ប្រូម៉ាស

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Fromage)
Jump to navigation Jump to search
ប្រូម៉ាសផ្សេងៗលើចាន
កង់ប្រូម៉ាស គូដា

ប្រូម៉ាស ហ្វ្រូម៉ាហ្សឈីស គឺជាប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះកក។