ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដែលមិនត្រូវបានចាត់ជាថ្នាក់

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:៣១ ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។