ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការ iOS

ដោយវិគីភីឌា

ទំព័រគំរូ:Lowercasetitle

iOS
200px
ក្រុម​ហ៊ុន / អ្នក​អភិវឌ្ឍ Apple Inc.
សរសេរ​ក្នុង C, C++, Objective-C
គ្រួសារ OS OS X, UNIX
ស្ថានភាព​ការ​ងារ Current
ប្រភេទ​ប្រភព Closed Source Code
ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ដំបូង June 29 2007
ភាសា 34 languages[១][២]
ប្រព័ន្ធ​កញ្ចប់​កម្មវិធី .deb
ផ្លាត​ហ្វម​ដែល​ស្គាល់ ARM (iPhone, iPod Touch, iPad, and 2nd gen. and higher, iPad Mini, Apple TV), Apple A4, Apple A5, Apple A5X, Apple A6, Apple A6X
ប្រភេទ​ខឺនែល Hybrid (XNU)
រូប​រាង​បង្ហាញ​លំនាំ​ដើម Cocoa Touch (multi-touch, GUI)
អាជ្ញាប័ណ្ណ Proprietary EULA except for open-source components
គេហទំព័រ​ផ្លូវ​ការ apple.com/ios/

iOS (previously iPhone OS) is a mobile operating system developed and distributed by Apple Inc. Originally released in 2007 for the iPhone and iPod Touch, it has been extended to support other Apple devices such as the iPad and Apple TV. Unlike Microsoft's Windows Phone (Windows CE) and Google's Android, Apple does not license iOS for installation on non-Apple hardware. កាលពី កញ្ញា 12, 2012 (2012 -09-12), Apple's App Store contained more than 700,000 iOS applications, which have collectively been downloaded more than 30 billion times.[៣] It had a 14.9% share of the smartphone mobile operating system units shipped in the third quarter of 2012, behind only Google's Android.[៤] In June 2012, it accounted for 65% of mobile web data consumption (including use on both the iPod Touch and the iPad).[៥] At the half of 2012, there were 410 million devices activated.[៦] According to the special media event held by Apple on September 12, 2012, 400 million devices have been sold through June 2012.[៧]

The user interface of iOS is based on the concept of direct manipulation, using multi-touch gestures. Interface control elements consist of sliders, switches, and buttons. Interaction with the OS includes gestures such as swipe, tap, pinch, and reverse pinch, all of which have specific definitions within the context of the iOS operating system and its multi-touch interface. Internal accelerometers are used by some applications to respond to shaking the device (one common result is the undo command) or rotating it in three dimensions (one common result is switching from portrait to landscape mode).

iOS is derived from OS X, with which it shares the Darwin foundation. iOS is Apple's mobile version of the OS X operating system used on Apple computers.

In iOS, there are four abstraction layers: the Core OS layer, the Core Services layer, the Media layer, and the Cocoa Touch layer. The current version of the operating system (iOS 6.1) dedicates 1-1.5 GB of the device's flash memory for the system partition, using roughly 800 MB of that partition (varying by model) for iOS itself.[៨][មិនមែនក្នុងអាគតដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ឱ្យទេ]

iOS currently runs on iPhone, Apple TV, iPod Touch, and iPad.

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

The operating system was unveiled with the iPhone at the Macworld Conference & Expo, January 9, 2007, and released in June of that year.[៩] At first, Apple marketing literature did not specify a separate name for the operating system, stating simply that the "iPhone runs OS X".[១០] Initially, third-party applications were not supported. Steve Jobs' reasoning was that developers could build web applications that "would behave like native apps on the iPhone".[១១][១២] On October 17, 2007, Apple announced that a native Software Development Kit (SDK) was under development and that they planned to put it "in developers' hands in February".[១៣] On March 6, 2008, Apple released the first beta, along with a new name for the operating system: "iPhone OS".

