របាំងកញ្ចក់

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Screenplay)
Jump to navigation Jump to search

វិធីនៃការសន្ទនា[កែប្រែ]

កាលពីមុនការសាងសង់នៅទំព័រមួយតាមធម្មតាបើប្រៀបធៀបទៅនិងពេលមួយដែលមានពេលរបាំងនៅក្នុងអត្ថបទមួយរូបភាពនិមួយៗគឺជាចំនួនលេខហើយ និងជាផ្លូវបច្ចេកវិជ្ជាប្រហែលជាត្រូវបានអោយចូលទៅក្នុងការបាំងរឺក៍នៅចំនួនលេខដ៍តូចបំផុតស្តងដារសំរាបហ្វនស្កីនភ្លេ១២ចុចហើយនិង១០ភិត សមាសភាពដ៍ធំជាងគេគឺសកម្មភាពហើយនិងការសន្ទនាសកម្មភាពគឺជាការសរសេរនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលការសន្ទនាការនិយាយនៅតួរអក្សរដែល មានបន្ទាតដែលមានតែមួយទៅនិងស្កីនភ្លេដូចជាការរារាំង ដំណាកការនៃការសរសេរគឺត្រូវប្រើចុះបន្ទាត់ការសង្កតនៃទ្រងទ្រាយមានបីទ្រងទ្រាយ អន្តរកម្មគឺមានចន្លោះរវាងមុខពុម្ភហើយនិងហ្វុនព្រមទាំងការចុះបន្ទាតហើយនិងបរិវេនពុម្ភអ្វីដែលជាស្តងដាគឺជាទំព័រមួយអត្ថបទហើយនិងចំនួនលេខ ដែលមានរបាំងពេលវេលាដែលត្រូវបានបំបែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទំហំក្រដាសអក្សមានបទបញ្ជាគឺមាន១២ចំនុចប្រទេសអឺរ៉ុបមនុស្សប្រើអេ១៤ដូច ទៅនិងទំហំទ្រងទ្រាយក្រដាសស្តងដាសែរហើយនិងមិនមានទ្រងទ្រាយហ្វនច្រើនដែរ។ការដាក់នៅផ្ទាំងរូបភាពងាយៗការសន្ទនាដោយដាក់ទេសភាពរឺ ក៍ក្បាលរឿងការដាក់បញ្ជូលនៅអ្វីជាច្រើនទៀតដែលអាចបន្តគំរោងព្រាងរបស់ស្កីនភ្លេរការសន្ទនាគឺជាការនៅកណ្តាល. បានពី ។