បញ្ជីរាយនាម វិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិទ្យាល័យក្នុងខេត្តកណ្ដាល)
Jump to navigation Jump to search

វិទ្យាល័យ​ក្នុង​ខេត្ត​កណ្ដាល

ឈ្មោះ ជាឡាតាំង ទីតាំង
ហ៊ុន សែន កំពង់កន្ទួត Hun Sen Kampong Kantuot Kandal Stung Bakou Svay Ming
ព្រែកស្លែង Prek Sleng Kandal Stung Prek Sleng Punchan
ជ័យវរ្ម័នទី៧ Jayvaramann 7 Kean Svay Dei Eth Dei Eth
ហ៊ុន សែន សេរីដូដុះ Hun Sen Serei Dei Dos Kean Svay Kampong Svay Prek Daung
ហ៊ុន សែន ខ្សាច់កណ្ដាល Hun Sen Khsach Kandal Khsach Kandal Preah Prasap Prek Ta Tun
ព្រែកលួង Prek Luong Khsach Kandal Prek Luong Prek Luong
Chumnestotov & Packchetes Munyhapna Ksachkandal Khsach Kandal Sanlong Sanlong
ហ៊ុន សែន កំពង់កុង Hun Sen Kampong Kong Koh Thom Kampong Kong Kampong Kong
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ព្រែកតាដូង Bun Rany Hun Sen Prek Ta Duong ភូមិ​ព្រែកតាដូង ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ
ហ៊ុន សែន កោះធំ Hun Sen Koh Thom Koh Thom Prek Thmei Prek Thmei
ហ៊ុន សែន សំពៅពូន Hun Sen Sampeuv Poun Koh Thom Sampeuv Poun Phoum 4 Khporp
ហ៊ុន សែន កំពង់ភ្នំ Hun Sen Kampong Phnom Leuk Dek Kampong Phnom Ampil Teuk
Bun Rany Hun Sen Peam Raing Leuk Dek Peam Raing Peam Raing Leu
ល្វាសរ Lovea Sar Lovea Em Lovea Sar Lovea Sar Leu
Peam Oknha Ong Lovea Em Peam Oknha Ong Prek Ta Ong 2
ទឹកឃ្លាំង Teuk Khlaing Lovea Em Teuk Khlaing Teuk Khlaing
ជា ស៊ីម ព្រែកអង្ចាញ Chea Sim Prek Anhchanh Muk Kampoul Prek Anhchanh Phoum Kandal
សេរីមង្គល Serei Mongkol Muk Kampoul Roka Koang 2 Prek Chreuv
ហ៊ុន សែន អង្គស្នួល Hun Sen Ang Snuol Ang Snuol Bek Chan Prek Tonloap
ថ្នល់ទទឹង Thnal Totung ភូមិព្រែកកូ ឃុំលមហាច ស្រុកអង្គស្នួល
ត្រពាំងត្នោត Trapaing Tnot Ang Snuol Makak Trapaing Tnot
Hun Sen O Kong Ponhea Leu Chhvaing Prey Phcheck
Hun Sen Koh Chen Ponhea Leu Koh Chen Prek Kdam 2
Thormatras Ponhea Leu Phnom Bat Ang Serei
Prek Ta Ten Ponhea Leu Prek Ta Ten Prek Kdei
Tep Pranam Ponhea Leu Vihear Luong Tep Pranam
Samdech Techo Hun Sen Kraing Yov Sa-ang Kraing Yov Phoum Thom
ហ៊ុន សែន ព្រែកអំបិល Hun Sen Prek Ambel Sa-ang Prek Ambel Prek Kranh
ហ៊ុន សែន ស្អាង Hun Sen Sa-ang Sa-ang Prek Koy Prek Run
ត្រោយស្លា Treuy Sla Sa-ang Treuy Sla Prek Pan
ហ៊ុន សែន សេរីភាព Hun Sen Serei Pheap Takhmao Takhmao Takhmao
ហ៊ុន សែន តាខ្មៅ Hun Sen Takhmao Takhmao Takhmao Thmei