Apple had released the iPod touch, which had most of the non-phone capabilities of the iPhone. Apple also sold more than one million iPhones during the 2007 holiday season.[១៤] On January 27, 2010, Apple announced the iPad, featuring a larger screen than the iPhone and iPod touch, and designed for web browsing, media consumption, and reading iBooks.[១៥]

In June 2010, Apple rebranded iPhone OS as "iOS". The trademark "IOS" had been used by Cisco for over a decade for its operating system, IOS, used on its routers. To avoid any potential lawsuit, Apple licensed the "IOS" trademark from Cisco.[១៦]

By late 2011, iOS accounted for 60 percent of the market share for smartphones and tablet computers,[១៧] however by mid 2012 iOS had slipped to just 16.9% of the Smartphone market and Android had taken over with 68.1% global share.[១៨]

Version history[កែប្រែ]

Apple provides major updates to the iOS operating system approximately once a year over iTunes and also, since iOS version 5.0, over the air. The latest major update is iOS 6, publicly announced on June 11, 2012 and released on September 12, 2012. Over 200 new features debut in iOS 6, including Apple's new Passbook service, Apple-sourced Maps, and full Facebook integration.[១៩]

Features[កែប្រែ]

Home Screen[កែប្រែ]

The home screen (rendered by and also known as "SpringBoard") displays application icons and a dock at the bottom of the screen where users can pin their most frequently used apps. The home screen appears whenever the user switches on the device or presses the "Home" button (a physical button on the device). The screen has a status bar across the top to display data, such as time, battery level, and signal strength. The rest of the screen is devoted to the current application. When a passcode is set and a user switches on the device, the Lock Screen is displayed.

Since iOS version 3.0, a Spotlight Search function has been available on the leftmost page of the home screen page allowing users to search through media (music, videos, podcasts, etc.), applications, e-mails, contacts, messages, reminders, calendar events, and similar files.

In iOS 4 or later and with a supported device, the user can set a picture as the background of the home screen. This feature is only available on third-generation devices or newer – iPhone 3GS or newer and iPod touch 3rd gen. or newer. The iPad, however, has had this feature since its release with iOS 3.2.

Folders[កែប្រែ]

With iOS 4 came the introduction of a simple folder system. When applications are in "jiggle mode", any two (with the exception of Newsstand in iOS 5 and later, which acts like a folder[២០]) can be dragged on top of each other to create a folder, and from then on, more apps can be added to the folder using the same procedure, up to 12 on iPhone 4S and earlier and iPod touch, 16 on iPhone 5, and 20 on iPad. A title for the folder is automatically selected by the category of applications inside, but the name can also be edited by the user.

Notification Center[កែប្រែ]

In the iOS 5 update, the notifications feature was completely redesigned. Notifications collate in a window which can be dragged down from the top of the screen.[២១] If a user touches a received notification, the application that sent the notification will be opened.

Included applications[កែប្រែ]

The iOS home screen contains these default "apps". Some of these applications are hidden by default and accessed by the user through the Settings app or another method—for instance, Nike+iPod is activated through the Settings app. Many of these apps, such as Safari, the App Store, and YouTube, can also be disabled in the Restrictions section of the Settings app.[២២]

