ទំព័រគំរូ:User sandbox

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:User Sandbox)
Jump to navigation Jump to search
Template documentation

Parameters

1 (unnamed parameter)
Correct the username display
list
If the user has multiple sandboxes, this parameter should be a list of the user's sandboxes, otherwise it should be omitted. You can use the code | to separate links the same way the "other" sandbox links are separated.
selectskin
View the page in different skins
noindex
Defaults to yes, avoids listing the sandbox on search engines