សញ្ញាសំលេងអន្តរជាតិ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តារាង​ខាង​ក្រោម​ជា​សញ្ញាសំឡេង​អន្តរជាតិ (IPA) សម្រាប់​ការ​អាន​ភាសា​ខ្មែរក្នុង​អត្ថបទ​របស់​ Wikipedia។

ព្យញ្ជនៈ[កែប្រែ]

អក្សរ​ពេញ​ ជើង​ មុខ​ស្រៈ ក្រោយ​ស្រៈ
្ក k k
្ខ k
្គ k k
្ឃ k
្ង ŋ ŋ
្ច c c
្ឆ មិន​ដែល​មាន
្ជ c c
្ឈ មិន​ដែល​មាន
្ញ ɲ ɲ
្ដ ɗ
្ឋ t̪ʰ
្ឌ ɗ
្ឍ t̪ʰ
្ណ
្ត
្ថ t̪ʰ
្ទ
្ធ t̪ʰ
្ន
្ប ɓ p
្ផ p
្ព p p
្ភ p
្ម m m
្យ j j
្រ r r
្ល
្វ ʋ ʋ
្ស s h
្ហ h none
្ឡ none
្អ ʔ none


ស្រៈ[កែប្រែ]

ស្រៈ ខ្យល់​អ ខ្យល់​អ៊
ɑɑ ɔɔ
aa ɨə
ឣិ ə ɨ
ឣី əj ii
ឣឹ ə ɨ
ឣឺ əɨ ɨɨ
ឣុ o u
ឣូ oo uu
ឣួ
ឣើ əə
ឣឿ ɨə
ឣៀ
ឣេ ei ee
ឣែ ae ɛɛ
ឣៃ aj ej
ឣោ ao ou
ឣៅ aw ɨw
ឣុំ om um
ឣំ ɑm um
ឣាំ am oa
ឣះ ah eah
ឣិះ əh ih
ឣុះ oh uh
ឣេះ eih ih
ឣោះ ɑh ʊəh