Primary
Series iPhone iPod Touch iPad iPad Mini
Model 1st 3G 3GS 4 4S 5 1st 2nd 3rd 4th 5th 1st 2 3rd 4th 1st
Phone Telephone 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 N/A N/A N/A
Mail E-mail client 1.1.3 2.1.1 3.1.1 4.1 6.0 3.2 4.3 5.1 6.0 6.0
Safari Web browser 1.1
Music Portable media player 1.0
(iPod)
2.0
(iPod)
3.0
(iPod)
4.0
(iPod)
3.2
(iPod)
4.3
(iPod)
Videos Video player 3.2 4.3
SpringBoard Home screen 1.0 2.0 3.0 4.0
Spotlight search 3.0 3.0
Folders N/A 4.0 N/A 4.0 4.2.1
Home screen backgrounds N/A 4.0 N/A 4.0 3.2
Secondary
Series iPhone iPod Touch iPad iPad Mini
Model 1st 3G 3GS 4 4S 5 1st 2nd 3rd 4th 5th 1st 2 3rd 4th 1st
Messages Text messaging 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 N/A N/A N/A
MMS N/A 3.0
iMessage instant messaging N/A 5.0 N/A 5.0 6.0 5.0 5.1 6.0 6.0
Calendar Calendar 1.0 2.0 3.0 4.0 1.1 2.1.1 3.1.1 4.1 3.2 4.3
YouTube YouTube video streamer (no longer integrated as of iOS 6) N/A N/A N/A N/A
Photos Photo viewer 6.0 6.0 6.0 6.0
Video viewer 2.0 2.0
Crop, red eye fix, auto enhance and photo rotate N/A 5.0 N/A 5.0 5.0
Camera Camera 1.0 2.0 3.0 4.0 N/A 4.1 N/A 4.3
Camcorder N/A
Auto-focus 4.0 N/A N/A
HDR N/A 4.1
Crop, red eye fix, auto enhance and photo rotate 5.0 5.0 5.0
Panorama N/A 6.0 N/A N/A N/A
Take still photos while recording video N/A N/A
FaceTime Video calling over Wi-Fi N/A 4.0 5.0 N/A 4.1 4.3 5.1 6.0 6.0
Video calling over 3G/LTE N/A 6.0 N/A N/A 6.0
(Wi-Fi + Cellular)
6.0
(Wi-Fi + Cellular)
Photo Booth A camera application with added special effects N/A 4.3 5.1 6.0 6.0
Stocks Stocks provided by Yahoo! Finance 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1.1.3 2.1.1 3.1.1 4.1 6.0 N/A N/A
Stocks Widget for Notification Center N/A 5.0 N/A 5.0
Weather Weather provided by Yahoo! Weather 1.0 2.0 3.0 4.0 1.1.3 2.1.1 3.1.1 4.1
Weather Widget for Notification Center N/A 5.0 N/A 5.0
Notes A simple note-taking program 1.0 2.0 3.0 4.0 1.1.3 2.1.1 3.1.1 4.1 3.2 4.3 5.1 6.0 6.0
Maps Google Maps (until 5.1.1) N/A N/A N/A N/A
Google Street View (until 5.1.1)
Assisted GPS N/A 6.0 N/A 3.2
(Wi-Fi + 3G)
4.3
(Wi-Fi + 3G)
5.1
(Wi-Fi + Cellular)
6.0
(Wi-Fi + Cellular)
6.0
(Wi-Fi + Cellular)
Apple-sourced maps (6.0 onwards) N/A 6.0 N/A 6.0 6.0 N/A 6.0 6.0
Turn-by-turn navigation using Apple-sourced maps N/A 6.0 N/A
Newsstand A newspaper and magazine store N/A 5.0 5.0 N/A 5.0 5.0 5.1 6.0 6.0
Reminders A to-do list application
Voice Memos Voice recorder 3.0 3.0 4.0 3.0 3.1.1 4.1 N/A N/A
Calculator Calculator 1.0 2.0 1.1 2.1.1
Scientific calculator (triggered by rotating to landscape) 2.0 2.0
Clock World clock, stopwatch, alarm clock and timer 1.0 1.1 N/A 6.0 6.0
Settings Settings 3.2 4.3 5.1 6.0 6.0
Contacts Address/phone book 1.0
(Phone)
2.0
iTunes Access to the iTunes Music Store and iTunes Podcast Directory 1.1
App Store To buy iOS apps 2.0 2.0
Compass Compass N/A N/A N/A N/A
Nike + iPod Records the distance and pace of a walk or run; can connect to Nike + iPod sensor (turned off by default – can be enabled in Settings) N/A 2.1.1 3.1.1 4.1 6.0
Game Center Play multiplayer games with other users, track in-game achievements, view leaderboards. 4.1 4.1 4.2.1 4.3 5.1 6.0 6.0
Voice Control Simple voice control (disabling Siri may be necessary) 3.0 4.0 N/A 3.1.1 4.1 N/A N/A
Siri A personal voice assistant N/A N/A N/A 6.0 6.0 6.0
Voice dictation 5.1
Passbook A virtual wallet application for passes, tickets, coupons and loyalty cards N/A 6.0 N/A 6.0 N/A N/A

All of the utilities, such as voice memos, clock, calculator, and compass are in one folder called "Utilities" in 4.0.[២៣][២៤] Many of the included applications are designed to share data (e.g., a phone number can be selected from an email and saved as a contact or dialed for a phone call).

