ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ពីវិគីភីឌា

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានធើ្វឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែតផងដែរ ដូចជាទំរង់នៃទីផ្សារអ៊ីនធើណែត ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អាចធ្វើឡើងតាមវែបសៃថ៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ និងការដាក់នៅលើក្បាលវែបសៃថ៍ (បាដារ)។ បាដារទាំងនោះអាចមានរូបភាព មានចលនារស់រវើក ដូចគ្នាផងដែរនឹងការដាក់ផ្នែកផ្សេងៗដែលទាក់ទាញ ដូចជា សំលេង វីដេអូ ជាដើម ។ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរចនារូបភាព អក្សរមានចលនា គឺជាទំរង់មានប្រសិទ្ធភាព និងទាក់ទាញអតិទិជន ។ ការរិយាល័យនៃការអន្តរកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាលក្ខណៈក្រុមទំនួញឧហ្សហកម្ម បញ្ចូលតាមស្តង់ដារសំរាប់សណ្ឋានអ៊ីនធើណែត ។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធើណែត ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់ម៉ាកយីហោ ដូចជាការប្រកាសទៅការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយ ។ នេះគឺជាហេតុដែលម៉េត្រសាស្រ្ត ដូចជា ពេលធ្វើអន្តរកម្ម នឹងអាចមានទំនាក់ទំនងច្រើន ។ ទោះបីជានេះគ្រាន់តែជាការប្រាស់ប្តូរនាពេលអនាគត នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធើណែត នឹងក្លាយជាទិសដៅមួយអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនមានការចូលចិត្តផ្សាព្វផ្សាយតាមអេឡិចត្រូនិច គឺជាភាពទំនាក់ទំនងទៅអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងតែស្វែងរកយ៉ាងខ្លាំងបំផុត ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ ប្រើសំរាប់បង្ហាញនូវប្រវត្តិខាងប្រជាសាស្រ្ត និងការចូលចិត្តនៃអទិថិជន ទាំងទិសដៅកាផ្សព្វផ្សាយសមរម្យទៅអ្នកបង្ហាញទាំងនោះ ។
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបាដារ បានផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនឆ្នាំ ជាទំហំធំ ក្នុងផ្នែកដែលត្រូវបានជឿនលឿនវិវឌ្ឍន៍ជាលក្ខណៈស្តង់ដារ អេក្រង់ទូរទស្សន៍ និងផ្ទាំងវែបសៃថ៍ ដែលផ្តល់នូវការ​ផ្សព្វផ្សាយដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម ។ ទំរង់ស្តង់ដារ បានបន្តធ្វើវិវត្តឡើង ប៉ុស្ទើរ៍ បណ្ណី លិខិតឆ្លងដែន... ដែលជាឧទាហរណ៍នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ៕

សេចក្តីបញ្ជាក់[កែប្រែ]

[[Category:ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម] ]