វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ឯកសារ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Shortcuts:
WP:TMIN
WP:TMFN
See Wikipedia:Requested pictures (WP:FIT) for templates related to finding images.

These are tags that may be placed on the image description pages, i.e., the pages that open up when pictures in articles are clicked. This is not the complete list (at the moment). When tagging images, please see the full text list at Wikipedia:Image copyright tags.

ផ្សេងៗ[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{Information}}
links talk edit
ការពិពណ៌នា

{{{ការពិពណ៌នា}}}

ប្រភពឯកសារ គ្មានប្រភពបញ្ជាក់។ សូមកែប្រែការពិពណ៌នានេះ និងផ្តល់ប្រភពដល់ឯកសារនេះ។
កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើត

{{{កាលបរិច្ឆេទ}}}

អ្នកបង្កើត

{{{អ្នកបង្កើត}}}

ការអនុញ្ញាត

សូមមើលការពិពណ៌នាខាងក្រោម

{{Di-disputed fair use rationale}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Di-disputed fair use rationale
{{Di-no fair use rationale}}
links talk edit
{{Di-no license}}
links talk edit
{{Di-no source}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Di-no source
{{Di-orphaned fair use}}
links talk edit
{{Di-replaceable fair use}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Di-replaceable fair use
{{Di-replaceable fair use disputed}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Di-replaceable fair use disputed


What to type What it makes
{{bsr}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Bsr
{{duplicate}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Duplicate
{{ffd}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{imagewatermark}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Imagewatermark
{{NARA-image}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:NARA-image
{{ncd}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Ncd
{{not orphan}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Not orphan
{{POV-map}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:POV-map
{{puf}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Puf
{{redundant}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Redundant
{{SVG-Logo}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:SVG-Logo
{{trademark}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Trademark


ប្រភេទនិងគុណភាពនៃរូបភាព[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{cleanup-image}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Cleanup-image
{{artifacts}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Artifacts
{{badGIF}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:BadGIF
{{badJPEG}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:BadJPEG
{{blownout}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Blownout
{{ClearType}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:ClearType
{{image-out-of-focus}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Image-out-of-focus
{{Image-Poor-Quality}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Image-Poor-Quality
{{image-underexposure}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Image-underexposure
{{obsolete}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Obsolete
{{opaque}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Opaque
{{Rename media}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Rename media
{{ShouldBePNG}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:ShouldBePNG
{{Should be SVG}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Should be SVG
{{vector version available}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Vector version available

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{Image template notice}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Image template notice

រូបភាពសេរី ឥតគិតថ្លៃ[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{CopyrightedFreeUseProvided}}
links talk edit
{{free screenshot}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Free screenshot
{{JPL Image Copyright}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:JPL Image Copyright

GNU[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{GFDL}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:License migration
{{GFDL-self}}
links talk edit
GFDL

I, the copyright holder of this work, hereby grant the permission to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

{{GPL}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:GPL
{{LGPL}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:LGPL

Public domain[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{PD}}
links talk edit
{{PD-self}}
links talk edit
Public domain

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.
In case this is not legally possible,
I grant any entity the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