The iPod touch retains the same applications that are present by default on the iPhone, with the exception of the Phone and Compass (and also previously, Messages before iOS 5 and Camera before the 4th generation iPod touch) apps.[ត្រូវការអំណះអំណាង] The "iPod" App previously present on the iPhone was split into two apps with iOS 5, Music and Videos, as it always has been on the iPod touch.[ត្រូវការអំណះអំណាង] The bottom row of applications is also used to delineate the iPod touch's main purposes: Music, Videos, Safari, and App Store (Dock Layout was changed in 3.1 Update). For the 4th generation iPod touch, it includes FaceTime and Camera, and the dock layout had changed to Music, Mail, Safari, Video. As of iOS 5.0, "iMessage" is available on all iOS devices running iOS 5.[ត្រូវការអំណះអំណាង] iMessage is effectively a version of the iPhone Messages app that sends free text or multimedia messages to other iOS devices (similar to BlackBerry Messenger).[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The iPad comes with the same applications as the iPod touch, excluding Stocks, Weather, Calculator, and the Nike + iPod app (and also previously, Clock before iOS 6).[ត្រូវការអំណះអំណាង] Separate music and video apps are provided, as on the iPod touch, although (as on the iPhone) the music app was named "iPod" up until iOS 5, when it was changed to "Music".[ត្រូវការអំណះអំណាង] Most of the default applications, such as Safari and Mail, are completely rewritten to take advantage of the iPad's larger display.[ត្រូវការអំណះអំណាង] The default dock layout includes Safari, Mail, Photos, and Music.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Multitasking[កែប្រែ]

Before iOS 4, multitasking was limited to a selection of the applications Apple included on the device. Users could, however "jailbreak" their device in order to unofficially multitask.[២៥] Starting with iOS 4, on 3rd-generation and newer iOS devices, multitasking is supported through seven background APIs:[២៦]

 1. Background audio – application continues to run in the background as long as it is playing audio or video content[២៧]
 2. Voice over IP – application is suspended when a phone call is not in progress[២៧]
 3. Background location – application is notified of location changes[២៧]
 4. Push notifications
 5. Local notifications – application schedules local notifications to be delivered at a predetermined time[២៧]
 6. Task completion – application asks the system for extra time to complete a given task[២៧]
 7. Fast app switching – application does not execute any code and may be removed from memory at any time[២៧]

In iOS 5, three new background APIs were introduced:

 1. Newsstand – application can download content in the background to be ready for the user[២៧]
 2. External Accessory – application communicates with an external accessory and shares data at regular intervals[២៧]
 3. Bluetooth Accessory – application communicates with a bluetooth accessory and shares data at regular intervals[២៧]

Switching applications[កែប្រែ]

In iOS 4.0 or later, double-clicking the home button activates the application switcher. A scrollable dock-like interface appears from the bottom, moving the contents of the screen up. Choosing an icon switches to an application. To the far left are icons which function as music controls, a rotation lock, and on iOS 4.2 and above, a volume controller. Holding the icons briefly makes them "jiggle" (similarly to the homescreen) and allows the user to force quit the applications by simply tapping the red minus circle that appears at the corner of the app's icon.[២៨]

Siri[កែប្រែ]

Siri is an intelligent personal assistant and knowledge navigator which works as an application on supported devices. The service, directed by the user's spoken commands, can do a variety of different tasks, such as call or text someone, open an app, search the web, lookup sports information, find directions or locations, and answer general knowledge questions (e.g. "How many cups are in a gallon?").

Siri is currently only available on iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 5th generation, iPad Mini, iPad 3rd generation and iPad 4th Generation.

Game Center[កែប្រែ]

Game Center is an online multiplayer "social gaming network"[២៩] released by Apple.[៣០] It allows users to "invite friends to play a game, start a multiplayer game through matchmaking, track their achievements, and compare their high scores on a leader board." iOS 5 and above adds support for profile photos.[២៩]

Game Center was announced during an iOS 4 preview event hosted by Apple on April 8, 2010. A preview was released to registered Apple developers in August.[២៩] It was released on September 8, 2010 with iOS 4.1 on iPhone 4, iPhone 3GS, and iPod touch 2nd generation through 4th generation.[៣១] Game Center made its public debut on the iPad with iOS 4.2.1.[៣២] There is no support for the iPhone 3G and original iPhone. However, Game Center is unofficially available on the iPhone 3G via a hack.[៣៣]

Development[កែប្រែ]

The applications must be written and compiled specifically for iOS and the ARM architecture. The Safari web browser supports web applications as with other web browsers. Authorized third-party native applications are available for devices running iOS 2.0 and later through Apple's App Store.

SDK[កែប្រែ]

ឯកសារ:IPhone SDK - New Project.png
iOS SDK included in Xcode 3.1

On October 17, 2007, in an open letter posted to Apple's "Hot News" weblog, Steve Jobs announced that a software development kit (SDK) would be made available to third-party developers in February 2008.[៣៤] The SDK was released on March 6, 2008, and allows developers to make applications for the iPhone and iPod touch, as well as test them in an "iPhone simulator". However, loading an application onto the devices is only possible after paying an iPhone Developer Program fee.

