លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី លិទ្ធិ​កុម្មុយនិស្ត)
Jump to navigation Jump to search

ជាលិទ្ធិមួយដែលប្រកាន់របបផ្ដាច់ការហើយគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលឬបក្សណាមួយ។