កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក
(World Food Programme)
ប្រភេទ UN Humanitarian Programme
អក្សរកាត់ WFP
ប្រធាន Ertharin Cousin
ស្ថានភាព សកម្ម
បង្កើតឡើង ឆ្នាំ១៩៦១
ទិស្នាក់ការ Rome, Italy
គេហទំព័រ www.wfp.org

កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក (អង់គ្លេសWorld Food Programme, អក្សរកាត់ WFP)