The fees to join the respective programs for iOS and OS X were stated at $99.00 per developers license. This $99.00 fee must be paid annually in order for the developer to maintain their license. As of July 20, 2011, Apple released Xcode on its Mac App Store free to download for all OS X Lion users. Users can create and develop iOS Applications using a free copy of Xcode, however they cannot test their applications on a physical iOS device, post them to the App store or make profit from their applications without first paying the $99.00 iPhone Developer or Mac Developer Program fee.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Since the release of Xcode 3.1, Xcode is the development environment for the iOS SDK. iPhone applications, like iOS and OS X, are written in Objective-C.[៣៥]

Developers are able to set any price above a set minimum for their applications to be distributed through the App Store, of which Apple will take 30% of the revenue (the other 70% goes to the developer). Alternatively, they may opt to release the application for free and need not pay any costs to release or distribute the application except for the membership fee.[៣៦]

Jailbreaking[កែប្រែ]

Ever since its initial release, iOS has been subject to a variety of different hacks centered around adding functionality not allowed by Apple. Prior to the 2008 debut of the native iOS App Store, the primary motive for jailbreaking was to install third-party native applications, which was not allowed by Apple at the time.[៣៧] Apple claimed that it will not release iOS software updates designed specifically to break these tools (other than applications that perform SIM unlocking); however, with each subsequent iOS update, previously un-patched jailbreak exploits are usually patched.[៣៨]

Ever since the arrival of Apple's native iOS App Store, and—along with it—third-party applications, the general motives for jailbreaking have changed.[៣៩] People jailbreak for many different reasons, including gaining filesystem access, installing custom device themes, and modifying the device SpringBoard.[ត្រូវការអំណះអំណាង] On some devices, jailbreaking also makes it possible to install alternative operating systems, such as Android and the Linux kernel. Primarily, users jailbreak their devices because of the limitations of iOS.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

In 2010, the Electronic Frontier Foundation (EFF) successfully convinced the U.S. Copyright Office to allow an exemption to the general prohibition on circumvention of copyright protection systems under the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). The exemption allows jailbreaking of iPhones for the sole purpose of allowing legally obtained applications to be added to the iPhone.[៤០] The exemption does not affect the contractual relations between Apple and an iPhone owner, for example, jailbreaking voiding the iPhone warranty; however, it is solely based on Apple's discretion on whether they will fix jailbroken devices in the event that they need to be repaired; It should be noted that depending on the method used, the effects of jailbreaking may be permanent, or can be restored to the original state.[៤១] At the same time, the Copyright Office exempted unlocking an iPhone from DMCA's anticircumvention prohibitions.[៤២] Unlocking an iPhone allows the iPhone to be used with any wireless carrier using the same GSM or CDMA technology for which the particular phone model was designed to operate.[៤៣]

Unlocking[កែប្រែ]

Initially many wireless carriers did not allow iPhone owners to unlock an iPhone for use with other carriers.[ត្រូវការអំណះអំណាង] AT&T Mobility allows iPhone owners who have satisfied the requirements of their contract to unlock their iPhone.[៤៤] Instructions to unlock the device are available from Apple.[៤៥] This allows the use of an AT&T sourced iPhone on other GSM networks, such as T-Mobile and others. (However, because T-Mobile primarily uses a different band than AT&T for its 3G data signals, the iPhone will only work at 3G speeds on the T-Mobile 1900mhz network.)[៤៦] There are programs to break these restrictions.

Digital rights management[កែប្រែ]

The closed and proprietary nature of iOS has garnered criticism, particularly by digital rights advocates such as the Electronic Frontier Foundation, computer engineer and activist Brewster Kahle, Internet-law specialist Jonathan Zittrain, and the Free Software Foundation who protested the iPad's introductory event and have targeted the iPad with their "Defective by Design" campaign.[៤៧][៤៨][៤៩][៥០] Competitor Microsoft, via a PR spokesman, criticized Apple's control over its platform.[៥១]

At issue are restrictions imposed by the design of iOS, namely digital rights management (DRM) intended to lock purchased media to Apple's platform, the development model (requiring a yearly subscription to distribute apps developed for the iOS), the centralized approval process for apps, as well as Apple's general control and lockdown of the platform itself. Particularly at issue is the ability for Apple to remotely disable or delete apps at will.

