ប្រតិទិនគ្រីកូរី

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ប្រតិទិន ក្រេកូរី)

ប្រតិទិនក្រេកូរីគឺជាប្រតិទិនប្រភេទមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយសង្ឃរាជ ក្រកូរី ទី ១៣ ហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ឆ្នាំទី ១ នៃប្រតិទិនក្រកូរីគឺ ឆ្នាំរោង ព.ស. ៥៤៥។

សង្ឃរាជ ក្រេកូរី ទី ១៣។