នាវាចរណ៏

ពីវិគីភីឌា
នាវាចរណ៏

នាវាចរណ៏ គឺជាវិធីមួយសំរាប់សិក្សាទៅលើចំណុចប្រសព្វងអំពីឧបករណ៏សម្រាប់ពិនិត្យ និងការត្រូតពិនិត្យចលនានៃការបិនប្រសព្វ​​ ឫជា យានដែលដើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀត។

ការសិក្សាអំពីនាវាចរណ៏បានរាប់បញ្ជូនជាបួនលក្ខណះទូទៅគឺ: នាវាចរណ៏ផ្លូវដីគោក​​​ នាវាចរណ៏ផ្លូវទឹក​ នាវាចរណ៏ផ្លូវអាកាស និង​ យានអវកាស។ វាផងដែរជាក្រុមនៃសិល្បះដែលប្រើសំរាប់ចំនេះដឹងធ្វើ៝ឯកទេសកម្មដែលប្រើដោយនាវាចរណ៏ និងការធ្វើការងារនៅក្នុងនាវាចរណ៏នោះ។ នាវាចរណ៏ទំាងអស់ គឺជាវិ ធីដែលធ្វើអោយមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការតាំងនៅរបស់នាវាចរណ៏ ដោយបានធ្វើការប្រៀបធៀបនៃការស្គាល់កន្លែងឫ ជាគំរូ។

នៅលើពិភពលោកម្លាំងរបស់ខ្យល់,​នាវាចរណ៏ដែលទំនើបគឺជាធម្មតាបាននាំយកមកជាមួយប្រពន្ឋ័អាវុធ សំរាប់បំរើបំរាស់ការងារ ព្រមទំាង ប្រភេទការងាររបស់អ្នកបើកបរ​​ដោយមានការពឹងផ្អែកទៅលើប្រភេទ,គំរូនិងក្រុមអាកាសយាន។ នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិច កម្លាំងខ្យល់,កម្រិតគុណភាពនៃអាកាសនាវាវិជ្ជារបស់នាវាចរណ៏ដែលបានបង្កើនដោយការបន្ថែមប្រពន្ឋ័ភ្នាក់ងារ, ពេលដែលកងនាវានៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិច ហើយ កងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិច,​ភ្នាក់ងារពីមុនទាំងនោះបានប្រាប់ទៅនាវិក និង កងអាកាសយានចរណ៏ជាអ្នកសង្គេតបានស្គាល់ភ្នាក់ងារកងហោះហើរតាំងពីឆ្នាំ ១៩៦០។ ក្រុមនាវិកយួអេសអេហ្វរ/ប្រពន្ឋ័ភ្នាក់ងារតស៊ូ និង ក្រុមភ្នាក់ងារកងហោះហើរ យូអេសអិន/យូអេសអឹមស៊ីត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រិះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបេសកម្មនៅក្នុងអាកាសយានរបស់ពួកគេ, ឬការហោះហើរជាមួយអ្នកបង្រៀននាវិក ឬ ការបង្រៀន​ អិនអេហ្វអូដើម្បីឧបត្ថមជាចាំបាច់ក្នុងការវឹកហាត់សំរាប់ការងាររបស់ពួកគេ។ ​​