Some in the tech community have expressed concern that the locked-down iOS represents a growing trend in Apple's approach to computing, particularly Apple's shift away from machines that hobbyists can "tinker with" and note the potential for such restrictions to stifle software innovation.[៥២][៥៣] However, there are some outside of Apple who have voiced support for the iOS closed model. Facebook developer Joe Hewitt, who had previously protested against Apple's control over its hardware as a "horrible precedent", has subsequently argued the locked apps in the iPad are akin to web applications and provide added security.[៥៤]

Devices[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Timeline of iOS devices

See also[កែប្រែ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/i' not found.

References[កែប្រែ]

 1. "Apple – iPad 4 – View the technical specifications for iPad 4"។ Applehttp://www.apple.com/ipad/specs/។ បានយកមក October 6, 2012 
 2. "Apple – iPad mini – View the technical specifications for iPad mini"។ Applehttp://www.apple.com/ipad-mini/specs/។ បានយកមក October 29, 2012 
 3. "Apple WWDC 2012 Keynote Address"។ Apple Inc.។ 2012-06-11http://www.apple.com/apple-events/june-2012/។ បានយកមក 2012-08-13 
 4. "Android Marks Fourth Anniversary Since Launch with 75.0% Market Share in Third Quarter, According to IDC"។ IDC។ Nov 01, 2012http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23771812។ បានយកមក November 1, 2012 
 5. "Mobile/Tablet Operating System Market Share June 2012"Net Applications។ June 2012http://www.netmarketshare.com/mobile-market-share។ បានយកមក July 24, 2012 
 6. "iOS leapfrogs Android with 410 million devices sold and 650,000 apps"។ InsideMobileApps។ July 24, 2012http://www.insidemobileapps.com/2012/07/24/ios-device-sales-leapfrog-android-with-410-million-devices-sold។ បានយកមក July 24, 2012 
 7. "TechCrunch: Apple Has Sold Over 400 Million iOS Devices: 9.5% Growth Since March"http://techcrunch.com/2012/09/12/apple-has-sold-over-400-million-ios-devices-9-5-growth-since-march/។ បានយកមក 21 September 2012 
 8. Haslam, Karen (January 12, 2007)។ "Macworld Expo: Optimised OS X sits on 'versatile' flash"Macworldhttp://www.macworld.co.uk/ipod-itunes/news/index.cfm?newsid=16927។ បានយកមក October 15, 2007 
 9. Honan, Matthew (January 9, 2007)។ "Apple unveils iPhone"Macworldhttp://www.macworld.com/article/54769/2007/01/iphone.html។ បានយកមក January 16, 2010 
 10. "Apple – iPhone – Features – OS X"។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី នៅថ្ងៃ January 11, 2008http://web.archive.org/web/20080111051348/http://www.apple.com/iphone/features/index.html#macosx។ បានយកមក June 15, 2010 
 11. Gonsalves, Antone (October 11, 2007)។ "Apple Launches iPhone Web Apps Directory"InformationWeekhttp://www.informationweek.com/news/hardware/mac/showArticle.jhtml?articleID=202401732។ បានយកមក February 16, 2010 
 12. Ziegler, Chris (June 11, 2007)។ "Apple announces third-party software details for iPhone"Engadgethttp://www.engadget.com/2007/06/11/apple-announces-third-party-software-details-for-iphone/។ បានយកមក June 9, 2010 
 13. Nik Fletcher (October 17, 2007)។ "Apple: "we plan to have an iPhone SDK in developers' hands in February""។ TUAW – The Unofficial Apple Webloghttp://www.tuaw.com/2007/10/17/apple-we-plan-to-have-an-iphone-sdk-in-developers-hands-in-fe/។ បានយកមក June 8, 2010 
 14. "Apple Reports Fourth Quarter Results"Apple Inc.។ October 22, 2007http://www.apple.com/pr/library/2007/10/22results.html។ បានយកមក June 9, 2010 
