ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមត្រូវការ

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២២ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. តំណវេយប៊ែខទំព័រគំរូវេបបណ្ណសារ‏‎ (១២៧៣ → ១២៧៤ សមាជិក)
 2. Files with no machine-readable license‏‎ (១០៣៤សមាជិក)
 3. Files with no machine-readable description‏‎ (៩២១សមាជិក)
 4. Pages with script errors‏‎ (៧៥៧ → ៧៥៨ សមាជិក)
 5. អត្ថបទទាំងអស់ដែលមានតំណភ្ជាប់ក្រៅខូចពីតុលា 2022‏‎ (៥៣៣សមាជិក)
 6. Files with no machine-readable source‏‎ (៥០៦សមាជិក)
 7. Pages with non-numeric formatnum arguments‏‎ (៤៣៩សមាជិក)
 8. ទំព័រដែលគ្មានលិបិក្រម‏‎ (១៩៣សមាជិក)
 9. Coordinates on Wikidata‏‎ (១៩០ → ១៩១ សមាជិក)
 10. Pages using ISBN magic links‏‎ (១៨៥សមាជិក)
 11. Noindexed articles‏‎ (១៧៤សមាជិក)
 12. ខេត្ត-រាជធានីនៃកម្ពុជា‏‎ (១៦២សមាជិក)
 13. Exclude in print‏‎ (១៤២សមាជិក)
 14. អត្ថបទទាំងអស់ជាមួយការថ្លែងគ្មានប្រភព‏‎ (១៣១សមាជិក)
 15. Pages using infobox officeholder with unknown parameters‏‎ (១២៥សមាជិក)
 16. Pages using multiple image with auto scaled images‏‎ (១២១សមាជិក)
 17. Lua-based templates‏‎ (១១៦សមាជិក)
 18. រូបភាពគ្មានប្រភព‏‎ (១១៦សមាជិក)
 19. Templates using TemplateData‏‎ (៨៩សមាជិក)
 20. ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា‏‎ (៨៧សមាជិក)
 21. Internal link templates‏‎ (៨២សមាជិក)
 22. Intricate templates‏‎ (៨០សមាជិក)
 23. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (៨០សមាជិក)
 24. All articles to be expanded‏‎ (៧៣សមាជិក)
 25. ប្រអប់ពត៌មានជីវប្រវត្តិដែលប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រលេខ‏‎ (៧៣សមាជិក)
 26. All articles lacking sources‏‎ (៧១សមាជិក)
 27. Articles to be expanded‏‎ (៧០សមាជិក)
 28. Articles with 'species' microformats‏‎ (៧០សមាជិក)
 29. All articles with empty sections‏‎ (៦៩សមាជិក)
 30. Articles with empty sections‏‎ (៦៧សមាជិក)
 31. Articles containing Vietnamese-language text‏‎ (៦០សមាជិក)
 32. ស្ថានីយអង្គរ‏‎ (៥៧សមាជិក)
 33. បញ្ជូនបន្តខុស‏‎ (៥៦សមាជិក)
 34. Chemical element color templates‏‎ (៥៤សមាជិក)
 35. All disambiguation pages‏‎ (៥៣សមាជិក)
 36. Stub message boxes needing attention‏‎ (៥៣សមាជិក)
 37. Taxobox templates‏‎ (៥១សមាជិក)
 38. Template namespace templates‏‎ (៥១សមាជិក)
 39. Wikipedia metatemplates‏‎ (៥១សមាជិក)
 40. Date-computing templates‏‎ (៤៩សមាជិក)
 41. TemplateData documentation‏‎ (៤៧សមាជិក)
 42. Coordinates not on Wikidata‏‎ (៤៦សមាជិក)
 43. Speedy deletion templates‏‎ (៤៦សមាជិក)
 44. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (៤៦សមាជិក)
 45. Article Feedback Blacklist‏‎ (៤៥សមាជិក)
 46. Automatic taxobox cleanup‏‎ (៤៥សមាជិក)
 47. Pages using infobox country with unknown parameters‏‎ (៤៥សមាជិក)
 48. Taxobox articles missing a taxonbar‏‎ (៤៥សមាជិក)
 49. Templates generating hCards‏‎ (៤៥សមាជិក)
 50. Userbox user templates‏‎ (៤៤សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)