ការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជា១៩៤៧

ពីវិគីភីឌា

ការបោះឆ្នោតនៅ ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៧ ដោយមានការគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ វត្ថិឆាយ៉ាវង្ស (២៥ កក្កដា ១៩៤៧ ដល់ ២០ កុម្ភៈ ១៩៤៨) ដោយគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ (៥០/៦៧)