 15. "Apple Launches iPhone Web Apps Directory"។ Apple។ January 27, 2010http://www.apple.com/pr/library/2010/01/27ipad.html។ បានយកមក May 8, 2010 
 16. Tartakoff, Joseph (June 7, 2010)។ "Apple Avoids iPhone-Like Trademark Battle Thanks To Cisco, FaceTime Deals"paidContenthttp://paidcontent.org/article/419-deja-vu-apples-new-ios-brand-is-already-used-by-cisco/។ បានយកមក February 2, 2011 
 17. Saylor, Michael (2012)។ The Mobile Wave: How Mobile Intelligence Will Change Everything។ Vanguard Press។ ទំ. 33។ ល.ស.ប.អ. 1593157207 
 18. "IDC: Android jumps to 68.1% global market share, iOS slips to 16.9%"។ August 8, 2012http://www.androidauthority.com/idc-android-jumps-to-68-1-global-market-share-ios-slips-16-9-106446/។ បានយកមក august 8, 2012 
 19. "iOS 6 What's New – Apple"។ Apple Inc.http://www.apple.com/ios/whats-new/។ បានយកមក 9 October 2012 
 20. "iOS: Using Newsstand"។ Apple Inc.http://support.apple.com/kb/HT4943។ បានយកមក 29 September 2012 
 21. "iPhone 4S - Always know what's up in Notification Center"។ Apple Inc.http://www.apple.com/au/iphone/features/notification-center.html។ បានយកមក 2012-08-13 
 22. "iOS: Understanding Restrictions"។ Apple Inc.http://support.apple.com/kb/HT4213។ បានយកមក 29 September 2012 
 23. "iPhone Applications"Apple Inc.។ July 10, 2008http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=306003។ បានយកមក July 11, 2008 
 24. "iOS 3.1 Software Update"Apple Inc.http://www.apple.com/iphone/softwareupdate/ 
 25. "iOS 4 walkthrough"។ June 14, 2010http://www.tipb.com/2010/06/14/ios-4-walkthrough/។ បានយកមក June 14, 2010 
 26. "Apple announces multitasking for iPhone OS 4 (iPhone 3GS/iPod touch G3 only)"។ April 8, 2010http://www.tipb.com/2010/04/08/apple-announces-multitasking-iphone-40/។ បានយកមក June 14, 2010 
 27. ២៧,០ ២៧,១ ២៧,២ ២៧,៣ ២៧,៤ ២៧,៥ ២៧,៦ ២៧,៧ ២៧,៨ "iOS Application Programming Guide – Executing Code in the Background"។ Developer.apple.comhttps://developer.apple.com/library/ios/#documentation/iPhone/Conceptual/iPhoneOSProgrammingGuide/ManagingYourApplicationsFlow/ManagingYourApplicationsFlow.html#//apple_ref/doc/uid/TP40007072-CH4-SW20។ បានយកមក 2012-08-13 
 28. "iOS: Force an app to close"។ Apple Inc.http://support.apple.com/kb/HT5137។ បានយកមក 9 October 2012 
 29. ២៩,០ ២៩,១ ២៩,២ "What's New in iOS 4"។ Applehttp://developer.apple.com/technologies/iphone/whats-new.html#gamecenter។ បានយកមក June 14, 2010 
 30. "Apple's Game Center debuts next week - Game Hunters: In search of video games and interactive awesomeness"USA Today។ January 9, 2010http://content.usatoday.com/communities/gamehunters/post/2010/09/apples-game-center-debuts-next-week/1។ បានយកមក September 1, 2010 
 31. Holt, Chris។ "iOS 4.1's GameCenter to Hit iPhone Next Week – PCWorld Business Center"។ Pcworld.comhttp://www.pcworld.com/businesscenter/article/204659/ios_41s_gamecenter_to_hit_iphone_next_week.html។ បានយកមក September 1, 2010 
 32. "iOS 4.2 Software Update for iPad"។ Apple Inc.http://support.apple.com/kb/DL1060។ បានយកមក 9 October 2012 
 33. "Game Center"។ Apple។ Sept 2010http://www.apple.com/game-center/។ បានយកមក September 7, 2010 
 34. Jobs, Steve (October 17, 2007)។ "Third Party Applications on the iPhone"Apple Inc.http://developer.apple.com/iphone/devcenter/third_party_apps.php 
 35. "Did Apple Make A Mistake Choosing Objective-C For iPhone SDK? at Simon's Blog"។ Psynixis.comhttp://www.psynixis.com/blog/2008/04/25/did-apple-make-a-mistake-choosing-objective-c-for-iphone-sdk/។ បានយកមក May 9, 2010 
 36. "Introducing the iPhone Developer Program"Apple Inc.http://developer.apple.com/iphone/program/details.html 
