ការប្រៀបធៀបក្រុមថេរវាទនិងក្រុមមហាយាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការប្រៀបធៀបក្រុមថេរវាទនិងក្រុមមហាយាន[កែប្រែ]

ក្រុមថេរវាទ ក្រុមមហាយាន
១-ព្រះពុទ្ធមានពិតប្រាកដ-ប្រសូតិ

ត្រាស់ដឹង-និព្វាន ជាមនុស្ស លោក

ដែលមានវិរិយភាពនិង ប្រាជ្ញា

ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះ ពុទ្ធពិតប្រាកដ។

១-ព្រះពុទ្ធជាលោកុត្តរបុគ្គល

មិនមានខាងដើមមិនមានទីបំផុត

បានត្រាស់ដឹងសម្មាសម្ពុទ្ធយូរ

អង្វែងមកហើយជាមួយព្រះពុទ្ធ

រាប់ពាន់អង្គទៀត ព្រះសក្យមុនី

មានការប្រោសសត្វក្នុងជម្ពូទ្វីប

អ្វីដែលយើងបានឃើញដឹងឮគ្រាន់

តែជានិម្មិតប៉ុណ្ណោះ ចែកជា៣

សម្ភោគ កាយ-ធម្មកាយនិងមានកាយ រូបកាយបរិសុទ្ធ។

២-ព្រះសទ្ថមបដិច្ចសមុប្បាទ

អរិយសច្ច ត្រៃលក្ខណ៍

អដ្ឋង្គិកមគ្គ ពោធិបក្ខិយធម៌។

២-ព្រះសទ្ថមបដិច្ចសមុប្បាទ អរិយសច្ច

ត្រៃលក្ខណ៍ អដ្ឋង្គិកមគ្គពោធិបក្ខិយធម៌។

-ត្រៃលក្ខណ៍ៈ អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា -ត្រៃលក្ខណ៍ៈ អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា សុញ្ញតា
ធម៌មាន២០២កង ៨៤០០០ធម្មក្ខន្ធ -ធម៌មិនពិតប្រាដក
-ចែកជាសុភាសិត៩ -គ្មាន
-មានភវង្គ គ្មានភវង្គ
-បារមី១០ -បារមី៦
-អដ្ឋរសពុទ្ធករកធម៌១៩ -មាន១០ភូមិ(ទសភូមិ)
-ប្រតិបត្តិឆ្ពោះទៅកាន់

ព្រះអរហតផល

-ប្រតិបត្តិឆ្ពោះទៅកាន់សម្ពោធិញ្ញាណ
-សាវគយាន -ពោធិសត្វកយាន
-បរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯង

ព្រះអរហនជាទីបញ្ចប់នៃកិច្ច ប្រតិបត្តិ

-សាមណេរ-សាមណេរី-ភិក្ខុ-ភិក្ខុនី

-បរិសុទ្ធដោយអ្នកដទៃជួយ

-ព្រះអរហន្តមិនទាន់បញ្ចប់ អាចថយក្រោយ

-សាមណេរ-សាមណេរី-ភិក្ខុ-ភិក្ខុនី-ពោធិសត្វ