ការបញ្ជូនបន្តដែលខូច

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:៣១ ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបញ្ជូនបន្ដដូចតទៅនេះ​សំដៅទៅ​ទំព័រដែលមិនមាន៖

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ១៧ លទ្ធផល ពី # ដល់ #១៧

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. អ្នកប្រើប្រាស់:Diamond.blue.1671 (កែប្រែ) → Â
 2. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Hak Sengly (កែប្រែ) → ហាក់ សឹងលី
 3. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:ហាក់ សឹងលី / Hak Sengly (កែប្រែ) → ហាក់ សឹងលី
 4. ហាក់ សឹងលី / Hak Sengly (កែប្រែ) → ហាក់ សឹងលី
 5. ការពិភាក្សា:ហាក់ សឹងលី / Hak Sengly (កែប្រែ) → ហាក់ សឹងលី
 6. ការពិភាក្សា:ក្រឹស្ណ (កែប្រែ) → ការពិភាក្សា:ក្រឹស្ណៈ
 7. ការពិភាក្សា:បញ្ជីរាយនាមប្រាសាទខ្មែរ (កែប្រែ) → ការពិភាក្សា:បញ្ជីរាយនាម ប្រាសាទខ្មែរ
 8. ការពិភាក្សា:ប្រាសាទព្រះវិហារ (កែប្រែ) → ការពិភាក្សា:ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ
 9. អ្នកប្រើប្រាស់:Ralgis (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Allan Aguilar
 10. អ្នកប្រើប្រាស់:G(x)-former (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:G(x)
 11. អ្នកប្រើប្រាស់:V(g)
 12. អ្នកប្រើប្រាស់:عرفان ارشد (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Irfan Arshad
 13. អ្នកប្រើប្រាស់:Mentifisto (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Lofty abyss
 14. អ្នកប្រើប្រាស់:Riley Huntley (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:~riley
 15. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Ralgis (កែប្រែ) → ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Allan Aguilar
 16. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេស ដាណឺម៉ាក
 17. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:International environmental organizations

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)