 37. Healey, Jon (August 6, 2007)។ "Hacking the iPhone"Los Angeles Timeshttp://www.latimes.com/news/opinion/la-oew-healey6aug06,0,3456267.story។ បានយកមក August 6, 2007 
 38. "Apple's Joswiak: We Don't Hate iPhone Coders"។ September 11, 2007http://www.gearlog.com/2007/09/apples_joswiak_we_dont_hate_ip.php។ បានយកមក June 9, 2010 
 39. Baig, Edward C. (June 26, 2007)។ "Apple's iPhone isn't perfect, but it's worthy of the hype"USA Todayhttp://www.usatoday.com/tech/columnist/edwardbaig/2007-06-26-iphone-review_N.htm។ បានយកមក June 28, 2007 
 40. Kravets, David (July 26, 2010)។ "U.S. Declares iPhone Jailbreaking Legal, Over Apple's Objections"Wiredhttp://www.wired.com/threatlevel/2010/07/feds-ok-iphone-jailbreaking/។ បានយកមក December 13, 2011 
 41. IPad, MAX (2010-05-06)។ "Jailbreaking Explained"។ IPad Forumshttp://www.ipadforums.net/ipad-hacking/2838-jailbreaking-explained.html។ បានយកមក 2012-11-04 
 42. "U.S. Copyright Office Final 2010 Anti-Circumvention Rulemaking"។ U.S. Copyright Office។ July 27, 2010http://www.copyright.gov/fedreg/2010/75fr43825.pdf។ បានយកមក August 21, 2012 
 43. Mobile, Know Your (2010-05-19)។ "Locked / Unlocked - a definition of the terms Locked and Unlocked from the Know Your Mobile mobile phone glossary"។ Know Your Mobilehttp://www.knowyourmobile.com/glossary/l/488285/locked_unlocked.html។ បានយកមក 2012-11-04 
 44. "AT&T – What are the eligibility requirements for unlocking iPhone?"។ AT&Thttp://www.att.com/esupport/article.jsp?sid=KB414532។ បានយកមក August 21, 2012 
 45. "iPhone: About unlocking"Apple Inc. Website។ May 22, 2012http://support.apple.com/kb/HT5014។ បានយកមក August 21, 2012 
 46. "How to unlock your AT&T iPhone"USA Today។ April 9, 2012http://www.usatoday.com/tech/products/story/2012-04-09/unlock-ATT-iphone/54125676/1។ បានយកមក August 21, 2012 
 47. "iPad DRM endangers our rights"http://www.defectivebydesign.org/ipad 
 48. Anderson, Nate (January 27, 2010)។ "Protestors: iPad is nothing more than a golden calf of DRM"http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/01/protestors-ipad-is-nothing-more-than-a-golden-calf-of-drm.ars។ បានយកមក June 9, 2010 
 49. "Mobile Devices and the Next Computing Revolution"។ February 3, 2010http://thedianerehmshow.org/shows/2010-02-03/mobile-devices-and-next-computing-revolution-0។ បានយកមក June 9, 2010 
 50. Bobbie Johnson (February 1, 2010)។ "Apple iPad will choke innovation, say open internet advocates"The Guardianhttp://www.guardian.co.uk/technology/2010/feb/01/apple-ipad-choke-innovation។ បានយកមក February 7, 2010 
 51. "Microsoft PR spokesman condemns iPad for being "locked down""http://technologizer.com/2010/01/28/microsoft-ipads-closed-platfor-is-humorous/ 
 52. "Apple's Trend Away From Tinkering"។ Slashdot។ January 31, 2010http://apple.slashdot.org/story/10/01/31/1657233/Apples-Trend-Away-From-Tinkering។ បានយកមក June 9, 2010 
 53. Steve Wozniak (Interviewee). Campus Party Brasil 2011 – Geek Pride e Wozniak. Fragoso, Victor. Retrieved on March 7, 2011.
 54. Leander Kahney (January 30, 2010)។ "Pundits On The iPad's Closed System: It's Doom For PCs, No It's Great"http://www.cultofmac.com/pundits-on-the-ipads-closed-system-its-doom-for-pcs-no-its-great/28440។ បានយកមក June 9, 2010 

Further reading[កែប្រែ]

External links[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Apple ទំព័រគំរូ:IOS ទំព័រគំរូ:IPhone ទំព័រគំរូ:IPod Touch ទំព័រគំរូ:IPod ទំព័រគំរូ:Apple Inc. operating systems ទំព័រគំរូ:Mobile operating systems ទំព័រគំរូ:Mobile phones