ការទំនាក់ទំនង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការទំនាក់ទំនង ជាវិធីនៃការផ្ទេរ ព័ត៌មាន ពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយផ្សេងទៀត។ ការទំនាក់ទំនងបន្តជាអន្តរកម្មរវាងភ្នាក់ងារពីរយ៉ាងតិចដែលធ្វើការចែក