង់​ជីវិត​នៅ​ឆ្នាំ១៨០៦) គឺ​ជារាជានុសិទ្ធិកម្ពុជាពីគ.ស. ១៧៩៦ ដល់ គ.ស. ១៨០៦ ។