កប៉ាល់ជួង

ពីវិគីភីឌា

កប៉ាល់ជួងកណ្តឹងកប៉ាល់ គឺជាកណ្តឹងនៅលើកប៉ាល់ដែលប្រើសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញពេលវេលាក៏ដូចជាមុខងារប្រពៃណីផ្សេងទៀត កណ្តឹងខ្លួនឯងជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើពីលង្ហិនឬសំរិទ្ធ ហើយជាធម្មតាមានចារឹកឈ្មោះកប៉ាល់ ឬដាក់នៅលើវា