រីណេ ដេកាត

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី René Descartes)
រីណេ ដេកាត

លោក រីណេ ដេកាត គឺជា ទស្សនវិទូ ជនជាតិ បារាំង​​។