{{PD-user}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-user
{{PD-release}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-release
{{PD-textlogo}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-textlogo
{{PD-old-100}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-old-100
{{PD-old-70}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-old-70
{{Deprecated license PD}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Deprecated license PD
{{PD-art}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-art
{{PD-flag}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-flag
{{PD-music}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-music
{{PD-PDphoto.org}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-PDphoto.org
{{PD-US}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-US
{{PD-USGov}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov
{{PD-USGov-Atlas}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Atlas
{{PD-USGov-CIA}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-CIA
{{PD-USGov-Congress}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Congress
{{PD-USGov-DHS}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-DHS
{{PD-USGov-DHS-CG}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-DHS-CG
{{PD-USGov-DOC}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-DOC
{{PD-USGov-DOE}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-DOE
{{PD-USGov-DOT}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-DOT
{{PD-USGov-Education}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Education
{{PD-USGov-EPA}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-EPA
{{PD-USGov-FBI}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-FBI
{{PD-USGov-Interior}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Interior
{{PD-USGov-Interior-BLM}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Interior-BLM
{{PD-USGov-Interior-FWS}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Interior-FWS
{{PD-USGov-Interior-NPS}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Interior-NPS
{{PD-US-LOC}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-US-LOC
{{PD-USGov-Military}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military
{{PD-USGov-Military-Air Force}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military-Air Force
{{PD-USGov-Military-Army}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military-Army
{{PD-USGov-Military-Army-USACE}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military-Army-USACE
{{PD-USGov-Military-Award}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military-Award
{{PD-USGov-Military-Badge}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military-Badge
{{PD-USGov-Military-Marines}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military-Marines
{{PD-USGov-Military-Navy}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-Military-Navy
{{PD-USGov-NASA}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-NASA
{{PD-USGov-NOAA}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-NOAA
{{PD-USGov-NRO}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-NRO
{{PD-USGov-NSA}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-NSA
{{PD-USGov-State}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-State
{{PD-USGov-USDA}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-USGov-USDA
{{PD-Poland}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-Poland
{{PD-PolishGov}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-PolishGov
{{PD-Russia}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-Russia
{{PD-RU-exempt}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-RU-exempt
{{PD-UA-exempt}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PD-UA-exempt

Creative Commons[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{Cc-by}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{Cc-by-2.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{Cc-by-2.5}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Cc-by-2.5
{{Cc-by-sa}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Cc-by-sa
{{Cc-by-sa (UK)}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Cc-by-sa (UK)
{{Cc-by-sa-2.0}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Cc-by-sa-2.0
{{Cc-by-sa-2.5}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Cc-by-sa-2.5
{{Cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{Cc-sa}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Cc-sa
{{Db-f3}}
links talk edit
{{Db-f9}}
links talk edit

Non-free images[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{fairuse}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Fairuse
{{Non-free fair use in}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free fair use in
{{PermissionAndFairUse}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:PermissionAndFairUse
{{Non-free Crown copyright}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free Crown copyright
{{Non-free 2D art}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free 2D art
{{Non-free album cover}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free album cover
{{Non-free book cover}}
links talk edit
Copyrighted Red copyright.svg

នេះជារូបភាពគំរបសៀវភៅ។

{{Non-free comic}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free comic
{{Non-free video cover}}
links talk edit
{{Non-free film screenshot}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free film screenshot
{{Non-free game cover}}
links talk edit
{{Non-free game screenshot}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free game screenshot
{{Non-free logo}}
links talk edit
Copyrighted

This is a logo of an organization, item, or event, and is protected by copyright and/or trademark. It is believed that the use of low-resolution images on the, hosted on servers in the United States by the non-profit Wikimedia Foundation, of logos for certain uses involving identification and critical commentary may qualify as fair use under United States copyright law. Any other uses of this image, on Wikipedia or elsewhere, may be copyright infringement. Certain commercial use of this image may also be trademark infringement.

This tag is meaningless without an accompanying fair use rationale which must be unique to the usage of THIS image in each article in which it is used. You must also give the source and copyright information for all fair-use images uploaded.

Use of the logo here does not imply endorsement of the organization by Wikipedia or the Wikimedia|Wikimedia Foundation, nor does it imply endorsement of Wikipedia or the Wikimedia Foundation by the organization.

{{Non-free magazine cover}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free magazine cover
{{non-free Old-50}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free Old-50
{{Non-free reduce}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free reduce
{{non-free reduced}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free reduced
{{Non-free product cover}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free product cover
{{Non-free promotional}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free promotional
{{Non-free television screenshot}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free television screenshot
{{Non-free web screenshot}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Non-free web screenshot

Transfer image to Wikimedia Commons[កែប្រែ]

Images with a free license loaded into Wikipedia should be transferred into Wikimedia Commons. To do this simply add the template {{Copy to Wikimedia Commons}} to the image page.

What to type What it makes
{{Copy to Wikimedia Commons}}
links talk edit

Featured content[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{FeaturedPicture}}
links talk edit