បញ្ជីរូបភាព

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រពិសេស​នេះ​បង្ហាញ​គ្រប់​ឯកសារ​ដែល​បានផ្ទុកឡើង។

បញ្ជីរូបភាព
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះ កូនរូបភាព ទំហំ ការពិពណ៌នា
ម៉ោង០៧:៥២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ Ddd.jpg (ឯកសារ) ១៣៣គីឡូបៃ  
ម៉ោង០៩:៤៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ រដ្ឋា2011.gif (ឯកសារ) ២២៩គីឡូបៃ  
ម៉ោង០៥:៥៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ស្នាមញញឹម.gif (ឯកសារ) ៨០គីឡូបៃ  
ម៉ោង០៥:៤៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ រដ្ឋា.jpg (ឯកសារ) ១១គីឡូបៃ