នគរល្វោ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី លពបុរី)

រាជធានីលពបុរី ជារាជធានីនៅសម័យមហានគរ។ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ខេត្តលពបុរី ត្រង់ ប្រាសាទស្វា