ស្លាក​

ទំព័រ​រាយ​នាម​ស្លាក​ទាំង​ឡាយ​ដែល​កម្មវិធី​ software អាចកត់​សម្គាល់កំណែ​ជាមួយ​ និង​អត្ថ​ន័យ​របស់​វា។​

ឈ្មោះ​ស្លាកពាក្យបង្ហាញលើបញ្ជីបម្លាស់ប្ដូរបរិយាយពេញលេញ​នៃអត្ថន័យ​ប្រភពសកម្ម?បន្លាស់ប្ដូរដែលមានស្លាក​
mobile editកែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទការ​កែ​សម្រួល​បាន​ធ្វើ​ពី​ឧបករណ៍ចល័ត(វិបសាយឬកម្មវិធី)​កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៤៦៣២០ បន្លាស់ប្ដូរ
mobile web editកំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័តការ​កែ​ប្រែ​ធ្វើ​ពីវិបសាយចល័តកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៤៤៧៩៨ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditorកែប្រែតាមគំហើញការកែប្រែដោយប្រើមុខងារកែប្រែតាមគំហើញកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៦៨៩៨ បន្លាស់ប្ដូរ
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១២៧១៩ បន្លាស់ប្ដូរ
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៧៣២៤ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៤៣៦៣ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-new-redirectការបញ្ជូនបន្តថ្មីកំណែប្រែដែលបង្កើតការបញ្ជូនបន្តថ្មីមួយឬផ្លាស់ប្ដូរទំព័រមួយជាទំព័របញ្ជូនបន្តកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៣២៥៥ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៧៦៧ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-changed-redirect-targetការផ្លាស់ប្ដូរទំព័រគោលដៅបញ្ជូនបន្តកំណែប្រែដែលផ្លាស់ប្ដូរទំព័រគោលដៅបញ្ជូនបន្តកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៥៨១ បន្លាស់ប្ដូរ
mobile app editកំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័តកំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័តកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៥១៥ បន្លាស់ប្ដូរ
contenttranslationការបកប្រែខ្លឹមសារខ្លឹមសារនេះត្រូវបានបកប្រែពីភាសាមួយផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បកប្រែខ្លឹមសារ។កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៤១៣ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៣៦៦ បន្លាស់ប្ដូរ
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១១៨៦ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-undoមិនធ្វើវិញEdits that undo previous edits using the undo linkកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១០៧៩ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-blankការជម្រះទំព័រកំណែប្រែដែលលុបចោលខ្លឹមសារទំព័រមួយទាំងស្រុងកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៧៧៨ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦២១ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditor-wikitextមុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧កំណែប្រែដែលធ្វើឡើងដោយប្រើឧបករណ៍កែប្រែវិគីអត្ថបទកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦១១ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៥៩៩ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-replaceជំនួសកំណែប្រែដែលលុបចោលខ្លឹមសារលើសពី៩០%។កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៥៩០ បន្លាស់ប្ដូរ
android app editកំណែប្រែពីកម្មវិធីAndroidកំណែប្រែដែលធ្វើឡើងពីកម្មវិធីចល័តសម្រាប់Androidកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៥៨៦ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២៩៨ បន្លាស់ប្ដូរ
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២៨០ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been neededកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២៧១ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២៤៨ បន្លាស់ប្ដូរ
ios app editកំណែប្រែពីកម្មវិធីiOSកំណែប្រែដែលធ្វើឡើងពីកម្មវិធីចល័តសម្រាប់iOSកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២៣៦ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២២៨ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២២៣ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៦០ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៥៧ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-newcontent(hidden)EditCheck thinks new content was added to the pageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៨០ បន្លាស់ប្ដូរ
sectiontranslationSectionTranslationThe content was translated from a section in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦៨ បន្លាស់ប្ដូរ
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦៧ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦៦ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-newreference(hidden)A reference was added to the pageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦៦ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦៣ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦៣ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerកំណត់ដោយសូហ្វវែរទេ៦៣ បន្លាស់ប្ដូរ
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៦៣ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 3711PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៤២ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer taskភារកិច្ចអ្នកចំណូលថ្មីEdit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៣៨ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task add linkSuggested: add links"Add link" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២៣ បន្លាស់ប្ដូរ
blankingblankingកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៩ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 4664paws [2.2]granting access for paws users. Giving additional "Edit protected pages" grant as requested in T338023កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎១៥ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].កំណត់ដោយសូហ្វវែរទេ១១ បន្លាស់ប្ដូរ
T144167T144167កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៨ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].កំណត់ដោយសូហ្វវែរទេ៤ បន្លាស់ប្ដូរ
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៤ បន្លាស់ប្ដូរ
OAuth CID: 1804IABotManagementConsole [1.2]A web interface of tools that improve the DB, articles, or queues up IABot to run on a set of articles.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៤ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task linksNewcomer task: links"Links" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៣ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task referencesNewcomer task: references"References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៣ បន្លាស់ប្ដូរ
meta spam idmeta spam idកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎៣ បន្លាស់ប្ដូរ
ntsamr (global)ntsamr (global)គ្មានគេប្រើទៀតទេទេ២ បន្លាស់ប្ដូរ
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task updateNewcomer task: update"Update" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎២ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
contenttranslation-high-unmodified-mt-textContentTranslation: High unmodified machine translation usageTranslation published using ContentTranslation has high percentage of unmodified machine translationកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
disneynewdisneynewកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-references-activatedEdit Check (references) activatedEditCheck thinks a reference might have been needed, and the UI was shownកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-reference-decline-common-knowledgeEdit Check (references) declined (common knowledge)EditCheck reference was declined as common knowledgeកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-reference-decline-irrelevantEdit Check (references) declined (irrelevant)EditCheck reference was declined as irrelevantកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-reference-decline-uncertainEdit Check (references) declined (uncertain)EditCheck reference was declined as being uncertainកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
editcheck-reference-decline-otherEdit Check (references) declined (other)EditCheck reference was declined for an unlisted reasonកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.កំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
help panel questionHelp panel questionEdit made from the help panel's post a question featureកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
help module questionHelp module questionEdit made from the homepage help module's "Ask a question" featureកំណត់ដោយសូហ្វវែរទេ០ បន្លាស់ប្ដូរ
mentorship module questionMentorship module questionEdit made from the homepage mentorship module's "Ask your mentor" featureកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
mentorship panel questionMentorship panel questionEdit made from the help panel's "Ask your mentor" featureកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task image suggestionSuggested: add images"Add images" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task section image suggestionSuggested: add images to sections"Add images to sections" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task copyeditNewcomer task: copyedit"Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
newcomer task expandNewcomer task: expand"Expand" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ
mentor list changementor list changeកំណត់ដោយសូហ្វវែរបាទ/ចាស៎០ បន្លាស់ប្ដូរ