ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Cpink~kmwiki

  ពីវិគីភីឌា

  Thank you for experimenting with Wikipedia. Your test worked, and it has been reverted or removed. Please use the sandbox for any other tests you may want to do.Master2841 ១៦:៥២, ២២ ឧសភា ២០០៧ (UTC)

  Your account will be renamed[កែប្រែ]

  ម៉ោង០៣:០៣ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

  Renamed[កែប្រែ]

  ម៉ោង០៩:១៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)