ស្លាក​

ទំព័រ​រាយ​នាម​ស្លាក​ទាំង​ឡាយ​ដែល​កម្មវិធី​ software អាចកត់​សម្គាល់កំណែ​ជាមួយ​ និង​អត្ថ​ន័យ​របស់​វា។​

ឈ្មោះ​ស្លាកAppearance លើ​បញ្ជី​បំលាស់​ប្ដូរ​បរិយាយពេញលេញ​នៃអត្ថន័យ​ប្រភពសកម្ម?បំលាស់​ប្ដូរ​ដែលមានស្លាក​
mobile editកែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទការ​កែ​សម្រួល​បាន​ធ្វើ​ពី​ឧបករណ៍ចល័ត(វិបសាយឬកម្មវិធី)​Defined by the softwareបាទ/ចាស៣៥៥៣ បន្លាស់ប្ដូរ
mobile web editកំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័តEdit made from mobile web siteDefined by the softwareបាទ/ចាស២៩៣៤ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditorកែប្រែតាមគំហើញការកែប្រែដោយប្រើមុខងារកែប្រែតាមគំហើញDefined by the softwareបាទ/ចាស១៨៤៨ បន្លាស់ប្ដូរ
mobile app editកំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័តEdits made from mobile appsDefined by the softwareបាទ/ចាស៦១២ បន្លាស់ប្ដូរ
HHVMHHVMRevisions made with the HipHop Virtual Machine enabled instead of the Zend PHP interpreter (expected to improve performance, tagged for debugging/analysis)Defined by the softwareទេ២២០ បន្លាស់ប្ដូរ
contenttranslationការបកប្រែខ្លឹមសារខ្លឹមសារនេះត្រូវបានបកប្រែពីភាសាមួយផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បកប្រែខ្លឹមសារ។Defined by the softwareបាទ/ចាស១៤៤ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareបាទ/ចាស១៤៣ បន្លាស់ប្ដូរ
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareបាទ/ចាស៤៤ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareបាទ/ចាស៨ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareបាទ/ចាស៥ បន្លាស់ប្ដូរ
blankingblankingDefined by the softwareបាទ/ចាស៣ បន្លាស់ប្ដូរ
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareបាទ/ចាស២ បន្លាស់ប្ដូរ
ntsamr (global)ntsamr (global)Defined by the softwareបាទ/ចាស២ បន្លាស់ប្ដូរ
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
repeated xwiki abuserepeated xwiki abuseDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.Defined by the softwareបាទ/ចាស០ បន្លាស់ប្ដូរ