ទំនាក់ទំនង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Model of Shannon
Communication

ទំនាក់ទំនង គឺជាដំណើរការនៃការផ្តល់ព័ត៍មានពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ ពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សច្រើន។ ដំនើរការនៃការទំនាក់ទំនងគឺជាឥទ្ធិពលក្នុងការសំរុះសំរួលរវាងមនុស្ស​ យ៉ាងតិចគឺពីរនាក់ ដែលផ្លាស់ប្តូរនូវគំនិតគ្នា​ទៅវិញទៅមក។ ការទំនាក់ទំនងមានច្រើនប្រភេទ ដូចជាៈ

 ទំនាក់ទំនងគា្នដោយភ្នែក ប្រើបា្រស់កាយវិការ រឺ ការធ្វើត្រាប់

 ទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយសំលេង ដូចជាភាសាមនុស្ស ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាសំលេងដ ព្រុសរបស់ឆ្កៃ

 ទំនាក់ទំនងដោយការ ស្ទាប់ រឺ ប៉ះពាល់

 ប្រើបា្រស់ ក្លិន

 ប្រើបា្រស់ អក្សរ

ការទំនាក់ទំនង អាចជាការនិយាយា ជាអក្សរ ឬ មិននិយាយ (ការញញឹម)។ ទំនាក់ទំនងមានវីធីច្រើនណាស់ ដែលកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលា គ្មានការ ទំនាក់ទំនងណាដោយម្នាក់ឯងទេ។ សត្វដ៏ទៃភាគច្រើនក៏អញ្ជឹងដែរ។ របៀបនែការទំនាក់ទំនង ការទំនាក់ទំនងគឺជាកិច្ចការដែលផ្លាស់ប្តូរព័ត៍មាន ឬ សារ ដែលជាមូល ដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អ។

1. អ្នកផ្ញើរសារសរសេរសារ ពីគំនិតរបស់ខ្លួន។ ជានិច្ចការនេះ ហៅថាការសរសេរអក្សរសម្ងាត់។

2. អ្នកផ្ញើរ បញ្ចូលសារតាមឪបករណ៍ព័ត៍មាន។

3. អ្នកទទួល ទទួលនិង បកសា្រយវា។

ម្យ៉ាងទៀតបញ្ជីសារ ទាំងនោះសិតដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់ ។ ទាំងនេះមិនមែកជាចំនែកសាររបស់វាផ្ទាល់នោះទេ ប៉ុន្តែវាដូចជាបរិបទ ។

 តើនរណាកំពុងដែលទំនាក់ទំនងនិងតើភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកទំនាក់ទំនងនោះមានអី្វ?

 ការទំនាក់ទំនង ជានិច្ចការតែងតែមិននៅតែឯងនោះទេ។ ប៉ុន្តែវា គឺត្រូវបានលើកតម្លៃដោយសារព័ត៍មាន។

ទាំងនេះក៏ជាការបកសា្រយមួយដែរ។ ដើម្បីធ្វើអោយមានការជោគជ័យនែការផ្លាស់ប្តូរសារ អ្នកផ្ញើរ និងអ្នក ទទួលត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីពាក្យ វាក្យស័ព្វ។ ពាក្យ ជំនៀស(hedge) អាចមានន័យគ្រប់គ្រាប់ វាខុសប្លែកពីទំនាក់ទំនង នៅក្នុងបរិបទ។ នៅក្នុងជីវៈសាស្រ្ត ជំនៀស(hedge) គឺជា គុម្ពឈើ ឬ ព្រៃឈើជាជួរគឺជា គុម្ពឈើ ឬ ព្រៃឈើជាជួរ ។ ដែលដុះឡើងជារបាំង ឬ ព្រំដែន។ វិជ្ជាជីវៈហិរញ្ញ ជំនៀស(hedge) គឺជា វិនិយោគបានធ្វើការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់របស់ វិនិយោគដ៏ទៃទៀត។ ក្នុងភាសាវិទ្យា ជំនៀស គឺជាពាក្យការដាក់នៃ ពាក្យ ដែលធ្វើអោយពាក្យដ៏ទៃទៀតកាន់ដែលមានសារៈសំខាន់។ ព័ត៍មានខ្លះ ពីខាងក្រៅ ដូច្នេះវាពិតជាមានន័យ ជាមួយនឹងពាក្យ ជំនៀស(hedge) ដោយអ្នកនិយាយ៕ ការទំនាក់ទំនងគឺជាមិត្ដភាពដែលធ្វើអោយមានភាពស្និតស្នាល ហើយនៅពេលយើងនិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់មុនដំបូងយើងត្រូវញញឹមដាក់គេព្រោះធ្វើបែបនោះធ្វើអោយដៃគួដែលទំនាក់ទំនងជាមួយយើងគេមានការទុកចិត្តមកលើយើង។